Author Topic: Faktaa ja fiktiota "turvapaikkashoppailusta" ja pakolaisista  (Read 15944 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Kuuma peruna

 • Guest
Re: Faktaa ja fiktiota "turvapaikkashoppailusta" ja pakolaisista
« Reply #45 on: April 14, 2010, 15:55:54 »
Jos ulkomaalaiselle myönnetään oleskelulupa 1 momentin perusteella, hänen ulkomailla olevalle perheenjäsenelleen ei myönnetä oleskelulupaa perhesiteen perusteella.

Pliers väitti aivan toista. Odotan hänen kommenttiaan asiaan.

Quote from: Pliers
Ongelma on turvapaikanhakijat, joiden ei katsota tarvitsevan suojelua. He eivät saa turvapaikkaa, koska eivät sellaiseen ole oikeutettuja, mutta he saavat oleskeluluvan jollakin verukkeella (esim. palautus on vaikeaa, kun ei mene lentoja yms.). Oleskeluluvan saatuaan he ovat oikeutettuja perheenyhdistämiseen.

Hopalong Cassidy

 • Guest
Re: Faktaa ja fiktiota "turvapaikkashoppailusta" ja pakolaisista
« Reply #46 on: April 14, 2010, 16:18:31 »
Varsinaista sosiaaliturvaa ei siis ole. Eri asia on sitten kenen intresseissä olisi jättää ihminen ilman ruokaa, suojaa ja välttämätöntä terveydenhoitoa. Siihen minä henkilökohtaisesti olen valmis antamaan oman osuuteni avomielin. Olen varma, että se panos on sitäpaitsi rahallisesti mitä hyödyllisin. Näyttää kuitekin siltä, että kadulla kerjäävätkin nähdään suurena ongelmana maassa jossa siihen ei olla totuttu. Puhumattakaan laittomilla keinoilla hankitusta ravinnosta ja suojasta.

Itse asiassa minulle on mieleen herännyt kysymys, että onko olemassa asiaa, jota "maahanmuuttokriittiset" eivät vääristelisi tai suorastaan esittäisi valheellisena factana?

Quote
TURVAPAIKANHAKIJAN ASEMA SUOMESSA
01.02.2010

Asuminen

Hakemuksen käsittelemisen ajaksi turvapaikanhakijalle järjestetään asuinpaikka sellaisesta vastaanottokeskuksesta, jossa on tilaa. Hakija ei itse voi valita mieleistään vastaanottokeskusta. Suomessa on 29 turvapaikanhakijoiden vastaanottoyksikköä ja yksi säilöönottoyksikkö, jotka ovat valtion, kuntien tai Suomen Punaisen Ristin ylläpitämiä. Turvapaikanhakija voi myös asua sukulaistensa tai ystäviensä luona, mutta silloin hänen on itse huolehdittava asumiskustannuksista. Sosiaali- ja terveyspalvelut turvapaikanhakija saa siitä vastaanottokeskuksesta, jossa hän on kirjoilla. Pääkaupunkiseudulla asuville on perustettu palvelupiste Metsälän vastaanottokeskuksen yhteyteen.

Vastaanottokeskuksessa asuminen on ilmaista. Turvapaikanhakija voi asua vastaanottokeskuksessa koko turvapaikkaprosessin ajan. Suomeen yksin saapuneet turvapaikanhakijat jakavat yleensä huoneen samaa sukupuolta olevien kanssa. Perheille pyritään antamaan yhteinen huone. Yksintulleet alaikäiset lapset majoitetaan vastaanottokeskusten yhteydessä toimiviin ryhmäkoteihin. Vastaanottokeskuksissa on yhteiskeittiöt, joissa kukin valmistaa oman ruokansa. Asukkaat huolehtivat huoneidensa siivouksesta - ja joissain vastaanottokeskuksissa myös lähes koko talon siisteydestä.

Vastaanottokeskuksessa on johtaja, sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja, pakolaisohjaajia ja muita työntekijöitä. Asukkaat saavat apua keskuksen työntekijöiltä arkipäivän käytännön asioissa.

