Author Topic: Opiskelijoiden asenteista maahanmuuttoon ETNOBAROMETRI 2013  (Read 2461 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Julmuri

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3920
  • Pienimunainen fasisti
Opiskelijoiden asenteista maahanmuuttoon ETNOBAROMETRI 2013
« on: September 10, 2013, 12:23:40 »
"Uutisia

Uusi raportti julkaistu  

Heli Sjöblom-Immala

Tervetuloa Suomeen? Korkeakouluopiskelijoiden asenteita mittaava ETNOBAROMETRI 2013

Tutkimuksia A 44. Siirtolaisuusinstituutti 2013. 132 s. ISBN 978-952-5889-52-9

Vuoden 2012 lopussa Suomessa asui noin 250 000 vierasta kieltä puhuvaa. Vuodesta 1990 lähtien maahanmuuttajien määrä Suomessa on noin kymmenkertaistunut. Moniin muihin läntisiin maihin verrattuna Suomessa on vielä tällä hetkellä selvästi vähemmän maahanmuuttajia, mutta todennäköisesti heidän määränsä jatkossakin kasvaa voimakkaasti. On siis tärkeää tietää, miten maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin Suomessa suhtaudutaan. Ensimmäinen Siirtolaisuusinstituutin toteuttama asennetutkimus selvittää tulevaisuuden potentiaalisten päättäjien - yliopisto- ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden - mielipiteitä maahanmuutosta ja maahanmuuttajista. Kyselyn vastanneet opiskelijat, joita on yhteensä 14 568, opiskelevat eri puolilla Suomea sijaitsevissa 13 korkeakoulussa. Vastanneista n. 1 100 on ulkomaalaistaustaisia.

Opiskelijat kannattavat selvästi enemmän työvoiman, kuin pakolaisten maahanmuuttoa. Myönteisimmin he suhtautuvat länsimaalaisiin, korkeasti koulutettuihin ja hyvässä työmarkkina-asemassa oleviin tulijoihin. Ulkomailla asuminen ja erityisesti henkilökohtaisten maahanmuuttajakontaktien määrä näyttää selvimmin olevan yhteydessä maahanmuuttomyönteisyyteen. Maahanmuuton yhteiskunnallisista vaikutuksista kysyttäessä uskovat opiskelijat maahanmuuton vahvistavan eniten maan kulttuuri- ja taide-elämää sekä yrittäjyyttä. Turvallisuuden puolestaan uskotaan heikkenevän eniten. Tärkeimpänä maahanmuuttajan kotoutumisen tukikeinona opiskelijat pitivät kielen ja kulttuurin opetusta. Kotoutumistukea ja -toimia he haluaisivat suunnata erityisesti yksintulleille alaikäisille ja turvapaikanhakijoille.

Lisätietoja tästä.

Julkaisuun liittyvät liitetaulukot löytyvät osoitteesta http://www.migrationinstitute.fi/pdf/siirtolaisuusinstituutti_barometri-2013_liitteet.pdf

"

Asennekysely taas vaihteeksi, tällä kertaa opiskelijoiden asenteista. Liitetiedostoissa erinäisiä taulukoita,
sieltä näkee esimerkiksi sen, keitä mitäkin puoluetta kannattavat opiskelijat tänne eniten haluavat, keitä vähiten.

Esitteestä:

Quote from: [url=http://www.migrationinstitute.fi/pdf/etnobarometri_2013_lisatietoa.pdf]Heli Sjöblom-Immala - Siirtolaisinstituutti[/url]

"Tervetuloa Suomeen? Korkeakouluopiskelijoiden asenteita mittaava ETNOBAROMETRI 2013". Julkaisun tekijä on FL Heli Sjöblom-Immala.

TERVETULOA SUOMEEN? - ETNOBAROMETRI 2013 -tutkimuksessa selvitetään laajalla kyselyllä eri puolella Suomea sijaitsevien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden suhtautumista maahanmuuttoon ja erilaisiin maahanmuuttajiin. Opiskelijat valittiin kohderyhmäksi, koska he ovat tulevaisuuden päättäjiä. Heidät on myös kohtuullisen helppo tavoittaa sähköisen kyselyn avulla, mikä edesauttaa seurantatutkimuksen toteuttamista. Kyselyyn vastasi 13 458 suomalaista ja 1 110 ulkomaalaistaustaista opiskelijaa.

Pakolaisuuteen suhtaudutaan selvästi kielteisemmin kuin työvoiman maahanmuuttoon. Erityisesti miesten kohdalla on asenne-ero tässä suhteessa selvä. Myös ulkomaalaiset opiskelijat suhtautuivat sangen nihkeästi pakolaisten vastaanottoon.

