Author Topic: Yleinen uutiskokoomaketju ja vastaavat  (Read 1295941 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline metrics

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1255
Re: Yleinen uutiskokoomaketju ja vastaavat
« Reply #7140 on: February 03, 2013, 19:49:42 »
"Työstä ja taistelusta on syntyvä solidaarisuus"... Sitähän he lauloivat, työväenliike. En tiedä, laulavatko enää enkä solidaarisuudestaankaan ole kovin varma.

No ei se ainakaan marxilainen luokkatietoisuus ole koskaan rivikannattajalle ollut.

Quote
Krhm... po. "irrelevantti".

Kah. Kosketusnäyttö on kosketusnäyttö.

Quote
Oikeusvaltiossa oikeus on nimenomaan se relevantti asia.

Oikeusvaltio (rule of law) != oikeus/velvollisuus-dikotomia != oikeudenmukaisuus, johon on viime vuosina ujutettu sisään siihen kuulumaton tasajaon merkitys.

Quote
"Valta ajaa aina jonkun intressejä". Kas niin, olemme samaa mieltä. Nyt vain määrittelemme, mitä ne intressit sitten ovat, lyhyellä ja pitemmällä aikavälillä ja myös sen, keitä ne koskevat, ketkä ajavat ja keiden intressejä, ajetaanko harvojen vai monien, ajetaanko yhteisiä etuja vai jonkin ryhmän erityisiä ja niin edelleen.

Ajaminen jakautuu epätasaisesti, eli enemmän valtaa omistavien tahojen intressejä ajetaan aina tehokkaammin; Valta on kaikissa modaliteeteissaan aina jonkinasteista harvainvaltaa ja ryhmäetujen ajamista, aste tietty vaihtelee.

Offline Vongoethe

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6074
Re: Yleinen uutiskokoomaketju ja vastaavat
« Reply #7141 on: February 03, 2013, 19:50:33 »

***
Sodan jälkeen he julistivat että Tsekkoslovakian tie olkoon meidänkin tiemme...

***

Hertta Kuusisen sanomaksi väittävät, 25. maaliskuuta 1948: "TÅ¡ekkoslovakian tie on meidänkin tiemme."

Kuusisen juorutaan olleen Olavi Paavolaisen rakastajatar, sisäasianministeri Yrjö Leinon ("Punainen Valpo") vaimo.
Solitudinem faciunt, pacem appellant.

Offline mh

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1704
Re: Yleinen uutiskokoomaketju ja vastaavat
« Reply #7142 on: February 03, 2013, 20:02:17 »
Quote from: HS

Ruotsissa yhteiskunnallisia ongelmia on eniten paikkakunnilla, joissa asuu vähän maahanmuuttajia, kertoo tuore selvitys.

Reforminstitutet-tutkimuslaitos tarkasteli Ruotsin kuntien ongelmia suhteessa niiden maahanmuuttajamääriin. Selvityksessä mukailtiin YK:n inhimillisen kehityksen indeksiä ja katsottiin muun muassa ihmisten koulutusta, työllisyyttä ja terveyttä.

Reforminstitutetin johtaja Stefan Fölster kirjoittaa sanomalehti Dagens Nyheterissä, että huonoiten pärjänneissä 20 kunnassa oli Ruotsin keskiarvoa vähemmän maahanmuuttajia. Parhaiten sijoittuneissa 20 kunnassa maahanmuuttajia oli keskiarvoa enemmän.

Fölsterin mukaan Ruotsin poliittinen keskustelu on keskittynyt liikaa maahanmuuton ongelmiin. Huomiota pitäisi kiinnittää enemmän isoihin ja kasvaviin yhteiskunnallisiin ongelmiin sellaisissa kunnissa, joissa maahanmuuttajia on vähän, Fölster kirjoittaa.

Quote from: HS
Vasta valkoiselle miehelle tehty väkivalta herättää

Jyväskylän puukotuksesta alkoi melkoinen mediamylläkkä ja kannanottojen tulva. Ministerit, tutkijat ja virkamiehet ovat ottaneet kantaa.

Kannanotot ovat sinänsä tärkeitä. Kysyn kuitenkin: miksi juuri tämä tapaus on saanut kaikki nämä toimittajat ja kannanottajat liikkeelle?

Miksi samanlaista mylläkkää ei syntynyt, kun Oulussa kuoli maahanmuuttaja epäselvissä oloissa? Miksi ei ole raportoidu yhtä suurella voimalla niitä tapauksia, joissa maahanmuuttajia on pahoinpidelty sairaalakuntoon?

Onko niin, että valkoiseen mieheen kohdistunut väkivallanteko tuo asian lähemmäs meitä valkoisia, herättää rotutunteen ja ajatuksen, että tämä voi sattua minullekin?