Säilöönotto

Turvapaikanhakija, jonka henkilöllisyydessä tai matkareitissä on epäselvyyksiä, voidaan majoittaa erilliseen säilöönottoyksikköön, joka sijaitsee Helsingissä. Säilöönottoyksikkö on suljettu. Asukkaat eivät saa poistua sen alueelta. Poliisi päättää säilöönotosta. Kahden viikon välein säilöönotto käsitellään käräjäoikeudessa.

Liikkumisvapaus

Turvapaikanhakijat ovat vapaita liikkumaan Suomessa.

Toimeentulotuki

Turvapaikanhakija voi hakea toimeentulotukea vastaanottokeskuksesta. Tuki on 30 prosenttia - alle 18-vuotiaiden tapauksessa 15 prosenttia - pienempi kuin Suomessa pysyvästi asuvien vähimmäistoimeentulotuki. Tällä hetkellä yksinasuvan, aikuisen turvapaikanhakijan toimeentulotuki on 292 euroa kuukaudessa. Turvapaikanhakija, joka asuu yksityismajoituksessa, saa pienempää tukea kuin vastaanottokeskuksessa asuva. Turvapaikanhakijan on itse kustannettava toimeentulotuellaan tai muilla omilla tuloillaan ruokansa, vaatetuksensa ja esimerkiksi liikkumisensa.


Terveydenhuolto

Turvapaikanhakijan perusterveydenhuolto hoidetaan vastaanottokeskuksissa. Myös kuntien terveyskeskukset hoitavat turvapaikanhakijoita välttämättömissä tapauksissa. Sairaalat antavat kiireellistä hoitoa. Helsingissä toimii Kidutettujen kuntoutuskeskus ja Oulussa Kidutettujen kuntoutuspalvelut, joista kidutetuilla turvapaikanhakijoilla on mahdollisuus saada hoitoa.

Tulkkipalvelut

Vastaanottokeskus järjestää tulkki- ja käännöspalveluja turvapaikanhakijalle. Palvelut ovat ilmaisia, kun kyse on viranomaisasioiden hoidosta.

Vastaanottokeskusten työ- ja opintotoiminta

Vastaanottokeskukset järjestävät työ- ja opintotoimintaa. Asukas ja vastaanottokeskus laativat toimintaohjelman, jonka mukaisesti turvapaikanhakija osallistuu työ- ja opintotoimintaan. Jos turvapaikanhakija kieltäytyy laatimasta toimintaohjelmaa tai osallistumasta työ- ja opintotoimintaan, hänen toimeentulotukeaan voidaan pienentää. Työtoiminta voi olla vastaanottokeskuksen siivousta, kunnostusta tai pihatöitä, kerhon tai harrastusryhmän ohjaamista, avustavia tehtäviä kunnassa tai yrityksissä ja niin edelleen. Opintotoiminta voi olla suomen tai ruotsin kielen opiskelua, suomalaisen yhteiskunnan toimintaan ja tapoihin tutustumista, tietotekniikan oppimista tms.

Työnteko

Turvapaikanhakija saa tehdä työtä kolmen kuukauden kuluttua maahan saapumisesta. Erillistä työlupaa ei tarvita. Yhä useampi turvapaikanhakija käykin töissä. Turvapaikanhakijan ansiot vaikuttavat hänen toimeentulotukensa määrään.

Opiskelu

Turvapaikanhakija voi opiskella ja harrastaa vastaanottokeskuksen ulkopuolella. Turvapaikanhakijalla ei ole oikeutta opintososiaalisiin tukiin kuten opintotukeen. Ammatilliset oppilaitokset voivat itse päättää, ottavatko ne turvapaikanhakijaa opiskelijakseen. Turvapaikanhakija voi opiskella myös esimerkiksi työväenopistoissa ja aikuislukioissa.

