Author Topic: Faktaa ja fiktiota "turvapaikkashoppailusta" ja pakolaisista  (Read 15992 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Warda

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2028
 • tunnustuksellinen rusinapullasynkretisti
edit: boldaukset, Lähde: http://www.muuttoliikkeessa.fi/index_html?cid=53&lang=suo

Faktaa ja fiktiota turvapaikanhakijoista ja pakolaisista
13.10.2009

1. "Turvapaikkashoppailijat" kiertävät Euroopassa maasta toiseen hakemassa turvapaikkaa ja käyttävät hyväkseen turvapaikkajärjestelmää.Dublin-asetuksen mukaan se EU:n jäsenvaltio, jossa turvapaikanhakija ensimmäisenä hakee turvapaikkaa, on velvollinen käsittelemään hakemuksen. EU:n jäsenvaltiot soveltavat pakolaisten vastaanoton ja suojelun kriteereitä hyvin vaihtelevasti.

Samasta maasta ja samasta tilanteesta tulleen turvapaikanhakijan todennäköisyys saada kansainvälistä suojelua vaihtelee jopa nollan ja 95 % välillä jäsenmaasta toiseen. Ihmisoikeusjärjestöt ovat kuvanneet tilannetta turvapaikanhakijan näkökulmasta turvapaikka-arpapeliksi. Etelä-Euroopan maista Kreikassa, Italiassa ja Maltalla vastaanotto-olosuhteet ovat ala-arvoisen huonot tai vastaanottokeskuksia ei edes ole.

Monet Eurooppaan saapuvista turvapaikanhakijoista ovat jättäneet taakseen kaiken ja pelkäävät palauttamista kotimaahansa. Kun ensimmäinen EU-maa hylkää turvapaikkahakemuksen, on monen hakijan ainoa vaihtoehto pyrkiä toiseen maahan ja toivoa, että hakemus hyväksytään.

Turvapaikanhakijoiden siirtyminen maasta toiseen on yleiseurooppalainen ilmiö. Ihmisille itselleen se on inhimillinen tragedia. Osa maasta toiseen kiertävistä turvapaikanhakijoista ei ole päässyt asianmukaiseen turvapaikkatutkintaan missään maassa. Heillä ei ole pääsyä työmarkkinoille, opintoihin tai kotouttamistoimien piiriin. Heillä on riski päätyä harmaille työmarkkinoille tai ihmiskaupan uhriksi. Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville, kuten lapsille tai vakavasti traumatisoituneille hakijoille, tilanne on vaikein.

Monissa EU-maissa turvapaikanhakijoille tehdään kielteisiä päätöksiä, vaikka tiedetään ettei heitä pystytä palauttamaan lähtömaiden sisäisen tilanteen takia. Ihmiset jätetään oman onnensa nojaan kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen ilman minkäänlaista statusta.

Lisätietoja:
Maahanmuuttoviraston tilastoanalyysit 2008, 2009
European Council on Rerugees and Exiles (ECRE): Sharing Responsibility on Refugee Protection: Dublin reconsidered (2008)

2. Suurin osa Suomeen tulevista maahanmuuttajista on turvapaikanhakijoita ja pakolaisia. Heidän osuutensa kasvaa vuosi vuodelta.
Pieni osa Suomen maahanmuuttajista on turvapaikanhakijoita tai pakolaisia. Yleisimmät syyt maahanmuuttoon ovat avioituminen, työ tai opiskelu. Vuonna 2009 luvan saaneita turvapaikanhakijoita ja heidän perheenjäseniään oli kaikista oleskeluvan saaneista vähemmän kuin seitsemäsosa.  

Vuonna 2009 oleskeluluvan Suomeen sai työn, elinkeinonharjoittamisen, opintojen, avioitumisen tai muiden perhesiteiden perusteella 15 217 henkilöä. Eniten oleskelulupia myönnettiin Venäjän, Kiinan ja Intian kansalaisille.

Turvapaikkapäätöksiä samana vuonna tehtiin 4335, joista myönteisen päätöksen sai 1373 henkilöä. Luku sisältää pakolaisstatuksen sekä toissijaisen tai humanitaarisen suojelun perusteella oleskeluvan saaneet sekä ne henkilöt, jotka saivat tilapäisen oleskeluluvan tai oleskeluvan yksilöllisistä, inhimillistä syistä.

Perheenyhdistämisen kautta saapuu Suomeen myös suojeluperusteisen oleskeluluvan saaneiden ihmisten perheenjäseniä. Vuonna 2009 Maahanmuuttovirasto myönsi perhesiteeseen perustuvan oleskeluluvan 508 somalialaiselle ja 286 irakilaiselle.

Turvapaikanhakijoiden määrä vaihtelee vuosittain kaikissa EU-maissa. Suomeen on 2000-luvulla tullut hakijoita vuosittain 1500 - 6000 henkilöä.

Turvapaikanhakijoiden kasvanut määrä ei välttämättä tarkoita sitä, että oleskelulupia myönnetään enemmän. Suomeen on aina tullut paljon toisten EU-maiden kautta ns. Dublin-tapauksia. Heidän hakemuksiaan ei tutkita aineellisesti Suomessa, vaan pääsääntöisesti käännytetään maahan, joissa heidät on rekisteröity joko rajanylittäjinä tai turvapaikanhakijoina. Vuosina 2008-09 turvapaikanhakijoista noin puolet on ollut Dublin-tapauksia.

Turvapaikanhakijoiden lisäksi Suomi vastaanottaa vuosittain pakolaisia UNHCR:n kanssa sovitun kiintiön kautta. Pakolaiskiintiö on koko 2000-luvun ajan ollut 750 henkilöä vuodessa.

Kaikkiaan Suomeen on viime vuosina saapunut noin 1-2 prosenttia Euroopan unionin alueen turvapaikanhakijoista. Myönteisistä suojelupäätöksistä EU-maissa Suomen osuus oli vuonna 2008 alle prosentin.

Lisätietoja:
Maahanmuuttoviraston oleskelulupa- ja turvapaikkatilastot
Eurostat siirtolaisuus- ja turvapaikkatilastot
UNHCR Global Trends 2008

3. Ilman asianmukaisia papereita ja passia saapuvat turvapaikanhakijat ovat laittomia siirtolaisia.
Henkilö, joka hakee turvapaikkaa, ei oleskele maassa laittomasti. Pakolaissopimuksen 31 artiklan ja Suomen rikoslain  (17.luku 7 §) mukaan pakolaista ei tule rangaista luvattomasta maahantulosta. Sillä, saapuuko turvapaikanhakija oikeilla tai väärennetyillä papereilla ei ole vaikutusta mahdollisen suojelun myöntämiseen.

Turvapaikanhakijoilla ei usein ole mahdollisuutta hankkia virallisia matkustusasiakirjoja ennen pakomatkaa. Taustalla voi olla pakolaisen lähtömaan sekasortoinen tilanne ja/tai hakijan vainottu asema. Esimerkiksi Somaliassa, jossa hallinnollisia rakenteita ei käytännössä ole, passeja tai muita hyväksyttäviä asiakirjoja on mahdotonta saada. Mikäli pakolaista vainoavat kotimaan viranomaiset, vieraan maan viisumin hankkiminen voi olla vaarallista tai viisumia ei edes myönnetä.

Suomeen tulevista turvapaikanhakijoista suurimmalla osalla ei ole passia tai muuta henkilöllisyyttä todistavaa asiakirjaa. Pakolaiseksi lähteminen tai pakolaisuudessa eläminen ei kuitenkaan ole laitonta.

Pakolaissopimukseen sekä Suomen ulkomaalais- ja perustuslakeihin sisältyvän palautuskieltosäännön (non-refoulement) mukaisesti ketään ei saa palauttaa alueelle, jossa häntä uhkaa vaino, kidutus tai muu epäinhimillinen kohtelu. Tätä sääntöä on noudatettava riippumatta siitä, onko henkilöllä vaadittavat asiakirjat vai ei.

Lisätietoja:
Pakolaisten oikeudellista asemaa koskeva yleissopimus
Schengen Borders Code

4. Turvapaikanhakijat pakenevat kotimaansa köyhyyttä ja etsivät parempaa elintasoa.
Vakavat aseelliset konfliktit ja ihmisoikeusloukkaukset tapahtuvat usein maailman köyhimmissä maissa. Köyhyys, epätasa-arvo ja väkivaltaiset konfliktit ruokkivat toisiaan. Eurooppaan ja Suomeen tulevista turvapaikanhakijoista huomattava osa tulee Afganistanin, Somalian, Zimbabwen tai Eritrean kaltaisista erittäin köyhistä maista. Köyhyys itsessään ei kuitenkaan oikeuta saamaan kansainvälistä suojelua. Jos huono elintaso on ainoa peruste turvapaikkahakemukselle, hakemus hylätään.