Koska Jyväskylän puukotuksen takana ovat ilmeisesti nuoret äärioikeistolaiset, paha voidaan jälleen siirtää lainkuuliaisen keskiluokkaisen ja keski-ikäisen väen ulkopuolelle.

Näin on menetelty ennenkin: 1990-luvulla, skinien aikaan, paha siirrettiin Joensuuhun, viime vuoden maahanmuuttajakeskustelun yhteydessä se siirrettiin Lieksaan ja nyt se on siirretty Suomen vastarintaliikkeeseen.

Näin vältetään epämiellyttävät itseä ja omaa osuutta koskevat kysymykset.

Julkisuus lisää kiinnostusta äärioikeistolaisuuteen yleensä ja erityisesti Suomen vastarintaliikkeeseen. Se antaa liikkeelle katu-uskottavuutta. Julkisuus voi tuottaa myös jäljittelijöitä: miksi Jyväskylän pojista kirjoitetaan lehdissä, mutta meistä ei mitään?

80 vuotta sitten alkoi eräässä Euroopan maassa aikakausi, jonka päätyttyä miljoonat ihmiset oli murhattu. Monet tuon maan asukkaista väittivät jälkeenpäin, etteivät tienneet koko asiasta mitään.

Nykyisen tiedonvälityksen aikana kukaan ei voi väittää, ettei tiedä. Eri asia on, tehdäänkö tällä tiedolla mitään.

Olivatpa Jyväskylän tekijät keitä hyvänsä, he eivät hyökänneet sattumalta juuri kyseiseen tilaisuuteen. Aikaisemmatkaan äärioikeiston hyökkäykset eivät ole olleet täysin sattumanvaraisia. Ne ovat merkkejä muutoksesta suomalaisessa yhteiskunnassa, keskustelussa ja poliittisessa kulttuurissa.

Internetissä esitettävä viha toisia ihmisiä kohtaan, sanalliset ihmisarvon loukkaukset sekä sodan ja hävityksen maalailut johtavat ennemmin tai myöhemmin väkivaltaan. Puheet ja kirjoitukset ovat tekoja ja ne johtavat tekoihin.

Adolf Hitler ei olisi saanut aikaan mitään ilman sanoja. Jyväskylässä mitään ei olisi tapahtunut ilman sanoja, jotka joku on lausunut tai kirjoittanut.

On pään pistämistä pensaaseen, ellei niitä henkilöitä, jotka ovat kirjoituksillaan luoneet vihan ja halveksunnan ilmapiiriä, aseteta vastuuseen teoistaan.

Vesa Puuronen
tutkija
Itä-Suomen yliopisto
« Last Edit: March 24, 2015, 01:47:15 by Vongoethe »

Offline Vongoethe

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6074
Re: Yleinen uutiskokoomaketju ja vastaavat
« Reply #7143 on: February 03, 2013, 20:11:05 »
Quote from: HS

Ruotsissa yhteiskunnallisia ongelmia on eniten paikkakunnilla, joissa asuu vähän maahanmuuttajia, kertoo tuore selvitys.

Reforminstitutet-tutkimuslaitos tarkasteli Ruotsin kuntien ongelmia suhteessa niiden maahanmuuttajamääriin. Selvityksessä mukailtiin YK:n inhimillisen kehityksen indeksiä ja katsottiin muun muassa ihmisten koulutusta, työllisyyttä ja terveyttä.

Reforminstitutetin johtaja Stefan Fölster kirjoittaa sanomalehti Dagens Nyheterissä, että huonoiten pärjänneissä 20 kunnassa oli Ruotsin keskiarvoa vähemmän maahanmuuttajia. Parhaiten sijoittuneissa 20 kunnassa maahanmuuttajia oli keskiarvoa enemmän.

Fölsterin mukaan Ruotsin poliittinen keskustelu on keskittynyt liikaa maahanmuuton ongelmiin. Huomiota pitäisi kiinnittää enemmän isoihin ja kasvaviin yhteiskunnallisiin ongelmiin sellaisissa kunnissa, joissa maahanmuuttajia on vähän, Fölster kirjoittaa.


No nyt on kyllä kaavittu laarinpohjia ja ahkeraan. Kuinka on kunnissa, joissa kasvatetaan siitakesieniä vs. kunnat, joissa ei? Entä blondit? Kuinka blondien määrä korreloi yleisen hyvinvoinnin kanssa?

Muuan neropatti kävi kerran isolla palkalla luennoimassa siitä, kuinka homojen määrä korreloi luovuuden kanssa. Oli päätellyt, että koska New Yorkissa on paljon homoja, se on siksi niin luova kaupunki. Kausaliteetista ja mahdollisista muista tekijöistä viis.