Lasten koulunkäynti

Turvapaikanhakijalapset käyvät peruskoulua. Aluksi lapset opiskelevat suomea tai ruotsia ja myöhemmin myös muita aineita. Lapset käyvät yleensä samaa koulua suomalaisten lasten kanssa. Opetus ja koulukirjat ovat maksuttomia kuten muillakin Suomessa asuvilla lapsilla.

Oikeusapu

Pakolaisneuvonta ry ja yksityiset lakiasiaintoimistot tarjoavat oikeusapua turvapaikan hakemisen eri vaiheissa. Vastaanottokeskusten työntekijät auttavat asukkaita yhteydenotoissa oikeusapua tarjoaviin tahoihin.

Pakolaisneuvonta ry

Pakolaisneuvonta

Quote
Turvapaikanhakijoiden toimeentulotuki

24.11.2009

Turvapaikanhakijat saavat Suomessa toimeentulotukea, jolla he kustantavat ruokansa, vaatteensa ja muut elämiseen tarvittavat tarvikkeet. Toimeentulotuki on aikuisella 10 prosenttia pienempi kuin muilla Suomessa asuvilla ja lasten osalta 15 prosenttia pienempi. Aikuisen turvapaikanhakijan toimeentulotuki on 9,14 - 12,52 euroa päivässä. Naimattoman aikuisen turvapaikanhakijan toimeentulotuki on 375, 71 euroa kuussa.

Toimeentulotuen tarpeen selvittää vastaanottokeskuksen sosiaalityöntekijä. Mikäli turvapaikanhakijalla on tuloa, esimerkiksi palkkatuloja, ne huomioidaan toimeentulotukilaskelmassa. Tukea voidaan leikata 20 prosenttia, jos turvapaikanhakija kieltäytyy mahdollisesta työ- ja opintotoiminnasta. Mikäli vastaanottokeskus tarjoaa ateriat, vähenee toimeentulotuki 49 prosentilla. 

Turvapaikkapoliittisessa selvityksessä, joka valmistui kesäkuussa 2009, vertailtiin turvapaikanhakijoiden toimeentulotuen tasoa eri Pohjoismaissa. Ruotsissa toimeentulotuki on noin 6,6 euroa päivässä yksinäiselle aikuiselle hakijalle ja Tanskassa noin 6 euroa päivässä. Norjassa tuki vaihtelee riippuen siitä, millaisessa vastaanottokeskuksessa turvapaikanhakija asuu ja sisältyykö majoitukseen ruoka.  Tarkemmin tietoa toimeentulotuesta ja eroista turvapaikanhakuprosessissa eri Pohjoismaiden välillä löytyy turvapaikkapolitiikkaa selvittäneestä julkaisusta: www.intermin.fi/julkaisu/212009

Sisäasiainministeriö asetti turvapaikanhakijoiden vastaanoton uudistamista koskevan lakihankkeen lokakuussa. Samassa yhteydessä selvitetään, voidaanko turvapaikanhakijoiden toimeentulotukea antaa hyödykkeinä rahan sijasta. Selvitys annetaan marraskuun loppuun mennessä. Sisäasiainministeriössä valmistellaan asetusta, jolla perusosan rahana maksettavaa osuutta on tarkoitus vähentää ja hyödykkeiden antamista lisätä.

Sisäasiainministeriö

Kyllä turvapaikanhakijat siis saavat käsittelyaikana toimeentulotukea.

Oleskeluluvan saaneiden tuista voi lukea täältä Sosiaali ja terveysministeriö

Quote
6.3.2. Oleskeluluvan perusteella Suomessa oleskeleva ulkomaalainen

Jos ulkomaalaisen Suomessa oleskelu perustuu voimassa olevaan oleskelulupaan, häntä voidaan pitää maassa vakinaisesti oleskelevana ainakin silloin, kun oleskelulupa on varustettu merkinnällä A. (Statusluokitusta on kuvattu kohdassa 6.2.4.) Hänen vakituinen oleskelukuntansa on velvollinen antamaan hänelle toimeentulotukea, jos toimeentulotukilain 2 §:ssä säädetyt tuen myöntämisedellytykset täyttyvät. Jos oleskeluluvassa on tunnus B, ulkomaalaisen maassa oleskelu on luonteeltaan tilapäistä, jolloin toimeentulotuen myöntäminen rajoittuu yleensä kiireellisiin tapauksiin ja välttämättömiin kustannuksiin.