Osa pakolaisista jatkaa matkaa ensimmäisestä maasta, johon he ovat päässeet pakenemaan, mutta jossa he eivät saa tarvittavaa suojelua. Pakolaisen oikeuksiin kuuluu myös oikeus ansaita oma elantonsa, mutta käytännössä pakolaisleirit tarjoavat mahdollisuuden siihen vain hyvin harvoille.

Kaupungeissa elävien pakolaisten määrä on kasvanut kaupungistumisen edetessä kehitysmaissa. UNHCR arvioi vuonna 2009, että sen mandaatin alle kuuluvista pakolaisista jo puolet elää kaupungeissa, usein slummeissa tai hökkelikylissä. He eivät yleensä saa terveys- tai sosiaalipalveluja ja elanto hankitaan harmaan talouden piiristä. Isoja pakolaiskeskittymiä on muun muassa Syyrian Damaskoksessa, Jordanian Ammanissa ja Kolumbian Bogotassa. Sekä kehitysmaiden pakolaisleireillä että kaupungeissa elävillä pakolaisilla on usein heikot mahdollisuudet kotoutua kyseiseen maahan eivätkä he voi palata kotimaahansakaan.

Lisätietoja:
United Nations Development Programme (UNDP)
Overcoming Barriers: Human mobility and development, Human Development Report 2009

5. Turvapaikanhakijoiden joukossa on terroristeja ja rikollisia, joita ei pidä päästää Suomeen
Turvapaikkajärjestelmässä on keinoja väärinkäytösten estämiseksi. Turvapaikanhakijat ovat hakuprosessin aikana tekemisissä useiden eri viranomaisten kanssa ja heidän taustansa tutkitaan ennen päätöksentekoa. Pakolaissopimuksen ns. poissuljenta-artikla takaa sen, ettei vakaviin rikoksiin syyllistyneille myönnetä pakolaisen asemaa. Vastaava pykälä on myös Suomen ulkomaalaislaissa.

Mikäli Suomeen saapuu turvapaikanhakija, jota epäillään vakavasta kansainvälisestä rikoksesta, Suomen viranomaisilla on velvollisuus tutkia asia ja tarvittaessa viedä tapaus oikeuteen. Suojelupoliisi selvittää jokaisen Suomeen valittavan kiintiöpakolaisten taustat ennen kuin pakolaisen saa luvan tulla Suomeen.

6.Yksin saapuvat turvapaikanhakijalapset ovat -ankkurilapsia-. Vanhemmat käyttävät lapsiaan hyväkseen lähettäessään heitä yksin Suomeen, jotta voisivat itse tulla perässä.
Yksintulleet lapset ovat erityisen haavoittuvainen ryhmä turvapaikanhakijoiden joukossa. Suomeen ilman vanhempien saapuneiden turvapaikanhakijalasten määrä on viime vuosina vaihdellut alle sadasta noin 700 vuodessa. Vuonna 2009 Maahanmuuttovirasto myönsi oleskeluluvan 247 alaikäiselle yksintulleelle turvapaikanhakijalle.  

Eniten alaikäisiä saapuu väkivaltaisista konflikteista kärsivistä maista kuten Irakista, Somaliasta, Afganistanista ja Kongosta. Monet ovat kokeneet aseellisia hyökkäyksiä ja taisteluita, he ovat vaihtaneet asuinpaikkaa useaan kertaan ja heidän perheenjäseniään ja läheisiään on kuollut tai kadonnut.

Lapsi voi olla vaarassa häneen itseensä tai perheeseensä kohdistuvan vainon vuoksi. Vanhemmat tai muut huoltajat voivat myös lähettää lapsensa pois turvatakseen tälle paremman elämän. Toisinaan lapsi pakenee oman perheensä tai sukunsa häneen kohdistamaa uhkaa, kuten pakkoavioliittoa, kunniaväkivaltaa tai silpomista.

Olipa syynä alaikäisen kotimaastaan lähtöön mikä tahansa edellisistä, ilman huoltajaa tulleella turvapaikanhakijalapsella on yleensä ollut hyvin vähän vaikutusvaltaa omaan haavoittuvaan asemaansa.

Mikäli lapselle myönnetään turvapaikka tai oleskelulupa toissijaisen tai humanitaarisen perusteella, on hänellä oikeus saada Suomeen vanhempansa ja alaikäiset sisaruksensa. Yksintullut lapsi voi saada myös kielteisen päätöksen tai hänet voidaan palauttaa Dublin-asetuksen mukaisesti toiseen EU-maahan.

Mikäli yksintullut alaikäinen ehtii täyttää 18 vuotta ennen kuin päätös turvapaikkahakemukseen tulee, hän ei ole enää oikeutettu perheenyhdistämiseen.
Lapsen vanhemmat tai huoltajat saattavat olla kadoksissa tai kuolleita.  Perheenyhdistämishakemusten käsittelyajat ovat erittäin pitkiä, jona aika perheenjäsenet voivat olla vaarassa joutua oikeudenloukkausten kohteeksi tai jopa tapetuiksi.

Lapsia kuuluu suojella paitsi pakolaisina, myös ensisijaisesti lapsina. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsilla on oikeus valtioiden antamaan erityiseen suojeluun ja tukeen.
Toisen maailmansodan aikana vanhemmat lähettivät Suomesta yli 70 000 lasta turvaan Ruotsiin ja Tanskaan.

Lisätietoja:
Lapsen oikeuksien yleissopimus
Annika Parsons: Lapsen edun toteutuminen turvapaikanhakija- ja pakolaislapsia koskevissa päätöksissä. Vähemmistövaltuuteun julkaisu 2010

7. Valtaosa pakolaisista on lukutaidottomia ja kouluttamattomia ihmisiä, jotka eivät työllisty Suomessa. Monet heistä eivät edes halua tehdä töitä ja elävät vain sosiaaliturvan varassa.
Turvapaikanhakijoiden joukko on taustoiltaan kirjava, eikä hakijoiden koulutustaustoista ole systemaattisesti kerättyä tietoa. Suurimmissa lähtömaissa mahdollisuus peruskoulutukseen ja lukutaitoisten osuus väestöstä vaihtelee suuresti. YK:n kehitysohjelman UNDP:n tilastojen mukaan esimerkiksi Irakissa (suurin lähtömaa Suomessa vuonna 2008) lukutaitoprosentti on 74 prosenttia, Afganistanissa noin 28 prosenttia ja Iranissa 82 prosenttia. Somaliasta luotettavia tietoja ei ole saatavilla.

Turvapaikanhakijoilla on nykyisen lain mukaan oikeus työntekoon kolme kuukautta hakemuksen jättämisestä. Maahanmuuttajien ja pakolaisten työttömyysaste on huomattavasti suurempi kuin kantaväestön. Kaikkien ulkomaalaistaustaisten työllisyysaste Suomessa vuoden 2007 lopussa oli noin 50 prosenttia ja työttömyysaste eli työttömien osuus työvoimasta oli 21,6 prosenttia. Kansalaisuuden mukaan tarkasteltuna korkein työttömyysaste vuoden 2007 lopussa oli  Afganistanin (työttömyysaste 53,4 %), Irakin (61,8 %), Somalian (55,9 %) ja Sudanin (59,3 %) kansalaisilla, joista useimmilla on pakolaistausta.

On syytä huomioida, että tilastoissa turvapaikanhakijat ja pakolaiset näkyvät työttöminä työnhakijoina jo ennen kuin työllistyminen on käytännössä edes mahdollista. Kaikki kotoutumissuunnitelman piirissä olevat kirjautuvat tilastoihin myös työttöminä. Myös eri ulkomaalaisryhmien ikärakenteet poikkeavat toisistaan huomattavasti. Esimerkiksi somalialaisista, bosnialaisista ja sudanilaisista työikäisten osuus on muita ryhmiä huomattavasti pienempi.

Huonoon työllistymiseen on monia syitä. Turvapaikanhakijat saapuvat maahan ilman suomen tai ruotsin kielen taitoa, joka on usein edellytys työpaikan saamiselle. Turvapaikkahakemusten käsittelyajat ovat pitkät, jopa yli vuoden. Jatkuvan oleskeluluvan puute voi vaikeuttaa turvapaikanhakijan työpaikan saantia. Myös ennakkoluulot voivat vaikuttaa työllistymiseen.

Perusihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle, myös pakolaisille. Suomalainen työttömyys- ja sosiaaliturva noudattaa ihmisoikeuksien ja perustuslain mukaista yhdenvertaisuuden periaatetta. Pakolaiset saavat työvoima- ja sosiaalitoimistossa saman kohtelun kuin suomalaiset. Työttömänä työnhakijana oleva pakolainen saa siten samaa työttömyyspäivärahaa kuin suomalainen. Pakolaiset, kuten muutkin, maksavat saamistaan tuloista veroa.

