Author Topic: Uuden hallituksen maahanmuuttopolitiikka  (Read 4371 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Harri

 • Guest
Uuden hallituksen maahanmuuttopolitiikka
« on: June 18, 2011, 11:06:16 »
Maahanmuuttoasiat ovat tietysti niin last season, edellistä vaalikautta, mutta avataanpa silti tällainen aihe. Maahanmuuttoasioista vastaa Päivi Räsänen ja jutut ovat samanlaiset kuin ennen vaaleja. Mikä tietysti on ihan johdonmukaista, ei siinä mitään. Päivi haisee edelleen.

Quote from: Helsingin Sanomat
Tuleva sisäministeri Päivi Räsänen (kd) saa hoitaakseen maahanmuuttoasiat. Jyrki Kataisen (kok) ensimmäisessä hallituksessa ei ole edellisen hallituksen tapaan erillistä maahanmuuttoministeriä vaan nämä tehtävät siirtyvät sisäministerin hoidettavaksi.

Räsänen pitaa Suomen ottamien kiintiöpakolaisten määrää nykyisellään riittävänä.

Hän sanoi HS:lle perjantai-iltana, että maahanmuuton osalta Suomessa kärsitään resurssiongelmista, mutta hän ei olisi ainakaan vielä kiintiöpakolaisten määrää laskemassa. Räsäsen mielestä Suomen pitäisi kiintiöpakolaisia valitessa huomioida paremmin se, minkälaiset pakolaiset suhtautuvat parhaiten suomalaiseen kulttuuriin. Hyvin sopeutuneista ryhmistä hän mainitsi esimerkkinä sudanilaiset kristityt ja vietnamilaispakolaiset.

Maahanmuuttajien kotouttaminen kuuluu Sdp:läiselle työministerille.

Offline Username1

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4383
 • Populismi = energiataloudellisin maailmankuva!
Re: Uuden hallituksen maahanmuuttopolitiikka
« Reply #1 on: June 18, 2011, 11:24:30 »
No jaa, kehitys menee kiitollisimmillaan siten, että otamme afrikkalaisia kristittyjä pakolaisiksi ja kun sitten nekin gettoutuu muslimien tavoin, niin on pakko syyttää suoraan afrikkalaisuutta tai ihonväriä ja siinä vaiheessa on helpompi debunkata... Ja Hallis voi vihdoin päästä sinne minne kuuluukin, marginaaliin Tapio Puolimatkan ja muiden hörhöteoreetikoiden kanssa.
Monikulttuurisuus on rikkaus.

Harri

 • Guest
Re: Uuden hallituksen maahanmuuttopolitiikka
« Reply #2 on: June 18, 2011, 12:07:38 »
Lisää Päiviä

Quote from: Iltalehti
Tulevan sisäasiainministeri Päivi Räsäsen (kd) mukaan perheenyhdistämisissä on ollut liian väljä käytäntö.

Uuden hallituksen sisäasiainministeriksi nouseva kristillisdemokraattien Päivi Räsänen saa vastuulleen myös maahanmuuttoasiat.

Räsäsen mukaan joissain suhteissa maahanmuuttopolitiikkaa olisi kiristettävä.

- Suomessa on ollut esimerkiksi perheenyhdistämisissä väljä käytäntö. Hallitusohjelmassa linjataan, että käytäntöjen olisi oltava linjassa muiden Pohjoismaiden kanssa. Se tarkoittaa käytännössä tiukennuksia. Kriteereitä suunnitellaan tarkennettaviksi siten, että ehtoihin sisältyy täysi-ikäisille perhettä kokoaville kohtuullinen asunto- ja toimeentuloedellytys.

Hän sanoo kuitenkin, että joissain maahanmuuttoon liittyvissä asioissa tarvitaan lisää inhimillisyyttä.

- Puolueellamme on humaani ja ihmisoikeuksia kunnioittava lähtökohta maahanmuuttoon, mutta toisaalta on huolehdittava yhteiskunnan turvallisuudesta.

Ei varsinaisesti mitään uutta. Perheenyhdistäminen on työskenteleville maahanmuuttajille jo nyt erittäin hankalaa ts. millään siivoojan tai bussikuskin palkalla ei perhettä yhdistellä. Tiukennukset tarkoittanevat siis juuri humanitäärisistä syistä maassamme oleskelevia jos tarkoittavat mitään. Jälkimmäinen sitaatti ei tietysti sano mitään mistään.