Kun oleskeluluvan perusteella Suomessa oleskeleva ulkomaalainen hakee toimeentulotukea, on syytä selvittää, onko hakija oikeutettu asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun laissa (1573/1993) tarkoitettuihin ensisijaisiin etuuksiin kuten esimerkiksi sairausvakuutuspäivärahaan, lapsilisään, työttömyyspäivärahaan tai työmarkkinatukeen. Lain 3 §:n 2 momentin mukaan Suomeen muuttavan henkilön voidaan katsoa asuvan Suomessa jo maahan tulosta lukien, edellyttäen, että hänen tarkoituksenaan on jäädä Suomeen vakinaisesti asumaan ja että hänellä on lisäksi yhden vuoden oleskeluun oikeuttava voimassa oleva oleskelulupa, milloin sellainen häneltä vaaditaan.

Opiskelun perusteella oleskeluluvan (tunnus B 2) saaneella ulkomaalaisella ei ole oikeutta saada Suomesta opintotukea (opintotukilaki 65/1994 1 §). Opiskelijalle myönnetään oleskelulupa yleensä lukuvuodeksi kerrallaan. Luvan saannin edellytyksenä on, että opiskelijan toimeentulo on turvattu. Lupahakemuksen yhteydessä opiskelijan on osoitettava, että hänellä on siirrettävissä Suomeen riittävän suuruinen rahamäärä, jonka avulla hänen toimeentulonsa on turvattu kyseisenä lukuvuonna. Opiskelun perusteella oleskeluluvan saaneen ulkomaalaisen tulisi siten lähtökohtaisesti selviytyä ilman toimeentulotukea. Muussa tapauksessa henkilön tulisi palata kotimaahansa, koska toimeentulon osalta edellytyksiä oleskeluluvalle ei ole enää olemassa ja oleskelulupa voidaan peruuttaa.

Kullervo Kalervonpoika

 • Guest
Re: Faktaa ja fiktiota "turvapaikkashoppailusta" ja pakolaisista
« Reply #47 on: April 14, 2010, 17:43:45 »
Varsinaista sosiaaliturvaa ei siis ole. Eri asia on sitten kenen intresseissä olisi jättää ihminen ilman ruokaa, suojaa ja välttämätöntä terveydenhoitoa. Siihen minä henkilökohtaisesti olen valmis antamaan oman osuuteni avomielin. Olen varma, että se panos on sitäpaitsi rahallisesti mitä hyödyllisin. Näyttää kuitekin siltä, että kadulla kerjäävätkin nähdään suurena ongelmana maassa jossa siihen ei olla totuttu. Puhumattakaan laittomilla keinoilla hankitusta ravinnosta ja suojasta.

Itse asiassa minulle on mieleen herännyt kysymys, että onko olemassa asiaa, jota "maahanmuuttokriittiset" eivät vääristelisi tai suorastaan esittäisi valheellisena factana?

Kyllä turvapaikanhakijat siis saavat käsittelyaikana toimeentulotukea.


Onko muuta väitetty?

Hopalong Cassidy

 • Guest
Re: Faktaa ja fiktiota "turvapaikkashoppailusta" ja pakolaisista
« Reply #48 on: April 14, 2010, 18:25:23 »
Varsinaista sosiaaliturvaa ei siis ole. Eri asia on sitten kenen intresseissä olisi jättää ihminen ilman ruokaa, suojaa ja välttämätöntä terveydenhoitoa. Siihen minä henkilökohtaisesti olen valmis antamaan oman osuuteni avomielin. Olen varma, että se panos on sitäpaitsi rahallisesti mitä hyödyllisin. Näyttää kuitekin siltä, että kadulla kerjäävätkin nähdään suurena ongelmana maassa jossa siihen ei olla totuttu. Puhumattakaan laittomilla keinoilla hankitusta ravinnosta ja suojasta.