Turvapaikanhakijoille myönnettävä tuki on 1.2.2010 lähtien 30 prosenttia pienempi kuin vähimmäistoimeentulotuki. Esimerkiksi yksinasuvan, aikuisen turvapaikanhakijan toimeentulotuki on 292 euroa kuukaudessa. Toimeentulotuella vastaanottokeskuksessa asuvan turvapaikanhakijan on katettava ruoka, vaatteet, hygienia, liikkumisensa ja muut henkilökohtaiset menot. Lapsilisään tai esimerkiksi opintotukeen turvapaikanhakijat eivät ole oikeutettuja.

Mikäli turvapaikanhakija saa vastaanottokeskuksessa päivittäiset ateriat, vähennetään toimeentulotuen perusosasta 79 prosenttia.

Lisätietoja:
Maahanmuuttajien työllistyminen ja kannustinloukut (Sisäministeriön julkaisuja 2/2009)
United Nations Development Programme (UNDP)
Overcoming Barriers: Human mobility and development, Human Development Report 2009

8. Verovarat pitäisi käyttää ensisijaisesti suomalaisten huono-osaisten auttamiseen eikä pakolaisiin.
Kuten 137 muulla YK:n pakolaissopimuksen allekirjoittaneella maalla, Suomella on velvollisuus auttaa kansalaistensa lisäksi myös niitä, jotka eivät ole turvassa omassa maassaan. Perustuslain mukaan perusihmisoikeudet kuuluvat Suomessa myös ulkomaalaisille ja kaikkia on kohdeltava yhdenvertaisesti. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset, EU:n turvapaikkadirektiivit ja Suomen lait edellyttävät, että turvapaikkahakemukset on tutkittava asianmukaisesti ja vastaanotto on järjestettävä menettelyn ajaksi.

Suomi kuuluu maailman rikkaimpien maiden joukkoon eikä meillä ole pakolaisten kotimaiden kaltaista vainoa ja köyhyyttä. Myös Suomesta on lähdetty pakolaisiksi - yli 70 000 suomalaislasta pääsi sotavuosina turvaan Ruotsiin ja Tanskaan. Suomessa esiintyvään epäoikeudenmukaisuuteen, lamaan, asunnottomuuteen tai työttömyyteen ei ole syynä pakolaispolitiikka.

9. Pakolaiset ovat nuoria, terveitä miehiä. Heidän tulisi olla taistelemassa kotimaassaan.
YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan noin puolet sen mandaatin alle kuuluvista pakolaisista, turvapaikanhakijoista, maan sisäisistä pakolaisista, kansalaisuudettomista ja paluumuuttajista on naisia. Teollisuusmaihin tulevista turvapaikanhakijoista miehet ovat kuitenkin enemmistö.

Suomen turvapaikanhakijoista 77 prosenttia oli miehiä vuonna 2008. Matkustamista pidetään lähtömaissa miehille turvallisempana ja helpompana. Pakenemisen taustalla voi olla myös se, että miehet ja nuoret pojat ovat vaarassa tulla pakkovärvätyiksi aseellisiin ryhmittymiin.

Tällä hetkellä pakolaisuutta eniten aiheuttavat aseelliset selkkaukset ovat pitkittyneitä ja monimutkaisia konflikteja, joissa siviilit ovat usein väkivaltaisuuksien kohteina. Konfliktin osapuolina voi olla useita sisäisiä ryhmittymiä, kansainvälisiä joukkoja sekä yksityissektorin turvallisuusyhtiöitä. Niihin liittyy usein ääriryhmien erottelematonta väkivaltaa, kuten itsemurhaiskuja. Perinteistä ajatusta isänmaan puolustamisesta ei voi suoraan soveltaa näissä tilanteissa.  

Pakolaisuuden taustalla on vaino, joka kohdistuu poliittiseen mielipiteeseen, uskontoon, alkuperään, sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen. Vainon aiheuttaja voi olla myös yksityinen taho tai organisaatio, jota vastaan pakolainen ei saa suojelua kotimaansa viranomaisilta.

Lisätietoja konflikteista:
International Crisis Group

10. Euroopan rajat vuotavat. Eurooppa täyttyy pakolaisista ja turvapaikanhakijoista.
Euroopan rajoja vartioidaan yhä tiukemmin. Jäsenvaltioiden rajavalvontayhteistyötä erityisesti Välimerellä on vuodesta 2005 koordinoinut rajaturvallisuusvirasto Frontex. Pakolaisilla ei ole laillisia maahantulon väyliä, joten heidän on pakko turvautua ihmissalakuljetukseen. Rajavalvonnan kiristäminen ei ratkaise sääntelemättömän muuttoliikkeen ongelmaa vaan pahimmillaan valvonta lisää ihmissalakuljetusta. Pakolaiset joutuvat ottamaan yhä isompia riskejä päästäkseen hakemaan suojelua Euroopasta.

Koko maailmassa tehtiin vuonna 2008 yhteensä 768 000 turvapaikkahakemusta. Euroopan maissa turvapaikanhakijoita oli kyseisenä vuonna 330 000. Pakolaisten määrä Euroopassa on ollut viime vuosina kasvussa, mutta esimerkiksi Etelä-Afrikkaan tuli samana vuonna 2008 yli 200 000 turvapaikanhakijaa.  

Myönteisiä turvapaikkapäätöksiä EU:n 27 jäsenmaassa tehtiin vuonna 2008 yhteensä 76 300. Näistä 40 000 henkilöä sai pakolaisen statuksen, 25 500 toissijaista suojelua ja 10 800 humanitaarista suojelua. Suojelun myöntämisprosentti kaikista päätöksistä oli ensi vaiheessa 28 % ja 24 % valitusvaiheen päätöksistä EU27 -alueella.

Hakijamäärään vaikuttaa merkittävimmin se, millaisia kriisejä ja konflikteja maailmassa on meneillään. Suurimmillaan Euroopan turvapaikanhakijamäärät olivat Bosnian sodaan aikaan vuonna 1992, jolloin länsi-Eurooppaan tuli 650 000 hakijaa.

Vuonna 2009 suurimpia hakijaryhmiä teollisuusmaissa olivat Afganistanin, Irakin ja Somalian kansalaiset .  

Muutamat vaikeat konfliktit, kuten vuonna 2003 alkanut Irakin sota, ovat nostaneet pakolaisten määrää maailmassa. YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan kansainvälisiä pakolaisia on noin 16 miljoonaa, joita 10.5 miljoonaa UNHCR:n mandaatin alla. Sen lisäksi maansisäisiä pakolaisia on 26 miljoonaa. Suurin osa maailman pakolaisista asuu Aasiassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Euroopassa heitä on noin 14 prosenttia.

Niiden kymmenen valtion joukossa, joissa on suurin pakolaisväestö, on kaksi Euroopan maata: Saksa sijalla neljä ja Iso-Britannia sijalla kymmenen. Pakolaisväestön suuruuden mukaan maat jakautuvat seuraavasti: 1. Pakistan (1 780 000) 2. Syyria (1 105 700) 3. Iran (980 000) 4. Saksa (582 700) 5. Jordania (500 400) 6. Tshad (330 500) 7. Tansania (321 900) 8. Kenia (320 600) 9. Kiina (301 000) 10. Iso-Britannia (292 100).

Kiintiöpakolaisia EU-jäsenvaltiot vastaanottavat vähän. Vuonna 2008 koko maailmassa sijoitettiin uudelleen kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta 65 596 henkilöä, joista alle 7 prosenttia EU-maihin.

UNHCR on arvioinut pakolaisväestön vaikutusta isäntämaahan suhteuttamalla pakolaisten määrä maan henkeä kohti laskettuun bruttokansantuotteeseen per Yhdysvaltain US dollari. Kaikki 25 maata, joissa on suurin määrä pakolaisia bruttokansantuotteeseen suhteutettuna, ovat kehitysmaita. Ensimmäinen teollisuusmaa listalla on Saksa sijalla 26.

Lähteitä ja lisätietoja:

Eurostatin siirtolaisuus- ja turvapaikkatilastot
UNHCR Global Trends 2008
Rajaturvallisuusvirasto Frontex
« Last Edit: April 13, 2010, 19:38:58 by Warda »
"Jos Volvo-Markkanen perustaa nettiforumin, jossa hänen seuraajansa keskustelevat pankkien turvajärjestelmien kiertämisestä, kyllä sitäkin sanottaisiin pankkirosvoforumiksi, vaikka millaisella mölinällä sinne kirjoittavat sen kieltäisivät."
- Rasistikortti ja rikostuomiokortti yhdessä! Luuseri!

Offline Wessel

 • Newbie
 • *
 • Posts: 38
Re: Faktaa ja fiktiota "turvapaikkashoppailusta" ja pakolaisista
« Reply #1 on: April 13, 2010, 23:00:40 »
Muuttoliikkeessä-sivuston vastaukset mainittuihin väitteisiin ovat tangentiaalisia ja ristiriitaisia. Esim.