Ei tuollaisiin pitäisi turvautua, ei tarvitse, ei kannata.
« Last Edit: February 03, 2013, 20:13:17 by Vongoethe »
Solitudinem faciunt, pacem appellant.

Offline Maivei

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1776
Re: Yleinen uutiskokoomaketju ja vastaavat
« Reply #7144 on: February 03, 2013, 20:13:10 »
Tuli erittäin selväksi, että kun sinun pintaa vähän raaputtaa niin sieltä kuoriutuukin, kas kummaa, täysiverinen natsi. Ainakin puheet ovat tismalleen samaa.Häh? Kuvitteletko että minä olen perso imartelulle?
« Last Edit: February 03, 2013, 20:22:11 by Maivei »

Offline Maivei

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1776
Re: Yleinen uutiskokoomaketju ja vastaavat
« Reply #7145 on: February 03, 2013, 20:21:36 »

Jy­väs­ky­län puu­ko­tuk­ses­ta al­koi mel­koi­nen me­dia­myl­läk­kä ja kan­nan­ot­to­jen tul­va. Mi­nis­te­rit, tut­ki­jat ja vir­ka­mie­het ovat ot­ta­neet kan­taa.

Kan­nan­otot ovat si­nän­sä tär­kei­tä. Ky­syn kui­ten­kin: mik­si juu­ri tä­mä ta­paus on saa­nut kaik­ki nä­mä toi­mit­ta­jat ja kan­nan­ot­ta­jat liik­keel­le?

Mik­si sa­man­lais­ta myl­läk­kää ei syn­ty­nyt, kun Ou­lus­sa kuo­li maa­han­muut­ta­ja epä­sel­vis­sä olois­sa? Mik­si ei ole ra­por­toi­du yh­tä suu­rel­la voi­mal­la nii­tä ta­pauk­sia, jois­sa maa­han­muut­ta­jia on pa­hoin­pi­del­ty sai­raa­la­kun­toon?

On­ko niin, et­tä val­koi­seen mie­heen koh­dis­tu­nut vä­ki­val­lan­te­ko tuo asian lä­hem­mäs mei­tä val­koi­sia, he­rät­tää ro­tu­tun­teen ja aja­tuk­sen, et­tä tä­mä voi sat­tua mi­nul­le­kin?

Kos­ka Jy­väs­ky­län puu­ko­tuk­sen ta­ka­na ovat il­mei­ses­ti nuo­ret ää­rioi­keis­to­lai­set, pa­ha voi­daan jäl­leen siir­tää lain­kuu­liai­sen kes­ki­luok­kai­sen ja kes­ki-ikäi­sen väen ul­ko­puo­lel­le.

Näin on me­ne­tel­ty en­nen­kin: 1990-lu­vul­la, ski­nien ai­kaan, pa­ha siir­ret­tiin Joen­suu­hun, vii­me vuo­den maa­han­muut­ta­ja­kes­kus­te­lun yh­tey­des­sä se siir­ret­tiin Liek­saan ja nyt se on siir­ret­ty Suo­men vas­ta­rin­ta­liik­kee­seen.

Näin väl­te­tään epä­miel­lyt­tä­vät it­seä ja omaa osuut­ta kos­ke­vat ky­sy­myk­set.

Jul­ki­suus li­sää kiin­nos­tus­ta ää­ri­oi­keis­to­lai­suu­teen yleen­sä ja eri­tyi­ses­ti Suo­men vas­ta­rin­ta­liik­kee­seen. Se an­taa liik­keel­le ka­tu-us­kot­ta­vuut­ta. Jul­ki­suus voi tuot­taa myös jäl­jit­te­li­jöi­tä: mik­si Jy­väs­ky­län po­jis­ta kir­joi­te­taan leh­dis­sä, mut­ta meis­tä ei mi­tään?

80 vuot­ta sit­ten al­koi erääs­sä Eu­roo­pan maas­sa ai­ka­kau­si, jon­ka pää­tyt­tyä mil­joo­nat ih­mi­set oli mur­hat­tu. Mo­net tuon maan asuk­kais­ta väit­ti­vät jäl­keen­päin, et­tei­vät tien­neet ko­ko asias­ta mi­tään.

Ny­kyi­sen tie­don­vä­li­tyk­sen ai­ka­na ku­kaan ei voi väit­tää, et­tei tie­dä. Eri asia on, teh­dään­kö täl­lä tie­dol­la mi­tään.

Oli­vat­pa Jy­väs­ky­län te­ki­jät kei­tä hy­vän­sä, he ei­vät hyö­kän­neet sat­tu­mal­ta juu­ri ky­sei­seen ti­lai­suu­teen. Ai­kai­sem­mat­kaan ää­ri­oi­keis­ton hyök­käyk­set ei­vät ole ol­leet täy­sin sat­tu­man­va­rai­sia. Ne ovat merk­ke­jä muu­tok­ses­ta suo­ma­lai­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa, kes­kus­te­lus­sa ja po­liit­ti­ses­sa kult­tuu­ris­sa.