Tulosten mukaan mieluisimpia ovat länsimaiset muuttajat. Venäläisten tuloon on suhtauduttu yleensä nihkeästi. Heidän asemansa opiskelijoiden keskuudessa on parantunut, mutta toisaalta romanialaisten tuloon suhtaudutaan kielteisesti. Perinteisesti kansainvälisyys (kv-kontaktit, työskentely ulkomailla) heijastuvat positiivisina asenteina, toisaalta naisten suhtautuminen on selvästi positiivisempaa kuin miesten. Erityisen kovat asenteet maahanmuuttajia kohtaan on ammattikorkeakoulujen miesopiskelijoilla.

Suurissa kaupungeissa asuneet ovat maaseudulla eläneitä myönteisempiä. Myös ateistit ja vapaa-ajattelijat ovat kristittyjä suopeampia maahanmuuttajien tulolle. Vihreitä ja vasemmistoliittoa äänestäneet ovat myönteisimpiä, perussuomalaisia äänestäneet taas kielteisimpiä poliittisella käyttäytymisellä arvioituna.

Opiskelijat uskovat kulttuuri- ja taide-elämän sekä yrittäjyyden vahvistuvan eniten maahanmuuton kautta. Sen sijaan turvallisuus tuntuu olevan maahanmuuton kautta koetuksella. Samoin ajattelivat myös ulkomaalaistaustaiset opiskelijat.

Korkeakouluopiskelijoiden mielestä kotouttamiseen olisi syytä panostaa, suomen kielen ja kulttuurin opetus koetaan tärkeiksi kotoutumista tukeviksi tekijöiksi. Eniten kotoutumiseen liittyviä tukitoimenpiteitä tarvitsevat vastaajien mielestä yksintulleet alaikäiset.

Positiivisimmin maahanmuuttajiin suhtautuvia voidaan kutsua -totaalipositiivisiksi-. He ovat suurin ryhmä ja heihin kuuluu kolmannes vastanneista opiskelijoista. He olivat pääsääntöisesti naisia, keskimääräistä vanhempia ja heillä on hyvät kansainväliset yhteydet omaavia. Vastaajien vanhempien koulutustausta, oma uskonnollisuus ja asuinympäristö eivät selkeästi poikenneet koko aineistosta.
Kaikkein kielteisimmin maahanmuuttoon suhtautuvia voidaan kutsua -totaalikielteisiksi-. Heitä oli aineistosta noin 12 %. Ryhmään kuuluvat olivat pääasiassa miehiä ja ammattikorkeakoululaisia, samoin heidän vanhempiensa koulutustaso oli keskimääräistä alhaisempi. Ryhmään kuuluvien kansainväliset kontaktit olivat erittäin vähäiset. Puolet perussuomalaisten puoluetta äänestäneistä opiskelijoista kuului tähän ryhmään.

Kysely sisälsi myös muutaman avokysymyksen, joihin saatiin noin 1 000 sivua vastauksia.
Esimerkki totaalipositiivisten ryhmään kuuluvilta: -Maahanmuuttajat ovat yhtä hienoja ja viallisia ihmisiä kuin kaikki muutkin. Näin kokemuksesta. Mielestäni on järjetöntä, että maahanmuuttajien pitäisi todistaa olevansa parempia, lainkuuliaisempia ja tuottavampia kuin muut- (Yliopisto, nainen)-.
Esimerkki totaalikielteisten avovastauksesta: -Turhat turvapaikan hakijat ja ilmaistuella eläjät kokonaan pois.- (Ammattikorkeakoulu, mies). Totaalikielteisten vastauksissa ei vieroksuttu myöskään väkivaltaan viittaamista.

Kaikkiaan tulokset osoittavat, että maahanmuuttoon suhtaudutaan korkeakouluopiskelijoidenkin keskuudessa voittopuolisesti positiivisesti. Eroja löytyy suhtautumisessa eri syistä tuleviin. Erityisesti miespuolisten opiskelijoiden asenteet vaikuttivat kovilta. Oletettavasti heidän joukostaan tulevat tulevaisuuden Suomen keskeiset päättäjät. Kansainvälisyysopetuksen ja kansainvälisen vaihdon lisäämiseen korkeakouluissamme on selvästi tarvetta ainakin tämän asennemittauksen perusteella tarkasteltuna.

Lisätietoja: Johtaja Ismo Söderling, Siirtolaisuusinstituutti. Puhelin: 050-511 3586, Sähköposti: isoder@utu.fi

Julkaisu tilattavissa Siirtolaisuusinstituutin verkkokaupasta kauppa.siirtolaisuusinstituutti.fi tai puhelimitse
Satu Löppönen puhelin: 02-28 404 40 tai sähköposti: satu.lopponen@utu.fi

Aiheeseen liittyvä YLE:n uutinen: Maahanmuutto jakaa jyrkästi korkeakouluopiskelijoiden asenteet
"Jos Suomi olisi esim. Latvian kaltainen persereikä, meillä ei olisi mitään ongelmaa turvapaikkaturismista" - nimimerkki "kami" Hommaforumilla