Itse asiassa minulle on mieleen herännyt kysymys, että onko olemassa asiaa, jota "maahanmuuttokriittiset" eivät vääristelisi tai suorastaan esittäisi valheellisena factana?

Kyllä turvapaikanhakijat siis saavat käsittelyaikana toimeentulotukea.


Onko muuta väitetty?


Oleskeluluvan tai turvapaikan saanut pakolainen pääsee Suomen sosiaaliturvan piiriin vain jos tarkoituksena on jäädä Suomeen pysyvästi ja jos lupa oikeuttaa vuoden oleskeluun. Jos on saanut oleskeluluvan tilapäisen suojeluntarpeen takia, ei siis ole oikeutta sosiaaliturvaan. Myöskään turvapaikkahakemuksen käsittelyaikana sosiaaliturvaa ei ole

Varsinaista sosiaaliturvaa ei siis ole.

Mikä siis on ja mikä ei ole varsinaista sosiaaliturvaa?

Pliers

 • Guest
Re: Faktaa ja fiktiota "turvapaikkashoppailusta" ja pakolaisista
« Reply #49 on: April 15, 2010, 15:43:06 »
Varsinaista sosiaaliturvaa ei siis ole. Eri asia on sitten kenen intresseissä olisi jättää ihminen ilman ruokaa, suojaa ja välttämätöntä terveydenhoitoa. Siihen minä henkilökohtaisesti olen valmis antamaan oman osuuteni avomielin.

Kuulostaa kyllä minusta sosiaaliturvalta.

EDIT. Maahanmuuttajan kotoutumistuki korvaa muut menetykset.

Thorssin mukaan Perustuslain 2 luvun 6§ takaa kaikille samat oikeudet, joten muut tulkinnat voi jättää omaan arvoonsa. Maahanmuuttajat saavat siis saman sosiaaliturvan kuin kaikki muutkin Suomessa asuvat.
« Last Edit: April 15, 2010, 17:08:20 by Pliers »

Pliers

 • Guest
Re: Faktaa ja fiktiota "turvapaikkashoppailusta" ja pakolaisista
« Reply #50 on: April 15, 2010, 16:58:47 »
Jos ulkomaalaiselle myönnetään oleskelulupa 1 momentin perusteella, hänen ulkomailla olevalle perheenjäsenelleen ei myönnetä oleskelulupaa perhesiteen perusteella.

Pliers väitti aivan toista. Odotan hänen kommenttiaan asiaan.

Quote from: Pliers
Ongelma on turvapaikanhakijat, joiden ei katsota tarvitsevan suojelua. He eivät saa turvapaikkaa, koska eivät sellaiseen ole oikeutettuja, mutta he saavat oleskeluluvan jollakin verukkeella (esim. palautus on vaikeaa, kun ei mene lentoja yms.). Oleskeluluvan saatuaan he ovat oikeutettuja perheenyhdistämiseen.

Jos ulkomaalaiselle myönnetään oleskelulupa 1 momentin perusteella, hänen ulkomailla olevalle perheenjäsenelleen ei myönnetä oleskelulupaa perhesiteen perusteella.

Pliers väitti aivan toista. Odotan hänen kommenttiaan asiaan.

Olisi varmaan pitänyt kirjoittaa, että on muun muassa...

Näin se siis menee:

Teknisen esteen perusteella myönnetty tilapäinen oleskelulupa voi olla voimassa korkeintaan kaksi vuotta. Mikäli "tekninen este" ei ole poistunut, henkilölle myönnetään jatkuva oleskelulupa, joka puolestaan avaa ovet perheen yhdistämiselle. Kannattaa huomata, ettei teknistä estettä ole määritelty.