In­ter­ne­tis­sä esi­tet­tä­vä vi­ha toi­sia ih­mi­siä koh­taan, sa­nal­li­set ih­mis­ar­von louk­kauk­set se­kä so­dan ja hä­vi­tyk­sen maa­lai­lut joh­ta­vat en­nem­min tai myö­hem­min vä­ki­val­taan. Pu­heet ja kir­joi­tuk­set ovat te­ko­ja ja ne joh­ta­vat te­koi­hin.

Näin väl­te­tään epä­miel­lyt­tä­vät it­seä ja omaa osuut­ta kos­ke­vat ky­sy­myk­set.

Jul­ki­suus li­sää kiin­nos­tus­ta ää­ri­oi­keis­to­lai­suu­teen yleen­sä ja eri­tyi­ses­ti Suo­men vas­ta­rin­ta­liik­kee­seen. Se an­taa liik­keel­le ka­tu-us­kot­ta­vuut­ta. Jul­ki­suus voi tuot­taa myös jäl­jit­te­li­jöi­tä: mik­si Jy­väs­ky­län po­jis­ta kir­joi­te­taan leh­dis­sä, mut­ta meis­tä ei mi­tään?

80 vuot­ta sit­ten al­koi erääs­sä Eu­roo­pan maas­sa ai­ka­kau­si, jon­ka pää­tyt­tyä mil­joo­nat ih­mi­set oli mur­hat­tu. Mo­net tuon maan asuk­kais­ta väit­ti­vät jäl­keen­päin, et­tei­vät tien­neet ko­ko asias­ta mi­tään.

Ny­kyi­sen tie­don­vä­li­tyk­sen ai­ka­na ku­kaan ei voi väit­tää, et­tei tie­dä. Eri asia on, teh­dään­kö täl­lä tie­dol­la mi­tään.

Oli­vat­pa Jy­väs­ky­län te­ki­jät kei­tä hy­vän­sä, he ei­vät hyö­kän­neet sat­tu­mal­ta juu­ri ky­sei­seen ti­lai­suu­teen. Ai­kai­sem­mat­kaan ää­ri­oi­keis­ton hyök­käyk­set ei­vät ole ol­leet täy­sin sat­tu­man­va­rai­sia. Ne ovat merk­ke­jä muu­tok­ses­ta suo­ma­lai­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa, kes­kus­te­lus­sa ja po­liit­ti­ses­sa kult­tuu­ris­sa.

In­ter­ne­tis­sä esi­tet­tä­vä vi­ha toi­sia ih­mi­siä koh­taan, sa­nal­li­set ih­mis­ar­von louk­kauk­set se­kä so­dan ja hä­vi­tyk­sen maa­lai­lut joh­ta­vat en­nem­min tai myö­hem­min vä­ki­val­taan. Pu­heet ja kir­joi­tuk­set ovat te­ko­ja ja ne joh­ta­vat te­koi­hin.

Adolf Hit­ler ei oli­si saa­nut ai­kaan mi­tään il­man sa­no­ja. Jy­väs­ky­läs­sä mi­tään ei oli­si ta­pah­tu­nut il­man sa­no­ja, jot­ka jo­ku on lau­su­nut tai kir­joit­ta­nut.

On pään pis­tä­mis­tä pen­saa­seen, el­lei nii­tä hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat kir­joi­tuk­sil­laan luo­neet vi­han ja hal­vek­sun­nan il­ma­pii­riä, ase­te­ta vas­tuu­seen teois­taan.

Ve­sa Puu­ro­nen
tut­ki­ja
Itä-Suo­men yli­opis­to
[/quote]
Ei yleistetä, mutta kaikki VHM:t ovat yhtä syyllisiä. Tuttua huttua. Sen verran asiaa että tämä tolkuton julkisuusrumba houkuttaa kaikkia jotka haluavat oman viisitoistaminuuttisensa mutta kapasiteetti ei ihan riitä jääkiekkoilijaksi ja BB-talo on täynnä.
Kuten olen täällä yrittänyt tolkuttaa.

Offline Kourumies

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3094
Re: Yleinen uutiskokoomaketju ja vastaavat
« Reply #7146 on: February 03, 2013, 22:19:10 »
Vas. liiton demokraattisuus ei ole koskaan joutunut käytännön testiin, puolueessa on ainakin myötäjuoksijoita ja se hyysää porukkaa jolle demokratian pelisäännöt eivät ole itseisarvo.