"5. Turvapaikanhakijoiden joukossa on terroristeja ja rikollisia, joita ei pidä päästää Suomeen
Turvapaikkajärjestelmässä on keinoja väärinkäytösten estämiseksi. Turvapaikanhakijat ovat hakuprosessin aikana tekemisissä useiden eri viranomaisten kanssa ja heidän taustansa tutkitaan ennen päätöksentekoa. Pakolaissopimuksen ns. poissuljenta-artikla takaa sen, ettei vakaviin rikoksiin syyllistyneille myönnetä pakolaisen asemaa. Vastaava pykälä on myös Suomen ulkomaalaislaissa."

Artikloja ja asetuksia kyllä on, mutta millä hemmetillä pystytään luotettavasti tarkistamaan tulijoiden taustoja, kun monissa tapauksissa tulijat ovat "hukanneet" henkilöllisyyspaperinsa. Selvää on, ettei joku Osama bin Laden pääse Suomeen, mutta kovasti ainakin Ruotsiin ja Norjaan on päässyt henkilöitä, jotaka myöhemmin ovat palanneet Hesarinkin uutisoinnin perusteella Somaliaan taistelemaan al-Shahabin riveissä. Myös Englantiin ja Espanjaan on onnistunut ujuttautumaan pomminräjäyttelijämuslimeita.

4. Turvapaikanhakijat pakenevat kotimaansa köyhyyttä ja etsivät parempaa elintasoa.
Jos huono elintaso on ainoa peruste turvapaikkahakemukselle, hakemus hylätään.

Maahanmuuttoviraston tilastojen mukaan (http://www.migri.fi/netcomm/content.asp?article=3127) 2009 esimerkiksi saapuneista somaleista (1241 kpl) kaksi (!) sai myönteisen turvapaikkapäätöksen, 120 sai oleskeluluvan suojeluntarpeen perusteella, 83 humanitaarisen suojelun perusteella, 341 toissijaisen suojelun perusteella ja 1 oleskeluluvan inhimillisen syyn perusteella. Siis 548 myönteistä oleskelulupapäätöstä ja kaksi sai turvapaikan. Kaikista pakolaisista oleskeluluvan sai 1373 ihmistä, joista 116 turvapaikan. Keitä ovat nämä, jotka eivät saa turvapaikkaa, vaan oleskeluluvan humanitaarisen tai toissijaisen suojelun perusteella turvapaikan? Mitä he pakenevat? Tietenkään kukaan ei sano rajalla "joo, mää pakenen vain huonoa elintasoa", mutta jos heitä vainotaan kotopuolessa YK:n määrittämin pakolaiskriteerien mukaisesti, miksi he eivät saa Suomesta turvapaikkaa?

9. kohdassa sanotaan, että...

Suomen turvapaikanhakijoista 77 prosenttia oli miehiä vuonna 2008. Pakenemisen taustalla voi olla myös se, että miehet ja nuoret pojat ovat vaarassa tulla pakkovärvätyiksi aseellisiin ryhmittymiin.

...mutta myöhemmin väitetään, että...

Pakolaisuuden taustalla on vaino, joka kohdistuu poliittiseen mielipiteeseen, uskontoon, alkuperään, sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen.

Itse uskon enemmän turvapaikkashoppailuteoriaan kuin Todellisen Vainon teoriaan. Toisaalta sillä ei ole poliittisen mielipiteeni kannalta väliä. Tuon 750 kiintiöpakolaisen määrän (ilman perheenyhdistämisiä) Suomi voisi ottaa sellaisista maista, joiden kansalaisten sopeutumisennuste on empiirisesti hyvä.

 Offline Warda

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2028
 • tunnustuksellinen rusinapullasynkretisti
Re: Faktaa ja fiktiota "turvapaikkashoppailusta" ja pakolaisista
« Reply #2 on: April 13, 2010, 23:38:22 »
Näinhän se menee: Tekstistä voi itse kukin lukea kaiken tai vain osan.

Jätit välistä tämän: "Matkustamista pidetään lähtömaissa miehille turvallisempana ja helpompana. "

Itse tunnen pakolaisina tulleita myös henk.kohtaisesti. Emme voi mitenkään taata, että kaikki olisivat äärimmäisestä hädästä lähteneitä. Se ei itselleni ole peruste olla ottamatta ketään - saati vähentää määrää radikaalisti.

EDIT: Miksi arvelet, että esimerkiksi tämän sivuston laatinut taho haluaisi vääristellä totuutta? Lähdeluettelo sinänsä on melko kattavan tuntuinen.

"Ihmiset, jotka eivät koskaan epäile mitään, tulevat hyvin epäileväisiksi nähdessään tai kokiessan jotain, mitä eivät halua nähdä tai kokea".
A.N. 2007
« Last Edit: April 13, 2010, 23:44:24 by Warda »
"Jos Volvo-Markkanen perustaa nettiforumin, jossa hänen seuraajansa keskustelevat pankkien turvajärjestelmien kiertämisestä, kyllä sitäkin sanottaisiin pankkirosvoforumiksi, vaikka millaisella mölinällä sinne kirjoittavat sen kieltäisivät."
- Rasistikortti ja rikostuomiokortti yhdessä! Luuseri!

Cls

 • Guest
Re: Faktaa ja fiktiota "turvapaikkashoppailusta" ja pakolaisista
« Reply #3 on: April 14, 2010, 00:35:38 »

Lähinnä täydennyksiä, ei kokonaisvaltaisia vastauksia väitteisiin.

1. "Turvapaikkashoppailijat" kiertävät Euroopassa maasta toiseen hakemassa turvapaikkaa ja käyttävät hyväkseen turvapaikkajärjestelmää.

Suomessa ilmeisen perusteettoman hakemuksen käsittely vuonna 2010 on kestänyt nopeutetussa menettelyssä keskimäärin 4kk, Dublin-tapauksissa 3kk ja turvallisen alkuperämaan kohdalla 18 päivää. Puolet Suomen turvapaikanhakijoista on Dublin-tapauksia ja suurin osa tulee tänne Ruotsin kautta laivalla. (Lähde: Migri.fi:n tilastot.)

Tämän jälkeen hakija saa olla Suomessa vielä kuukauden ja toimeentulotuki juoksee kokoajan. Suomi on siis erittäin herkullinen kohde tulla oleskelemaan, vaikka hyvin tietäisi, ettei saa turvapaikkaa. EU-kansalaisia on hakenut turvapaikkaa jopa viisi kertaa.

Esimerkiksi Bulgarian keskipalkka on 275e/kk, joka on pienempi kuin Suomen maksama toimeentulotuki, eikä siitä ole vähennetty asumiskuluja kuten toimeentulotuesta (vastaanottokeskuksessa asuminen on ilmaista).

2. Suurin osa Suomeen tulevista maahanmuuttajista on turvapaikanhakijoita ja pakolaisia. Heidän osuutensa kasvaa vuosi vuodelta.

Pieni osa Suomen maahanmuuttajista on turvapaikanhakijoita tai pakolaisia. Yleisimmät syyt maahanmuuttoon ovat avioituminen, työ tai opiskelu. Vuonna 2009 luvan saaneita turvapaikanhakijoita ja heidän perheenjäseniään oli kaikista oleskeluvan saaneista vähemmän kuin seitsemäsosa.  

Vuonna 2009 oleskeluluvan Suomeen sai työn, elinkeinonharjoittamisen, opintojen, avioitumisen tai muiden perhesiteiden perusteella 15 217 henkilöä. Eniten oleskelulupia myönnettiin Venäjän, Kiinan ja Intian kansalaisille.

Suurin osa perheenyhdistetyistä kuuluu juuri näihin humanitaaristen maahanmuuttajien perheenyhdistyksistä, koska työperäisillä on elatusvelvollisuus perheenyhdistyksistään, humanitaarisilla elatusvelvollisuus on valtiolla.

Esimerkiksi somalialaisten 4000 hakemusta ovat ruuhkauttaneet systeemin. [1]

Lisäksi perheenyhdistykset näkyvät vasta huomattavalla viiveellä, koska käsittely kestää helposti parikin vuotta. Suomeen tulevien perheenyhdistettyjen määrä tulee olemaan kymmeniä tuhansia seuraavien vuosien aikana. Ruotsin maahanmuutosta puolet on perheenyhdistyksiä.