Kun oleskelulupa on myönnetty suojeluntarpeen perusteella, on luvan saanut oikeuden perheenyhdistämiseen. Suojelun tarpeen perusteella voidaan myöntää lupa kahdella tavalla:

1. "Toissijaista suojelua voi saada henkilö, jolle ei voida myöntää pakolaisasemaa, mutta jonka suhteen on esitetty merkittäviä perusteita uskoa, että jos hänet palautetaan kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa, hän joutuisi todelliseen vaaraan kärsiä vakavaa haittaa, ja joka on kykenemätön tai sellaisen vaaran vuoksi haluton turvautumaan sanotun maan suojeluun."

2. "Maassa oleskelevalle ulkomaalaiselle myönnetään oleskelulupa humanitaarisen suojelun perusteella, jos 87 tai 88§:n mukaisia edellytyksiä turvapaikan tai toissijaisen suojelun antamiselle ei ole, mutta hän ei voi palata kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa siellä tapahtuneen ympäristökatastrofin takia taikka siellä vallitsevan huonon turvallisuustilanteen vuoksi, joka voi johtua kansainvälisestä tai maan sisäisestä aseellisesta selkkauksesta tai vaikeasta ihmisoikeustilanteesta."

Kohta 2. kattaa tarvittaessa kaikki epästabiilit ja köyhät alueet. Itseasiassa kaikki kiinalaiset voisivat saada oleskeluluvan suojeluntarpeen perusteella. Alaikäiset ovat automaattisesti oikeutettuja perheenyhdistämiseen. Nämä kaksi kohtaa täyttävät yli puolet myönnetyistä oleskeluluvista.

Lisäksi:

110 §
Oleskeluluvan myöntäminen tilapäisen suojelun perusteella
Tilapäisen suojelun tarpeessa olevalle ulkomaalaiselle myönnetään tilapäinen oleskelulupa enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Oleskeluluvan myöntäminen ei edellytä, että ulkomaalaisen toimeentulo on turvattu.

114 §
Oleskeluluvan myöntäminen kansainvälistä suojelua tai tilapäistä suojelua saaneen perheenjäsenelle
Oleskelulupa myönnetään perhesiteen perusteella pakolaisen, toissijaisen suojelun tai humanitaarisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneen taikka tilapäistä suojelua saaneen ulkomaalaisen perheenjäsenelle, jos:

1) perheenkokoaja asuu Suomessa tai hänelle on myönnetty oleskelulupa Suomeen muuttoa varten; ja

2) hakijan ei katsota vaarantavan yleistä järjestystä, turvallisuutta tai kansanterveyttä.


Näin siis sanoi lakiteksti, mutta...

Ei tämä ihan selvä asia ole:
Quote
"Maahanmuuttoviraston arvion mukaan viime vuonna turvapaikanhakijoina Suomeen tulleet somalialaiset hakevat 3 000 - 4 000 perheenjäsenelleen oleskelulupaa Suomesta perheiden yhdistämisen perusteella.

Suomesta haki turvapaikkaa viime vuonna 1 181 somalialaista, toiseksi eniten 1 255 irakilaisen turvapaikanhakijan jälkeen.

Perheen yhdistämistä voivat heistä hakea ne, jotka saavat itselleen oleskeluluvan.

...

- On selvää, että jos tulee paljon turvapaikanhakijoita, perhesidehakemukset lisääntyvät. Somalialaisille on tyypillistä, että hakemus perheen yhdistämisestä tehdään, ylitarkastaja Leena Turku Maahanmuuttovirastosta kertoo.

- Perheiden yhdistämisessä ei ole kiintiöitä, vaan jokainen, joka on saanut jatkuvan oleskeluluvan, on oikeutettu hakemaan yhdistämistä, hän huomauttaa.

...