Tämä on tietysti valetta, koska Vasemmistoliitolla on nytkin edustajia hallituksessa jotka ovat käyttäytyneet demokratian pelisääntöjen mukaan. Itse asiassa jopa Suomen kommunistinen puolue on sodanjälkeisen historian aikana osoittanut moneen otteeseen demokraattisuutensa käytännössä osallistumalla hallitusyhteistyöhön. Suomalaiset kommunistit eivät loppujen lopuksi yrittäneet vallankaappausta edes vaaran vuosina, kun tilaisuus olisi ollut. Tähän oli yksinkertainen syy. Suomalaiset kommunistit olivat joutuneet kärsimään Stalinin tappokampanjoista ja todenneet, että Suomen porvarillinen demokratia oli parempi vaihtoehto kuin neuvostoparatiisi Stalinin johdolla.
Ei hallituksessa pönöttäminen ole mikään demokratian testi

No eipä tietenkään se ole mikään demokratian testi että osoittaa vastuuasemassa olevansa demokraatti. Ja mitä siihen Tsekkoslovakian tiehen tulee, se nyt vain ei ollut meidän tiemme, eli tyhjä suunsoitto jäi tyhjäksi suunsoitoksi.
Aiemmin nimellä Köyry Väyränen tunnettu artisti.

Offline Username1

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4383
 • Populismi = energiataloudellisin maailmankuva!
Re: Yleinen uutiskokoomaketju ja vastaavat
« Reply #7147 on: February 03, 2013, 23:14:35 »
Quote
Ei yleistetä, mutta kaikki VHM:t ovat yhtä syyllisiä. Tuttua huttua. Sen verran asiaa että tämä tolkuton julkisuusrumba houkuttaa kaikkia jotka haluavat oman viisitoistaminuuttisensa mutta kapasiteetti ei ihan riitä jääkiekkoilijaksi ja BB-talo on täynnä.
Kuten olen täällä yrittänyt tolkuttaa.

Tämä oli sekäettä. Tämä oli sekä tieteellisesti että objektiivisesti sanottu. BB-talo, öhö öhö, Jääkiekkoilija, öhö öhö. Olen vakvasti otettava, öhö öhö.
Monikulttuurisuus on rikkaus.

Offline Maivei

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1776
Re: Yleinen uutiskokoomaketju ja vastaavat
« Reply #7148 on: February 04, 2013, 00:00:32 »
Quote
Ei yleistetä, mutta kaikki VHM:t ovat yhtä syyllisiä. Tuttua huttua. Sen verran asiaa että tämä tolkuton julkisuusrumba houkuttaa kaikkia jotka haluavat oman viisitoistaminuuttisensa mutta kapasiteetti ei ihan riitä jääkiekkoilijaksi ja BB-talo on täynnä.
Kuten olen täällä yrittänyt tolkuttaa.

Tämä oli sekäettä. Tämä oli sekä tieteellisesti että objektiivisesti sanottu. BB-talo, öhö öhö, Jääkiekkoilija, öhö öhö. Olen vakvasti otettava, öhö öhö.


Olet vai? Eihän vaan mitään haurasta mene rikki jos sanon etä et ole.
« Last Edit: February 04, 2013, 00:10:27 by Maivei »

Offline Username1

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4383
 • Populismi = energiataloudellisin maailmankuva!
Re: Yleinen uutiskokoomaketju ja vastaavat
« Reply #7149 on: February 04, 2013, 00:09:54 »
Quote
Ei yleistetä, mutta kaikki VHM:t ovat yhtä syyllisiä. Tuttua huttua. Sen verran asiaa että tämä tolkuton julkisuusrumba houkuttaa kaikkia jotka haluavat oman viisitoistaminuuttisensa mutta kapasiteetti ei ihan riitä jääkiekkoilijaksi ja BB-talo on täynnä.
Kuten olen täällä yrittänyt tolkuttaa.

Tämä oli sekäettä. Tämä oli sekä tieteellisesti että objektiivisesti sanottu. BB-talo, öhö öhö, Jääkiekkoilija, öhö öhö. Olen vakvasti otettava, öhö öhö.


Olet vai? Eihän mitään haurasta mene rikki jos sanon etä et ole.

Normaalisti ei menisi, mutta kun sen on lausunut joku noin vakavasti otettava ja vaikuttava taho, niin koko mies meni rikki, öhö öhö.
Monikulttuurisuus on rikkaus.

Offline Kaptah

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1145
Re: Yleinen uutiskokoomaketju ja vastaavat
« Reply #7150 on: February 04, 2013, 08:22:09 »
Quote
Vasta valkoiselle miehelle tehty väkivalta herättää

Jy­väs­ky­län puu­ko­tuk­ses­ta al­koi mel­koi­nen me­dia­myl­läk­kä ja kan­nan­ot­to­jen tul­va. Mi­nis­te­rit, tut­ki­jat ja vir­ka­mie­het ovat ot­ta­neet kan­taa.