3. Ilman asianmukaisia papereita ja passia saapuvat turvapaikanhakijat ovat laittomia siirtolaisia.

"No yleensä kun turvapaikanhakija tulee tänä päivänä Suomeen, ja se on aika lailla eurooppalainenkin trendi, niin valtaosa tulee ilman minkäänlaista henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa. Eli tuommoinen 80-90 prosenttia on tämänhetkinen arvio." Henkilöllisyystodistuksia myös kadotetaan tahallaan. [2]

5. Turvapaikanhakijoiden joukossa on terroristeja ja rikollisia, joita ei pidä päästää Suomeen

Tietääkseni kun henkilöllisyyttä ei voida osoittaa tilanne tulkitaan hakijan hyväksi. Jos 80-90 % tulee ilman papereita, niin kaikista ei voida tietää ketä tänne oikeasti tulee. Toistuvasti on uutisoitu terrorismin suunnittelusta pohjoismaissa, vaikka kohteet yleensä ovatkin muualla.

6.Yksin saapuvat turvapaikanhakijalapset ovat -ankkurilapsia-. Vanhemmat käyttävät lapsiaan hyväkseen lähettäessään heitä yksin Suomeen, jotta voisivat itse tulla perässä.

Suomen systeemi, joka tarjoaa lapsille aina oleskeluluvan ja perheenyhdistyksen ruokkii tällaista toimintaa. Lapsen määränpää on ennalta päätetty, koska ilman henkilöllisyystodistuksia ei voi matkata Suomeen ilman ihmissalakuljetusta, joka maksaa n. 10 000e. Tällaista toimintaa tukeva systeemi asettaa lapset vaaraan ja tuottaa huomattavia voittoja ihmissalakuljettajille, jotka myös usein pyörittävät huumekauppaa ja muuta hämäräbisnestä. Ei tiedetä montako lasta katoaa matkalla. Suuresta hinnasta voidaan vain päätellä, että tarkoitus on juuri käyttää ankkurilasta perheenyhdistykseen, koska 10 000e on todella suuri summa köyhissä maissa (jossain epäiltiin, että usein velkarahaa).

"Ihmissalakuljetus Ruotsiin on valtava bisnes" linkki

8. Verovarat pitäisi käyttää ensisijaisesti suomalaisten huono-osaisten auttamiseen eikä pakolaisiin.

(Puhuttiin, että Suomella on lakien määrittelemiä velvollisuuksia)

Suomi pystyy kiristämään maahanmuuttolakejaan merkittävästi nykyisten kansainvälistenkin sopimusten ehdoissa. Muut pohjoismaat ovat jo useana vuonna kiristäneet politiikkaansa, Tanska erityisen paljon.

10. Euroopan rajat vuotavat. Eurooppa täyttyy pakolaisista ja turvapaikanhakijoista.

"EU-maat ovat huolissaan koulujen täyttymisestä maahanmuuttajataustaisista lapsista.

Esimerkiksi Irlannissa maahanmuuttajia on jo 40 prosenttia koululaisista.

Italian kouluja käy jo 570 000 maahanmuuttajalasta. Tämä on hieman alle viidennes kaikista koululaista." [3]

[/quote]

Offline Demonisoitu

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 680
Re: Faktaa ja fiktiota "turvapaikkashoppailusta" ja pakolaisista
« Reply #4 on: April 14, 2010, 01:00:29 »
Muuttoliikkeessä-sivuston vastaukset mainittuihin väitteisiin ovat tangentiaalisia ja ristiriitaisia. Esim.

-----

Artikloja ja asetuksia kyllä on, mutta millä hemmetillä pystytään luotettavasti tarkistamaan tulijoiden taustoja, kun monissa tapauksissa tulijat ovat "hukanneet" henkilöllisyyspaperinsa. Selvää on, ettei joku Osama bin Laden pääse Suomeen, mutta kovasti ainakin Ruotsiin ja Norjaan on päässyt henkilöitä, jotaka myöhemmin ovat palanneet Hesarinkin uutisoinnin perusteella Somaliaan taistelemaan al-Shahabin riveissä. Myös Englantiin ja Espanjaan on onnistunut ujuttautumaan pomminräjäyttelijämuslimeita.

Ööh, aloitat väitteellä maahanmuuttoammattilaisten sivuston ristiriitaisuuksista, jotka sitten osoitat antamalla esimerkkejä Supon ammattitaidottomuudesta.....Ruotsissa, Norjassa, Englannissa ja Espanjassa?


Quote
Keitä ovat nämä, jotka eivät saa turvapaikkaa, vaan oleskeluluvan humanitaarisen tai toissijaisen suojelun perusteella turvapaikan? Mitä he pakenevat? Tietenkään kukaan ei sano rajalla "joo, mää pakenen vain huonoa elintasoa", mutta jos heitä vainotaan kotopuolessa YK:n määrittämin pakolaiskriteerien mukaisesti, miksi he eivät saa Suomesta turvapaikkaa?

Kysytkö tosissasi mitä mm. Irakista, Afganistanista, Somaliasta paenneet ovat paenneet? No siltä varalta että kysyt - mikä vaihtoehto on erään kansanliikkeen jäsenten kohdalla aina huomioitava - niin vastaus on: sotaa. Ilmeisesti sinun on vaikea hahmottaa käsitteiden erilaisia tasoja. Se ettei täytä Suomen valtion tiukkaa tulkintaa YK:n sopimuksista, ei vielä tarkoita etteikö maahan hakeutuvalla olisi pakonsa taustalla välitön hengen menetyksen vaara. Eikö tästä ole riittävä osoitus se, ettei Suomessa uskalleta palauttaa sotatoimialueelle, ja se että ulkoministeriö kehottaa oman maan kansalaisia välttämään noille samaisille alueille matkustamista. Ymmärrätkö, pakolaissopimusten tiukka tulkinta ja pakolaisuuden yleinen määritelmä ovat ristiriidassa. Se ei tarkoita että tänne paenneet olisivat paenneet lcd-televisioiden puutetta.


Huoh sentää taas, joskus todella toivoo että tuo naapuri aloittaisi sen interventionsa, ihan vaan että maahanmuuttokriikoille vihdoin avautuisi mahdollisuus ymmärtää nykyaikaisen sodankäynnin luonnetta.

Offline Demonisoitu

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 680
Re: Faktaa ja fiktiota "turvapaikkashoppailusta" ja pakolaisista
« Reply #5 on: April 14, 2010, 01:54:00 »
Tämän jälkeen hakija saa olla Suomessa vielä kuukauden ja toimeentulotuki juoksee kokoajan. Suomi on siis erittäin herkullinen kohde tulla oleskelemaan, vaikka hyvin tietäisi, ettei saa turvapaikkaa. EU-kansalaisia on hakenut turvapaikkaa jopa viisi kertaa.

Esimerkiksi Bulgarian keskipalkka on 275e/kk, joka on pienempi kuin Suomen maksama toimeentulotuki, eikä siitä ole vähennetty asumiskuluja kuten toimeentulotuesta (vastaanottokeskuksessa asuminen on ilmaista).

Mikä järki on naputtaa kun hyvin tiedät että ongelmaan on jo puututtu ja korjaava lakimuutos on jo valmisteilla? Mutta se, että Eu-maista hakevat ruuhkauttavat käsittelyä, ei liene niiden sotatoimialueilta yms. paenneiden syytä, edes tällä hetkellä, vai?

Quote
Suurin osa perheenyhdistetyistä kuuluu juuri näihin humanitaaristen maahanmuuttajien perheenyhdistyksistä, koska työperäisillä on elatusvelvollisuus perheenyhdistyksistään, humanitaarisilla elatusvelvollisuus on valtiolla.

Esimerkiksi somalialaisten 4000 hakemusta ovat ruuhkauttaneet systeemin. [1]

Lisäksi perheenyhdistykset näkyvät vasta huomattavalla viiveellä, koska käsittely kestää helposti parikin vuotta. Suomeen tulevien perheenyhdistettyjen määrä tulee olemaan kymmeniä tuhansia seuraavien vuosien aikana. Ruotsin maahanmuutosta puolet on perheenyhdistyksiä.

So, mitä tuolla kaikella halusitkaan viestiä?

- Että perheenyhdistymisten viivästynyt käsittely on huono asia koska...se säästää rahaa...? Vai oliko kenties tarkoituksesi sekoittaa käsitteitä esittämällä että perheenyhdistämisten ruuhkautuneella käsittelyllä olisi jotain tekemistä turvapaikkahakemusten ruuhkautuneen käsittelyn kanssa? Onko opintotuen ruuhkautunut käsittely niinikään jollain tavalla yhteydessä opiskelijaruokalan ruuhkautuneeseen itsepalvelujonoon?

- Että turvapaikanhakijoina maahan alunperin tulleillla ei muka olisi samanlaista elatusvelvollisuutta itseään ja perhettään kohtaan kuin kaikilla muillakin maassa asuvilla? Voitko perustella mikäli olet tätä mieltä, paikkansahan väite ei tietenkään pidä.