- Jos edellytykset täyttyvät entistä useampien kohdalla, on tietysti mahdollista, että määrät kasvavat räjähdysmäisesti, Turku toteaa ykskantaan. Hän ei kuitenkaan innostu arvioimaan perheiden yhdistämisen myötä jättiläismäisestä maahanmuuttovirrasta maalaillun -kauhukuvan- todennäköisyyttä."

http://www.ts.fi/kotimaa/?ts=1,3:1002:0:0,4:2:0:1:2009-02-18,104:2:594255,1:0:0:0:0:0:
Offline Teemu Hiilinen

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 247
  • Teemun blogi
Re: Faktaa ja fiktiota "turvapaikkashoppailusta" ja pakolaisista
« Reply #51 on: April 15, 2010, 17:07:54 »
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040301

Tuossa on ulkomaalaislaki ja tuossa http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2009/20090077.pdf on siihen ajettuja muutoksia. Näistä kummastakaan ei ole mainintaa teknisestä esteestä. Googlettamalla tekninen este tulee sivutolkulla maahanmuuttovastaisen foorumin linkkejä, scriptaa, kullervoa jne.

Mikä on siis tekninen este ja missä siitä on maininta laissa?
Vantaan Vasemmistoliiton puheenjohtaja
Vasemmiston ehdokas Uudeltamaalta
Teemun kotisivu

Offline Warda

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2028
 • tunnustuksellinen rusinapullasynkretisti
Re: Faktaa ja fiktiota "turvapaikkashoppailusta" ja pakolaisista
« Reply #52 on: April 16, 2010, 00:27:40 »
Quote
Varsinaista sosiaaliturvaa ei siis ole. Eri asia on sitten kenen intresseissä olisi jättää ihminen ilman ruokaa, suojaa ja välttämätöntä terveydenhoitoa. Siihen minä henkilökohtaisesti olen valmis antamaan oman osuuteni avomielin.

Kuulostaa kyllä minusta sosiaaliturvalta.

EDIT. Maahanmuuttajan kotoutumistuki korvaa muut menetykset.

Thorssin mukaan Perustuslain 2 luvun 6§ takaa kaikille samat oikeudet, joten muut tulkinnat voi jättää omaan arvoonsa. Maahanmuuttajat saavat siis saman sosiaaliturvan kuin kaikki muutkin Suomessa asuvat.


Huomionarvoista on, että he eivät saa ENEMPÄÄ kuin suomalaiset (tässä harhaluulossa oleviakin olen tavannut).
"Jos Volvo-Markkanen perustaa nettiforumin, jossa hänen seuraajansa keskustelevat pankkien turvajärjestelmien kiertämisestä, kyllä sitäkin sanottaisiin pankkirosvoforumiksi, vaikka millaisella mölinällä sinne kirjoittavat sen kieltäisivät."
- Rasistikortti ja rikostuomiokortti yhdessä! Luuseri!

Kuuma peruna

 • Guest
Re: Faktaa ja fiktiota "turvapaikkashoppailusta" ja pakolaisista
« Reply #53 on: April 16, 2010, 07:37:59 »

Huomionarvoista on, että he eivät saa ENEMPÄÄ kuin suomalaiset (tässä harhaluulossa oleviakin olen tavannut).

Ei pelkkä harhaluulo. Nuivat pyrkivät levittämään tuota väärää tietoa järjestelmällisesti.

Kullervo Kalervonpoika

 • Guest
Re: Faktaa ja fiktiota "turvapaikkashoppailusta" ja pakolaisista
« Reply #54 on: April 16, 2010, 08:01:50 »
Varsinaista sosiaaliturvaa ei siis ole. Eri asia on sitten kenen intresseissä olisi jättää ihminen ilman ruokaa, suojaa ja välttämätöntä terveydenhoitoa. Siihen minä henkilökohtaisesti olen valmis antamaan oman osuuteni avomielin.

Kuulostaa kyllä minusta sosiaaliturvalta.

EDIT. Maahanmuuttajan kotoutumistuki korvaa muut menetykset.