Kan­nan­otot ovat si­nän­sä tär­kei­tä. Ky­syn kui­ten­kin: mik­si juu­ri tä­mä ta­paus on saa­nut kaik­ki nä­mä toi­mit­ta­jat ja kan­nan­ot­ta­jat liik­keel­le?

Mik­si sa­man­lais­ta myl­läk­kää ei syn­ty­nyt, kun Ou­lus­sa kuo­li maa­han­muut­ta­ja epä­sel­vis­sä olois­sa? Mik­si ei ole ra­por­toi­du yh­tä suu­rel­la voi­mal­la nii­tä ta­pauk­sia, jois­sa maa­han­muut­ta­jia on pa­hoin­pi­del­ty sai­raa­la­kun­toon?

On­ko niin, et­tä val­koi­seen mie­heen koh­dis­tu­nut vä­ki­val­lan­te­ko tuo asian lä­hem­mäs mei­tä val­koi­sia, he­rät­tää ro­tu­tun­teen ja aja­tuk­sen, et­tä tä­mä voi sat­tua mi­nul­le­kin?

Onko Puuronen nyt ihan oikeasti sitä mieltä, että tähän asti suomalainen väkivalta on kohdistunut ulkomaalaisiin ja tämän tapauksen tekee poikkeukselliseksi se, että ottavana osapuolena on valkoinen? Onko Puuronen oikeasti tätä mieltä, jolloin hän taitaa olla vähän tyhmä, vai yrittääkö Puuronen harhauttaa muut ajattelemaan näin?

Quote
On pään pis­tä­mis­tä pen­saa­seen, el­lei nii­tä hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat kir­joi­tuk­sil­laan luo­neet vi­han ja hal­vek­sun­nan il­ma­pii­riä, ase­te­ta vas­tuu­seen teois­taan.

Mitähän tämä tarkoittaa? Kenet pitäisi asettaa vastuuseen ja mistä heitä syytetään? Puukkourpot saadaan toivottavasti kiinni ja saadaan toivottavasti tuomittua. Kuten olen aiemminkin tehnyt selväksi, kannatan väkivaltarikoksista kovempia tuomioita ja tämä luonnollisesti pätee tähänkin eikä poliittinen väkivalta ole ainakaan lieventävä asianhaara. Kuka muu pitäisi saattaa vastuuseen ja miten? Nyt jää vähän sanahelinäksi ja vihjailuksi.
Kaikki kehitys on muutosta, mutta kaikki muutos ei ole kehitystä.

Offline Username1

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4383
 • Populismi = energiataloudellisin maailmankuva!
Re: Yleinen uutiskokoomaketju ja vastaavat
« Reply #7151 on: February 04, 2013, 09:29:56 »
Quote
Onko Puuronen nyt ihan oikeasti sitä mieltä, että tähän asti suomalainen väkivalta on kohdistunut ulkomaalaisiin ja tämän tapauksen tekee poikkeukselliseksi se, että ottavana osapuolena on valkoinen? Onko Puuronen oikeasti tätä mieltä, jolloin hän taitaa olla vähän tyhmä, vai yrittääkö Puuronen harhauttaa muut ajattelemaan näin?

Suosisttelisin Puurosen lukemista yhtä tarkkaan kuin Halliksen blogia. Hän puhuu voimakkuuksista. Tämän jälkeen hän esittää kysymyksen, kuten tutkijan  kuuluukin välillä esittää, kun ei tiedä....

PS. Tosin sinäkin kysyt kysymyksiä. Ehkä se johtuu siitä, että sinut voisi liittää sellaiseen ryhmään kuin hommalaiset tieteelliset älymiehet. Luotte tieteellisiä teorioita ja objektiivisia näkemyksiä tuosta vaan, hupparallaa, öhö öhö ja valmis! Pikaruokakin jää toiseksi sekä Harvard!
« Last Edit: February 04, 2013, 09:35:39 by Username1 »
Monikulttuurisuus on rikkaus.

Offline sr

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3079
Re: Yleinen uutiskokoomaketju ja vastaavat
« Reply #7152 on: February 04, 2013, 12:33:06 »
Käsittääkseni olet ymmärtänyt oikein, sillä ymmärrykseni mukaan valtaosa anarkisteista kannattaa suoraa demokratiaa siinä, että kun tarvitaan paikallista suurempia päätöksentekomenetelmiä niin edustajan mandaatti on imperatiivinen, eli paikallisesti voidaan edustaja milloin tahansa kutsua takaisin ja korvata toisella jos tämä ei toimi lähettäjiensä mukaisesti. Näin pyrittäisiin välttämään erillisen poliitikkoluokan syntyminen, joka keskenään sopii yhteisen edun nimissä.