- Että koska jotkut perheenyhdistämisten kautta tulevat, tulevat vasta joskus tulevaisuudessa, tulisi ymmärtää heidän tulleen vuonna 2009 tai 2010 vaikkeivat kyseisten vuosien maahanmuuttotilastoissa näykään? Mikä logiikka tuollaisessa on, jos sitä ylipäätään tarkoitit? Jos laskisimme kaikki maahan kautta ajan muuttaneet yhteen ja päälle vielä arviot seuraavan 100 vuoden kuluessa muuttavista, ja jos sitten kuvittelisimmekin että hekin kaikki tulivat viime vuonna, tai ensi vuonna, olisi meillä aikamoinen ongelma käsien ulottuvilla. Ja sitten konditionaalinen närkästyminen tulisi ja söisi lapset ja varastaisi hunajat...

Quote
Suomen systeemi, joka tarjoaa lapsille aina oleskeluluvan ja perheenyhdistyksen ruokkii tällaista toimintaa. Lapsen määränpää on ennalta päätetty, koska ilman henkilöllisyystodistuksia ei voi matkata Suomeen ilman ihmissalakuljetusta, joka maksaa n. 10 000e. Tällaista toimintaa tukeva systeemi asettaa lapset vaaraan ja tuottaa huomattavia voittoja ihmissalakuljettajille, jotka myös usein pyörittävät huumekauppaa ja muuta hämäräbisnestä. Ei tiedetä montako lasta katoaa matkalla. Suuresta hinnasta voidaan vain päätellä, että tarkoitus on juuri käyttää ankkurilasta perheenyhdistykseen, koska 10 000e on todella suuri summa köyhissä maissa (jossain epäiltiin, että usein velkarahaa).

Sinullahan onkin paremmat tiedot, summia myöten, alaikäisten turvapaikanhakijoiden salakuljetuksesta kuin mitä viranomaislla itsellään. Mutta oletetaan noin, että rutiköyhillä lukutaidottomilla vuohipaimenilla
(Kriitikoden usein toistama määritelmä, jos et jaa käsitystä niin viitsithän kertoa) on pistää tuollaiseen salakuljetusbisnekseen 10 000 eukkoa joko omaa tai lainarahaa. Mitä ehdottaisit ongelmalle tehtävän, tulisiko maahan pääsyä mielestäsi helpottaa ettei kukaan joutuisi turvautumaan moiseen hyväksikäyttöön ja mahdolliseen koronkiskontaan? Mikä se siis sinun mallisi on jolla estetään pakolaisten riistäminen? Anna kun arvaan, kiristetään maahanmuuttopolitiikkaa?


Quote
Suomi pystyy kiristämään maahanmuuttolakejaan merkittävästi nykyisten kansainvälistenkin sopimusten ehdoissa. Muut pohjoismaat ovat jo useana vuonna kiristäneet politiikkaansa, Tanska erityisen paljon.

Niin että vanha suhde tulee mielestäsi säilyttää, Suomen tulee jatkossakin olla Euroopan vaikeimmin saavutettavia maita siitä riippumatta että muut maat ovat jo kiristäneet politiikkaansa Suomen malliin päin. Miksi, jos saan kysyä, nykyisellä politiikallahan jo valmiiksi tulee vähemmän ihmisiä Suomeen kuin muihin jo politiikkaansa kiristäneisiin valtioihin nähden?

Offline lauri holopainen

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 292
Re: Faktaa ja fiktiota "turvapaikkashoppailusta" ja pakolaisista
« Reply #6 on: April 14, 2010, 03:05:50 »
Tässä kannattaa ihan oikeasti katsoa Migrin lukuja.

Turvapaikkapäätöksiä tehtiin viime vuonna (2009) 4335, näistä oli myönteisiä päätöksiä (eli oleskelulupa myönnettiin) 1373.

Viime vuonna yksintulleiden alaikäisten turvapaikan hakijoiden kohdalta päätöksiä tehtiin 432, näistä oleskeluluvan sai 247. Hakijoista somalialaisia oli 277, joista 157 sai oleskeluluvan.  Kaikki yksin saapuvat lapset eivät saa oleskelulupaa.

Perhesidepäätöksiä tehtiin vuonna 2009 yhteensä 6 573, hakemuksia oli vireillä 8509, eniten oleskelupia perheenyhdistämisen perusteella myönnettiin venäläisille, 1255. Somalialaisille myönettiin perhesiteen perusteella oleskelulupia 508, somalialaisia hakijoita oli 2204. Kaiken kaikkiaan myönteisiä päätöksiä oli 81% 6573:sta, eli hiukan reilu viitisen tuhatta.

Itseäni eniten hämmästytti Intialaisten suuri määrä myönteisissä perhesidepäätöksissä, 472. Mitäköhän hinduvyöryä mokuttajat nyt suunnittelevat? Ei pelkästään monikulttuurista, vaan myös monijumalaista ja niistäkin osa vielä monikätisiä. Voi, voi...

Mutta melko restriktiivistä suomalainen maahanmuuttopolitiikka ihan näiden (humanitääristen) maahanmuuttolukujen valossa on.

Muslimimaahanmuuttajien määrä Suomessa lienee n. 40000, eli suurinpiirtein saman verran kuin esim. Nurmijärvellä on asukkaita, muutama tuhat vähemmän kuin helluntailaisia on Suomessa tai vaikkapa alle prosentti Suomen koko väestöstä.

Ei tuo oikein maahanmuuttokriitisten tulvista ja vyöryistä öyhöttämistä tue. Mutta pelot ja fobiat ovat usein irrationaaiisia, eli eipä niille tarvitse siitä ihan oikeasta todellisuudesta tukea löytyäkään.

http://www.migri.fi/netcomm/content.asp?path=8,2709,2717,2731
« Last Edit: April 14, 2010, 03:12:43 by XXXXX »
Lahjomattomien tilastojen ja luotettavan mutun valossa näyttääkuitenkin siltäettä...
http://todellisuus.org/index.php?topic=1545.msg63132#msg63132

Pliers

 • Guest
Re: Faktaa ja fiktiota "turvapaikkashoppailusta" ja pakolaisista
« Reply #7 on: April 14, 2010, 08:05:07 »
edit: boldaukset, Lähde: http://www.muuttoliikkeessa.fi/index_html?cid=53&lang=suo

Faktaa ja fiktiota turvapaikanhakijoista ja pakolaisista
13.10.2009

1. "Turvapaikkashoppailijat" kiertävät Euroopassa maasta toiseen hakemassa turvapaikkaa ja käyttävät hyväkseen turvapaikkajärjestelmää.Dublin-asetuksen mukaan se EU:n jäsenvaltio, jossa turvapaikanhakija ensimmäisenä hakee turvapaikkaa, on velvollinen käsittelemään hakemuksen. EU:n jäsenvaltiot soveltavat pakolaisten vastaanoton ja suojelun kriteereitä hyvin vaihtelevasti.

Otsikko on siis faktaa.


2. Suurin ja Suomelle kustanuksia aiheuttava osa Suomeen tulevista maahanmuuttajista on turvapaikanhakijoita ja pakolaisia. Heidän osuutensa kasvaa vuosi vuodelta.
Pieni osa Suomen maahanmuuttajista on turvapaikanhakijoita tai pakolaisia. Yleisimmät syyt maahanmuuttoon ovat avioituminen, työ tai opiskelu. Vuonna 2009 luvan saaneita turvapaikanhakijoita ja heidän perheenjäseniään oli kaikista oleskeluvan saaneista vähemmän kuin seitsemäsosa.  

Otsikko on nyt faktaa ja seuraavassa kommenttini kommenttiin.
Vuonna 2009 turvapaikkaa haki n.6000 henkeä. Kaikkien näiden käsittelystä aiheutuu Suomelle kustannuksia, jotka yltävät satoihin miljooniin euroihin. Astrid Thorssin mukaan 50% hakijoista on Dublin-tapauksia. Vain murto-osa (joku sata) näistä tulijoista on kansainvälisten sopimusten mukaan oikeutettu turvapaikkaan. Kaikesta huolimatta noin 40% tulee saamaa oleskelupaikan jollakin perusteella. Oleskeluluvan saaneet, suojaa tarvitsemattomat, ovat oikeutettuja perheenyhdistämiseen, joka aloitetaan välittömästi valtion kustannuksella. Parissa vuodessa 2400 oleskeluluvan saanutta 10-20-kertaistuu.

Huomaa siis: turvapaikkapäätös ja oleskelupa ovat eri asioita, mutta lopputulos on sama.


4. Turvapaikanhakijat pakenevat kotimaansa köyhyyttä ja etsivät parempaa elintasoa.

Faktaa.

Köyhyys ei ole peruste turvapaikalle. Monet ihmiset lähtevät pakoon köyhyyttä etsimään parempaa elämää. Tämä selittää turvapaikkapäätösten pienen määrän hakemuksiin nähden.