Thorssin mukaan Perustuslain 2 luvun 6§ takaa kaikille samat oikeudet, joten muut tulkinnat voi jättää omaan arvoonsa. Maahanmuuttajat saavat siis saman sosiaaliturvan kuin kaikki muutkin Suomessa asuvat.

Tässä keskusteltiin kyllä turvapaikanhakijoista...

Offline Virkamies

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1647
 • En sitten laupeutunut
Re: Faktaa ja fiktiota "turvapaikkashoppailusta" ja pakolaisista
« Reply #55 on: April 16, 2010, 08:36:19 »
Thorssin mukaan Perustuslain 2 luvun 6§ takaa kaikille samat oikeudet, joten muut tulkinnat voi jättää omaan arvoonsa. Maahanmuuttajat saavat siis saman sosiaaliturvan kuin kaikki muutkin Suomessa asuvat.

Tässä keskusteltiin kyllä turvapaikanhakijoista...

Eikö turvapaikanhakija kuulu määritelmällisesti maahanmuuttajien joukkoon? No, turvapaikanhakijoitakin kyllä koskee sama laki toimeentulosta ja ketä tahansa joka oleskelee jonkun suomalaisen kunnan alueella. Hiusta voidaan halkoa siitä, että onko toimeentulotuen piiriin kuuluminen sosiaaliturvan piiriin kuulumista - teknisesti ei ole - mutta silti jokaiselle ihmiselle perusturva kuuluu.
Irrelevanttia, koska mantsurian kalahuuhkaja.

Kullervo Kalervonpoika

 • Guest
Re: Faktaa ja fiktiota "turvapaikkashoppailusta" ja pakolaisista
« Reply #56 on: April 16, 2010, 08:38:00 »
Ei kuulu ei. Eikä kuulu samat sosiaalietuudetkaan.

Offline Virkamies

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1647
 • En sitten laupeutunut
Re: Faktaa ja fiktiota "turvapaikkashoppailusta" ja pakolaisista
« Reply #57 on: April 16, 2010, 08:39:39 »
Ei kuulu ei. Eikä kuulu samat sosiaalietuudetkaan.

Määrittele sosiaalietuus. Viimesijaiseen toimeentulotukeen he kyllä ovat oikeutettuja.
Irrelevanttia, koska mantsurian kalahuuhkaja.

Kullervo Kalervonpoika

 • Guest
Re: Faktaa ja fiktiota "turvapaikkashoppailusta" ja pakolaisista
« Reply #58 on: April 16, 2010, 08:44:29 »
Turvapaikanhakijan toimeentulotukeen, joka on alle 10€/vrk. Onko se siis sama kuin suomalaisen toimeentulotuki?
On teillä kova tarve valehteluun ja vääristelyyn. Koittakaa nyt pitäytyä kuitenkin tosiasioissa.

Offline Virkamies

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1647
 • En sitten laupeutunut
Re: Faktaa ja fiktiota "turvapaikkashoppailusta" ja pakolaisista
« Reply #59 on: April 16, 2010, 08:55:47 »
Turvapaikanhakijan toimeentulotukeen, joka on alle 10€/vrk. Onko se siis sama kuin suomalaisen toimeentulotuki?
On teillä kova tarve valehteluun ja vääristelyyn. Koittakaa nyt pitäytyä kuitenkin tosiasioissa.

Et ilmeisesti oikein tunne suomalaista toimeentulotukilainsäädäntöä. Sitä samaa se on. Suomessa on myös etnisesti suomalaisia, jotka saavat noin 3e/vrk toimeentulotukea. Kaikki eivät saa 417,45e/kk. Riippuu ihmisen kokonaisvaltaisesta tilanteesta, että mikä on oikea määrä. Jos minulta kysytään, niin laitoskäyttövara 97e/kk olisi oikea määrä kaikille laitoksessa oleville.

Opiskele perusasiat ensin. Ryhdy vasta sitten väittelemään kanssani asiasta. Nyt teet itsesi valitettavasti vain naurunalaiseksi tietämättömyydessäsi.
Irrelevanttia, koska mantsurian kalahuuhkaja.