Tuo takaisinkutsuminen kuulostaa hienolta ajatukselta, mutta miten se toimisi käytännössä? First-past-the-post -systeemi yhdistettynä elektroniseen äänestämiseen tekisi tuosta suht triviaalia siinä mielessä, että systeemi pitäisi muistissa jokaisen äänestäjän äänen ja sitä voisi milloin tahansa käydä vaihtamassa ja jos tuloksena olisi se, että joku toinen henkilö nouseekin kyseisen vaalipiirin ykköseksi, niin sitten edustaja menee vaihtoon. Suhteellisessa vaalitavassa tämä olisi vähän vaikeampaa, koska siinä ei ole yhtä tiettyä edustajaa, joka edustaa jotain väestöä, vaan tuolla mainitsemallani tavalla systeemin pyörittäminen voi johtaa vaalimatematiikan vuoksi jopa siihen, että mieltään vaihtavat äänestäjät pudottavat eduskunnasta pois sellaisen, jonka työhön on oltu ihan tyytyväisiä.

Olen myös pohtinut voisiko edustuksellista ja suoraa demokratiaa yhdistää jotenkin niin, että äänestäjät antaisivat periaatteessa mandaatin edustajalleen äänestää puolestaan, mutta voisivat ottaa äänestysoikeuden takaisin itselleen vaikka yksittäisten äänestysten kohdalla. Tämäkin olisi varmaan jotenkin teknisesti toteutettavissa elektronisen äänestämisen keinoin, mutta se toisi sitten mukanaan perusongelman siitä, miten edustajat voivat keskenään sopia mistään mitään, kun kukaan ei tiedä, kuinka montaa ääntä edustaa lopullisessa äänestyksessä.

Tuosta perusperiaatteesta, eli poliitikkoluokan vallan kurissa pitämisestä olen kyllä samaa mieltä. Tämän suhteen pitää tehdä työtä, eikä se takuulla poliitikoista lähde liikkeelle. Itse näin viime eduskuntavaalien jytkyn ennen kaikkea potkuna munille Suomen politiikkaa pyörittäneille kolmen suuren klikille, mutta nyt näyttää siltä, että näköjään mitään ongelmaa ei ole sovittaa neljättä suurta puoluetta sinne valtaeliittiin sulle-mulle jakamaan.

Itse kaipaisin ennen kaikkea konkreettisia ehdotuksia siitä, miten poliittista systeemiä pitäisi kehittää. Suora demokratia ja poliitikkojen vallan kurissa pitäminen ovat hienoja periaatteita, mutta itse toivoisin, että näkisin hieman lihaa luiden päällä sen suhteen, että miten systeemin sitten pitäisi käytännössä pyöriä. En oikein jaksa laskea sen varaan, mitä olen sinulta mh aiemmin kuullut, eli vain toiveikkaiseen uskoon siitä, että kyllä kaikki organisoituu itsestään hyvin, kunhan vaan vanhan vallan kahleet murretaan.
With or without religion, you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion. -Steven Weinberg

Offline Vongoethe

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6074
Re: Yleinen uutiskokoomaketju ja vastaavat
« Reply #7153 on: February 04, 2013, 12:50:08 »
No jopa on otsikkoon pikkiriikkisestä verbivarastosta älytön sana kaiveltu: IS: Suomea ällistellään sivukaupalla ulkomailla - miten tämä on mahdollista

"Brittiläinen laatulehti The Economist ylistää suomalaista yhteiskuntaa tuoreimman lehtensä 14 sivun juttupaketissaan. Vain kaksi asiaa Suomessa saa kritiikkiä osakseen.

The Economistin kansijutun mukaan muut länsimaat voisivat ottaa oppia pohjoismaisesta hyvinvointimallista.

***

Lehti yrittää selittää Suomen koulutusjärjestelmän menestystarinaa kahdella asialla, joita koulutukseen liittyvässä keskustelussa "ei muualla maailmassa ymmärretä": luottamuksella ja vakaudella. Lehti ihmettelee, miten valtion on onnistunut houkutella kovatasoisia työntekijöitä lehden mielestä suhteellisen alhaisesti palkattuihin töihin. Sivuhuomautuksena brittilehdelle voi kuitenkin mainita, että palkkavertailujen perusteella julkisella sektorilla monessa työssä ansaitsee kuitenkin paremmin kuin yksityisellä sektorilla.

***

Taustalla rehellisyys ja läpinäkyvyys
 

Eikä tässä vielä kaikki. Pohjoismaat ovat lehden mielestä kaiken kukkuraksi uudistamassa hyvinvointimallia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Pohjoismaisen menestystarinan takana on lehden mukaan maailman paras julkinen valta. Hallintokulttuuria määrittävät rehellisyys ja läpinäkyvyys - vaalirahakohuista ei artikkelissa ole mainintaa.