Henkilökohtaisella tasolla minulle ei ole mitään sitä vastaan, että ihmiset etsivät itselleen parempaa elämää. Se on hyvin inhimillistä. Ongelma on oikeastaan Suomalaisessa järjestelmässä, joka avaa rahavirran tulijalle automaattisesti. Jerjestelmä on myös tehoton. Vaikka vaikeuksissa olevan ihmisen saama raha on vaatimaton, aiheutuu siitä yhteiskunnalle suuret kustannukset.

5. Turvapaikanhakijoiden joukossa on terroristeja ja rikollisia, joita ei pidä päästää Suomeen
Turvapaikkajärjestelmässä on keinoja väärinkäytösten estämiseksi. Turvapaikanhakijat ovat hakuprosessin aikana tekemisissä useiden eri viranomaisten kanssa ja heidän taustansa tutkitaan ennen päätöksentekoa. Pakolaissopimuksen ns. poissuljenta-artikla takaa sen, ettei vakaviin rikoksiin syyllistyneille myönnetä pakolaisen asemaa. Vastaava pykälä on myös Suomen ulkomaalaislaissa.

Rikollisten maahanpääsyä ei voida kuitenkaan poissulkea. Lisäksi maahanmuuttovirasto torppaa useimmat poliisin tekemät karkoitus ehdotukset, joten rikollisista ei pääse myöskään eroon.


6.Yksin saapuvat turvapaikanhakijalapset ovat -ankkurilapsia-. Vanhemmat käyttävät lapsiaan hyväkseen lähettäessään heitä yksin Suomeen, jotta voisivat itse tulla perässä.

Kaikkia kutsutaan ankkurilapsiksi, ja hyvin usein mainittu motiivi täyttyy.
Toisen maailmansodan aikana vanhemmat lähettivät Suomesta yli 70 000 lasta turvaan Ruotsiin ja Tanskaan.

Lisätietoja:
Lapsen oikeuksien yleissopimus
Annika Parsons: Lapsen edun toteutuminen turvapaikanhakija- ja pakolaislapsia koskevissa päätöksissä. Vähemmistövaltuuteun julkaisu 2010

Tutustupa historiaan...

7. Valtaosa pakolaisista on lukutaidottomia ja kouluttamattomia ihmisiä, jotka eivät työllisty Suomessa. Monet heistä eivät edes halua tehdä töitä ja elävät vain sosiaaliturvan varassa.
Turvapaikanhakijoiden joukko on taustoiltaan kirjava, eikä hakijoiden koulutustaustoista ole systemaattisesti kerättyä tietoa. Suurimmissa lähtömaissa mahdollisuus peruskoulutukseen ja lukutaitoisten osuus väestöstä vaihtelee suuresti. YK:n kehitysohjelman UNDP:n tilastojen mukaan esimerkiksi Irakissa (suurin lähtömaa Suomessa vuonna 2008) lukutaitoprosentti on 74 prosenttia, Afganistanissa noin 28 prosenttia ja Iranissa 82 prosenttia. Somaliasta luotettavia tietoja ei ole saatavilla.

BZ ja AT mukaan 90% somaleista ei osaa lukea tai kirjoittaa. Löytyy ihan tämän viikon sanomalehdistä.

Turvapaikanhakijoilla on nykyisen lain mukaan oikeus työntekoon kolme kuukautta hakemuksen jättämisestä. Maahanmuuttajien ja pakolaisten työttömyysaste on huomattavasti suurempi kuin kantaväestön. Kaikkien ulkomaalaistaustaisten työllisyysaste Suomessa vuoden 2007 lopussa oli noin 50 prosenttia ja työttömyysaste eli työttömien osuus työvoimasta oli 21,6 prosenttia. Kansalaisuuden mukaan tarkasteltuna korkein työttömyysaste vuoden 2007 lopussa oli  Afganistanin (työttömyysaste 53,4 %), Irakin (61,8 %), Somalian (55,9 %) ja Sudanin (59,3 %) kansalaisilla, joista useimmilla on pakolaistausta.

Ottaisitko kantaa siihen, millaisiin tehtäviin maahanmuuttajat työllistyvät. Työttömyysaste kertoo muutenkin kovin vähän. Vaikka luvut ovat katastrofi, vielä karmeammat luvut näet, kun selvität työllisyysprosentin.


8. Verovarat pitäisi käyttää ensisijaisesti suomalaisten huono-osaisten auttamiseen eikä pakolaisiin.
Kuten 137 muulla YK:n pakolaissopimuksen allekirjoittaneella maalla, Suomella on velvollisuus auttaa kansalaistensa lisäksi myös niitä, jotka eivät ole turvassa omassa maassaan.

Ja senpä takia kannamme vastuumme yhtenä ainoana maailman maista, ja otamme miltei 100 aidosti hädalaista kiintiöpakolaista vuosittain.

Suomi kuuluu maailman rikkaimpien maiden joukkoon eikä meillä ole pakolaisten kotimaiden kaltaista vainoa ja köyhyyttä. Myös Suomesta on lähdetty pakolaisiksi - yli 70 000 suomalaislasta pääsi sotavuosina turvaan Ruotsiin ja Tanskaan. Suomessa esiintyvään epäoikeudenmukaisuuteen, lamaan, asunnottomuuteen tai työttömyyteen ei ole syynä pakolaispolitiikka.

Pakolaispolitiikka EI ole syyllinen lamaan. Useimmat kokevat "positiivisen"syrjinnän epäoikeudenmukaiseksi. Samoin epäoikeudenmukaiseksi koetaan niukkojen verovarojen haaskaaminen omat kansalaiset unohtaen. Pakolaispolitiikka pahentaa työttömyyttä ja asunnottomuutta kasvattaen niiden kustannusta.

Tämä on viimeinen huomautus. Kannattaa tutustua sotalapsien historiaan. Se on kovin kaukana nykyhetkestä.

9. Pakolaiset ovat nuoria, terveitä miehiä. Heidän tulisi olla taistelemassa kotimaassaan.
YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan noin puolet sen mandaatin alle kuuluvista pakolaisista, turvapaikanhakijoista, maan sisäisistä pakolaisista, kansalaisuudettomista ja paluumuuttajista on naisia. Teollisuusmaihin tulevista turvapaikanhakijoista miehet ovat kuitenkin enemmistö.

Suomen turvapaikanhakijoista 77 prosenttia oli miehiä vuonna 2008. Matkustamista pidetään lähtömaissa miehille turvallisempana ja helpompana. Pakenemisen taustalla voi olla myös se, että miehet ja nuoret pojat ovat vaarassa tulla pakkovärvätyiksi aseellisiin ryhmittymiin.

Tällä hetkellä pakolaisuutta eniten aiheuttavat aseelliset selkkaukset ovat pitkittyneitä ja monimutkaisia konflikteja, joissa siviilit ovat usein väkivaltaisuuksien kohteina. Konfliktin osapuolina voi olla useita sisäisiä ryhmittymiä, kansainvälisiä joukkoja sekä yksityissektorin turvallisuusyhtiöitä. Niihin liittyy usein ääriryhmien erottelematonta väkivaltaa, kuten itsemurhaiskuja. Perinteistä ajatusta isänmaan puolustamisesta ei voi suoraan soveltaa näissä tilanteissa.  

Ongelman aiheuttaa liian suuri syntyvyys. Se aiheuttaa konflikteja. Turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen on kuin pakkasella pissaisi housuihinsa.

Pakolaisuuden taustalla on vaino, joka kohdistuu poliittiseen mielipiteeseen, uskontoon, alkuperään, sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen. Vainon aiheuttaja voi olla myös yksityinen taho tai organisaatio, jota vastaan pakolainen ei saa suojelua kotimaansa viranomaisilta.

Senpä takia kovin harva saa turvapaikan. Suurin osa on lähtenyt vain köyhyyttä karkuun, joten he saavat oleskeluluvan jollain muulla perusteella.

10. Euroopan rajat vuotavat. Eurooppa täyttyy pakolaisista ja turvapaikanhakijoista.

Tämä on ihan totta. Kannattaa käydä katsomassa Kreikan ja Turkin välisellä rajalla.

Pliers

 • Guest
Re: Faktaa ja fiktiota "turvapaikkashoppailusta" ja pakolaisista
« Reply #8 on: April 14, 2010, 08:07:36 »
Näinhän se menee: Tekstistä voi itse kukin lukea kaiken tai vain osan.

Itse tunnen pakolaisina tulleita myös henk.kohtaisesti. Emme voi mitenkään taata, että kaikki olisivat äärimmäisestä hädästä lähteneitä. Se ei itselleni ole peruste olla ottamatta ketään - saati vähentää määrää radikaalisti.

Se ei ole peruste. Peruste on, ettei meillä juuri nyt ole varaa. Toinen syy on se, että "turha" vievät resursseja todelista hätää kärsiviltä.