***
"

Iltasanomien tekstinmurjojat eivät oikein tiedä, miten päin olla.Solitudinem faciunt, pacem appellant.

Offline sr

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3079
Re: Yleinen uutiskokoomaketju ja vastaavat
« Reply #7154 on: February 04, 2013, 14:53:17 »
Quote from: HS
Vasta valkoiselle miehelle tehty väkivalta herättää
In­ter­ne­tis­sä esi­tet­tä­vä vi­ha toi­sia ih­mi­siä koh­taan, sa­nal­li­set ih­mis­ar­von louk­kauk­set se­kä so­dan ja hä­vi­tyk­sen maa­lai­lut joh­ta­vat en­nem­min tai myö­hem­min vä­ki­val­taan. Pu­heet ja kir­joi­tuk­set ovat te­ko­ja ja ne joh­ta­vat te­koi­hin.

Adolf Hit­ler ei oli­si saa­nut ai­kaan mi­tään il­man sa­no­ja. Jy­väs­ky­läs­sä mi­tään ei oli­si ta­pah­tu­nut il­man sa­no­ja, jot­ka jo­ku on lau­su­nut tai kir­joit­ta­nut.

On pään pis­tä­mis­tä pen­saa­seen, el­lei nii­tä hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat kir­joi­tuk­sil­laan luo­neet vi­han ja hal­vek­sun­nan il­ma­pii­riä, ase­te­ta vas­tuu­seen teois­taan.

Ve­sa Puu­ro­nen
tut­ki­ja
Itä-Suo­men yli­opis­to

Hienoa, Hitler-kortti peliin jo heti alkuun, jottei sitä tarvitse kenenkään kaivaa esiin myöhemmin.

Kun nyt tuo Hitler mainittiin, niin on hyvä muistaa, että hänet oikeasti heitettiin pitkäksi ajaksi vankilaan. Pysäyttikö tämä hänet? Kuten tiedämme, ei, vaan hän nousi valtaan vankilasta vapauduttuaan.

Mutta itse asiaan... Täsmälleen kenet Puuronen nyt haluaisi "vastuuseen teoistaan" ja ennen kaikkea minkälaisen oikeuskäytännön puitteissa?

Onko meidän todellakin elettävä varpaillamme sen suhteen, miten ihmiset ottavat sanamme ja miten toimivat niiden vuoksi voimatta lainkaan laskea sen varaan, että täysivaltainen ihminen on itse vastuussa omissa teoistaan? Itselleni tämä kohta on ollut aina kaikkein vaikein hyväksyä niissä ehdotuksissa, kun joku haluaa rajoittaa sananvapautta tuollaisilla Puurosen perusteilla. Mitä olisivat teot, joihin Puuronen itse olisi yllytettävissä pelkästään sanallisella vihanlietsonnalla? Tai jos hän ei itse hyväksy sitä, että hänet olisi mahdollista saada tekemään noita tämän jutun kaltaisia tekoja pelkästään sillä, että hän lukisi jonkun tekstejä, niin hän silloin implikoi, että jotkut toiset ihmiset (ne, jotka siihen on mahdollista saada ryhtymään) ovat vähemmän täysvaltaisia.

Eikö silloin ole järkevintä rajoittaa näiden ihmisten vapautta toimia itsenäisinä yksilöinä yhteiskunnassa (ihan niin kuin vanhemmatkin rajoittavat 2-vuotiaiden lastensa vapautta, koska tietävät, etteivät nämä osaa toimia oikein)? Ajatellaan hypoteettisesti, että olisi mahdollista kehittää sellainen aivotesti, joka seuloisi ihmisistä puuroset ja ne, jotka on vihapuheella mahdollista saada manipuloitua tekemään väkivaltaa. Eikö tällöin riittäisi hyvin, että tältä ei-puuros-porukalta vain estettäisiin pääsy sellaiseen materiaaliin, joka voisi yllyttää heidät tekemään väkivaltaa? Vähän niin kuin vanhemmatkaan eivät yleensä anna 2-vuotiaan lapsensa katsoa väkivaltaelokuvia tms.

Menee vähän jo parodian puolelle, mutta minusta vain on yksinkertaisesti hyvin vaikeaa samaan aikaan koittaa esittää, että kaikki ihmiset ovat täysvaltaisia yhteiskunnan jäseniä, jotka ovat täysin vastuussa omista teoistaan ja toisaalta sitten koittaa panna jotain ihmisiä vastuuseen toisten ihmisten tekosista.

Olisin erittäin kiinnostunut kuulemaan mh:n (joka tämän lainauksen alun perin postasi) mielipiteitä siitä, miten hänestä valtion pitää saada rajoittaa ihmisten sananvapautta ja panna ihmisiä vastuuseen toisten teoista.
With or without religion, you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion. -Steven Weinberg