Offline Julmuri

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3920
 • Pienimunainen fasisti
Re: Faktaa ja fiktiota "turvapaikkashoppailusta" ja pakolaisista
« Reply #9 on: April 14, 2010, 08:07:50 »
Quote from: Wessel
Keitä ovat nämä, jotka eivät saa turvapaikkaa, vaan oleskeluluvan humanitaarisen tai toissijaisen suojelun perusteella turvapaikan? Mitä he pakenevat? Tietenkään kukaan ei sano rajalla "joo, mää pakenen vain huonoa elintasoa", mutta jos heitä vainotaan kotopuolessa YK:n määrittämin pakolaiskriteerien mukaisesti, miksi he eivät saa Suomesta turvapaikkaa?

Tätä minäkin olen yrittänyt kysellä. Ilmeisesti vastauksia on vähemmän kuin kysymyksiä.

Näillä "muilla" on varmasti taloudellisesti huonohkot edellytykset vanhassa kotimaassaan jatkaa elämäänsä. Suomessa perhe-elämä onnistuu, koska se on ilmaista.

En varmasti haluaisi vaihtaa paikkaa näiden "perusteettomaksi" kutsuttujen henkilöiden kanssa, mutta pakolaisia he eivät silti ole eikä heitä tulisi sellaisella nimikkeellä kutsua.

Tässä turvapaikkahakemuksia eräiden Euroopan maiden kohdalla 2003-2008:
http://www.migri.fi/netcomm/content.asp?article=2560

Suomen osuuden kun laskee suhteutettuna väkilukuun, olemme aivan yleis-eurooppalaisella tasolla. Ruotsi ja Norja tietysti ovat omilla luvuillaan.
"Jos Suomi olisi esim. Latvian kaltainen persereikä, meillä ei olisi mitään ongelmaa turvapaikkaturismista" - nimimerkki "kami" Hommaforumilla

Kullervo Kalervonpoika

 • Guest
Re: Faktaa ja fiktiota "turvapaikkashoppailusta" ja pakolaisista
« Reply #10 on: April 14, 2010, 08:44:22 »
Eikö huonoa elämää kannata yrittää muuttaa paremmaksi? Ainakin itse arvostan sen suuntaisia pyrkimyksiä.
Kannattaa muuten muistaa noita tilastoja tonkiessa, että monessa Euroopan maassa on todella paljon laittomia siirtolaisia, joita Suomessa on toistaiseksi ilmeisen vähän.

Pliers

 • Guest
Re: Faktaa ja fiktiota "turvapaikkashoppailusta" ja pakolaisista
« Reply #11 on: April 14, 2010, 09:06:00 »
Eikö huonoa elämää kannata yrittää muuttaa paremmaksi? Ainakin itse arvostan sen suuntaisia pyrkimyksiä.
Kannattaa muuten muistaa noita tilastoja tonkiessa, että monessa Euroopan maassa on todella paljon laittomia siirtolaisia, joita Suomessa on toistaiseksi ilmeisen vähän.

Olen kanssasi tasan samaa mieltä.

On hyvin inhimillistä pyrkiä kohti parempaa. Kuten olen lukuisat kerrat todennut, ongelma ei ole pakolaisissa.

Ongelma on Suomen järjestelmässä, josta vastikkeetta jaetaan veronmaksajien kovalla työllä yhteiseen pottiin ansaitsemaa rahaa täysin ulkopuolisille, vain sillä perusteella, että he ovat lähteneet köyhyydestä kohti parempaa elämää. Samalla ne tahot, joille potissa ollut raha oli tarkoitettu jäävät kokonaan ilman. Tämä on seikka, joka ihmisistä on epäoikeudenmukaista.

Kohti parempaa tulee voida pyrkiä, mutta vastuun tulee olla yrittäjällä itsellään.

Kullervo Kalervonpoika

 • Guest
Re: Faktaa ja fiktiota "turvapaikkashoppailusta" ja pakolaisista
« Reply #12 on: April 14, 2010, 09:20:09 »
Ongelma on Suomen järjestelmässä, josta vastikkeetta jaetaan veronmaksajien kovalla työllä yhteiseen pottiin ansaitsemaa rahaa täysin ulkopuolisille, vain sillä perusteella, että he ovat lähteneet köyhyydestä kohti parempaa elämää. Samalla ne tahot, joille potissa ollut raha oli tarkoitettu jäävät kokonaan ilman. Tämä on seikka, joka ihmisistä on epäoikeudenmukaista.
Tuo nyt hieman särähtää, että taho jolle raha "olisi tarkoitettu" jäävät kokonaan ilman. Mikähän taho tai tahot mahtaa tällä kertaa olla kysymyksessä? Se, että ihminen on köyhä ei ole pelkästään maahanpääsyn peruste, itse asiassa se on este.
Omasta mielestäni koko Suomen sosiaaliturvan voisi ajaa alas. Kun kenelläkään ei olisi missään tilanteessa mitään saatavia yhteiskunnalta, kaikki olisivat tismälleen tasa-arvoisia. Rikollisuus nyt voisi tietenkin kasvaa, mutta väliäkö sillä. Heikot ja jo valmiiksi köyhät siitä pääasiassa joutuisivat kärsimään.

Pliers

 • Guest
Re: Faktaa ja fiktiota "turvapaikkashoppailusta" ja pakolaisista
« Reply #13 on: April 14, 2010, 09:30:06 »
Ongelma on Suomen järjestelmässä, josta vastikkeetta jaetaan veronmaksajien kovalla työllä yhteiseen pottiin ansaitsemaa rahaa täysin ulkopuolisille, vain sillä perusteella, että he ovat lähteneet köyhyydestä kohti parempaa elämää. Samalla ne tahot, joille potissa ollut raha oli tarkoitettu jäävät kokonaan ilman. Tämä on seikka, joka ihmisistä on epäoikeudenmukaista.
Tuo nyt hieman särähtää, että taho jolle raha "olisi tarkoitettu" jäävät kokonaan ilman. Mikähän taho tai tahot mahtaa tällä kertaa olla kysymyksessä? Se, että ihminen on köyhä ei ole pelkästään maahanpääsyn peruste, itse asiassa se on este.
Omasta mielestäni koko Suomen sosiaaliturvan voisi ajaa alas. Kun kenelläkään ei olisi missään tilanteessa mitään saatavia yhteiskunnalta, kaikki olisivat tismälleen tasa-arvoisia. Rikollisuus nyt voisi tietenkin kasvaa, mutta väliäkö sillä. Heikot ja jo valmiiksi köyhät siitä pääasiassa joutuisivat kärsimään.

Oho...  :o

Ajatteletko oikeasti noin?

Kun pyysit yhtä esimerkkiä, saat yhden. Reumasairaala.

Köyhyyden johdosta Suomeen saapuneet eivät ole oikeutettuja turvapaikaan, mutta usein silti saavat oleskeluluvan, tai ainakin vastaanottokeskuspaikan ja edut käsittelyn ajaksi. Väitteeni pitää tältä osin kutinsa.

Sosiaaliturvaan on pakko tehdä pikaisesti muutoksia, sillä veronmaksajien taakka on raakasti liian suuri. Lisäksi ongelma tulee pahenemaan väestön ikääntymisen myötä. Täydellistä alasajoa en kuitenkaan kannata. Epäonnekkaille ihmisille tulee voida tarjota toinen mahdollisuus ja mahdollisuus edes jonkinlaiseen ihmisarvoiseen elämään. Sosiaaliturva on kuin vakuutus. Jos käy huono säkä, ei se ole aivan välitön katastrofi.

Offline Teemu Hiilinen

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 247
  • Teemun blogi
Re: Faktaa ja fiktiota "turvapaikkashoppailusta" ja pakolaisista
« Reply #14 on: April 14, 2010, 09:34:46 »
Reumasairaalan alasajo ei johdu mitenkään monikultuurisuudesta tai maahanmuutosta. Se johtuu byrokratiasta ja halusta saada tilalle yksityinen sairaala.

Reumasairaala ajettiin alas ideologisista syistä. Sairaanhoitopiirit eivät suostuneet lähettää omia potilaitaan reumasairaalaan, vaan käyttivät mielummin oman organisaationsa reumahoitoja, jotka osittain olivat jopa kalliimpia ja huono tasoisempia. Tämä pitää paikkansa varsinkin harvinaisissa lasten reumoissa.

Kaksi miljoonaa euroa on sellainen raha, ettei valton kirstunvartijalla olisi edes silmävärähtänyt, jos sen olisi antanut reumasairaalalle. Tahtoa ei kuitenkaan ollut, koska ideologisesti yksityissairaala ja sairaanhoitopiirien autonomia ylitti tahtotilan pelastaa reumasairaala.

On tietoista valehtelua sanoa, että reumasairaalalla olisi jotakin tekemistä maahanmuuton tai monikulttuurisuuden kanssa.
Vantaan Vasemmistoliiton puheenjohtaja
Vasemmiston ehdokas Uudeltamaalta
Teemun kotisivu