Kuuma peruna

 • Guest
Re: Uuden hallituksen maahanmuuttopolitiikka
« Reply #3 on: June 18, 2011, 12:37:43 »
Odottaisin Päivi Räsäseltä kommenttia maahan tulevista halpatyövoiman edustajista. Uskonto ja maanosa on sivuseikka, mutta yleisesti ottaen halpatyövoima ei ole afrikkalaisia msulimipakolaisia.

Offline Kellottaja

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 839
Re: Uuden hallituksen maahanmuuttopolitiikka
« Reply #4 on: June 18, 2011, 13:27:21 »
Hallitusohjelma
http://www.valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/hallitusneuvottelut-2011/neuvottelutulos/fi.pdf

Quote
Maahanmuutto

Maahanmuuttajat ovat pysyvä ja tervetullut osa suomalaista yhteiskuntaa. Hallitus pitää maahanmuut-tajien kotoutumista ja syrjinnän torjuntaa keskeisenä toimintana tällä hallituskaudella. Hallituksen tavoitteena on maahanmuuttopolitiikan linja, joka tukee suvaitsevan, turvallisen ja moniarvoisen Suomen rakentamista sekä lisää Suomen kansainvälistä kilpailukykyä.

Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategia päivitetään. Hallituksen tavoitteena on turvata hallitut työmarkkinat sekä yhtäläiset oikeudet työntekijöille kansainvälistyvillä ja avoimilla työmarkkinoilla. Hallitus pyrkii maahanmuuttajien työllisyysasteen nostamiseen, vaikuttavampaan kotouttamispolitiikkaan, turvapaikkahakemusten nopeampaan käsittelyyn ja tehokkaaseen syrjinnän torjumiseen.
Suomi toimii aktiivisesti EU:n yhteisen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan aikaansaamiseksi. Hallitus toimii myös syvemmän pohjoismaisen yhteistyön puolesta maahanmuuttoasioissa.

Säilytetään nykyinen työvoiman saatavuusharkinta ja tehostetaan työmarkkinoiden valvontaa. Seurataan Ruotsin kokemuksia, jossa saatavuusharkintaa on osittain purettu.

Arvioidaan maassa olevan ulkomaisen työvoiman määrä sekä työvoiman tuleva tarve ja kehitetään rekrytoinnin pelisääntöjä jatkossa toimialakohtaisesti valtiovallan ja työmarkkina- sekä yrittäjäjärjestöjen yhteisissä neuvotteluissa. Ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin tulee olla eettisesti kestävää.

Valvovien viranomaisten, kuten työsuojelun, verohallinnon ja keskusrikospoliisin, resursseja vahvistetaan. Ulkomaalaistarkastajien määrää lisätään harmaan talouden torjuntaohjelman mukaisesti.

Kiintiöpakolaispolitiikkaa jatketaan vakiintuneen tasoisena yhteistyössä YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n kanssa.

Valtio ja kunnat laativat yhteistyösopimuksen, jolla pyritään pakolaisten ja myönteisen päätöksen saa-neiden turvapaikanhakijoiden hallittuun ja systemaattiseen sijoittamiseen kuntiin. Yhteistyösopimusta laadittaessa hyödynnetään niiden kuntien esimerkkiä, joilla on positiivisia kokemuksia kiintiöpakolais-ten vastaanottamisesta, sekä järjestöjen hankkeita, joilla on edistetty maahanmuuttajien ja kantaväestön positiivista vuorovaikutusta sekä maahanmuuttajien kotoutumista.

Kannustavan yhteistyömallin tueksi laaditaan suunnitelma kuntakorvausten tason nostamiseksi vaiheit-tain vastaamaan kustannuskehitystä.
Hallitus tukee kansainvälisen yhteisön toimintaa globaaliin ilmastopakolaisuuteen varautumisessa. Suomi pyrkii edistämään elämiseen liittyviä edellytyksiä maissa, joissa on maastamuuttopainetta.

Suomi osallistuu aktiivisesti EU:n yhteisen turvapaikkapolitiikan kehittämiseen inhimillisemmäksi ja toimivammaksi. EU:n yhteistyötä laittoman maahanmuuton lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa tiivistetään. Hallitus toimii sen puolesta, että laittomasti Eurooppaan saapuneet kolmansien valtioiden kan-salaiset ja turvapaikanhakijat saavat asianmukaisen kohtelun ja ylläpidon siinä jäsenvaltiossa, johon he ensiksi saapuvat.

Turvapaikkahakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi varmistetaan riittävä käsittelijöiden määrä, tehostetaan yhteistyötä ja otetaan käyttöön maahanmuuttoviranomaisten moniviranomaismalli MPR eli maahanmuuttoviraston, poliisin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminta -malli. Vastaanoton kokonaiskus-tannuksia sopeutetaan turvapaikanhakijoiden määrää ja käsittelyaikojen lyhenemistä vastaavasti.

Kielteisestä turvapaikkapäätöksestä johtuvat käännytykset pannaan toimeen nykyistä nopeammin. Suomi pyrkii saattamaan voimaan kahdenvälisiä palautussopimuksia sellaisten maiden kanssa, joissa olosuhteet ovat parantuneet ja turvapaikanhakijoiden paluu alkuperämaihin on mahdollista.

Alaikäisten yksintulleiden turvapaikanhakijoiden säilöön ottaminen kielletään. Kehitetään säilöönoton vaihtoehtoja. Jokaisella vastaanoton piirissä olevalla lapsella on oikeus koulunkäyntiin. Kiirehditään uudistusta turvapaikkamenettelyssä olevien erityisestä henkilötodistuksesta.

Suomen perheenyhdistämiskäytäntöjen tulee olla samansuuntaisia muiden Pohjoismaiden kanssa. Selvitetään tehtyjen perheenyhdistämissäännösten muutosten vaikutuksia. Tältä pohjalta kansainvälistä suojelua saaneiden perheenyhdistämisen kriteereitä voidaan tarkentaa EU:n perheenyhdistämisdirektiivin säännökset huomioon ottaen niin, että ehtoihin sisältyy täysi-ikäisille perhettä kokoaville kohtuullinen asunto- ja toimeentuloedellytys.

Vahvistetaan kaikin keinoin maahanmuuttajien kiinnittymistä suomalaiseen työelämään. Tavoitteeksi asetetaan maahanmuuttajien työllisyysasteen nostaminen ja työttömyyden puolittaminen. Erityistä huomiota kiinnitetään niihin ryhmiin, joiden työllisyysasteet ovat matalat.

Luodaan järjestelmä, joka tukee ja kannustaa sekä työnantajia että työntekijöitä työn ohessa tapahtuviin suomen tai ruotsin kielen opintoihin.

Hallitus huolehtii kotouttamislain toimeenpanossa määrärahojen kohdentamisesta pääluokissa niin, että riittävät määrärahat kotouttamistoimenpiteiden tehostamiseen varmistuvat.

Vuonna 2013 päättyvän Osallisena Suomessa -hankkeen tuloksia seurataan ja tulosten perusteella tehdään johtopäätökset kotouttamiskoulutuksen tehokkuudesta, toimivuudesta ja muutostarpeista.

Tavoitteena on ulottaa kielikoulutus myös maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen. Tehostetaan maahanmuuttajien pääsyä kotoutumiskoulutukseen ja kielenopetukseen koko maassa. Erityisesti kiinnitetään huomiota opiskelijoiden sekä kotiäitien kielikoulutukseen ja riittävän monitasoiseen kielikoulutuksen tarjontaan. Maahanmuuttajien tietoisuutta suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja perusoikeuksista vahvistetaan kotoutumiskoulutuksessa. Varmistetaan nuorten maahanmuuttajien koulu-tuksen ja tukitoimenpiteiden saatavuus.

Maahanmuuttajataustaisten opettajien kelpoisuusvaatimuksiin ja pätevöitymiseen Suomessa kehitetään joustavia ja tapauskohtaisia ratkaisuja. Ulkomaisten tutkintojen tunnustamista ja pääsyä jatko- tai täydennyskoulutukseen sujuvoitetaan.
Vahvistetaan maahanmuuttaja- ja kotouttamistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä. Kolmannen sektorin kykyä ja mahdollisuuksia osallistua maahanmuuttajien neuvontaan ja koulutukseen parannetaan.

Maahanmuuttaja-asiakkaiden erityistarpeet huomioidaan yritysneuvonnassa sekä käynnistettävissä yrittäjyysohjelmissa.

Julkiselle sektorille käynnistetään oma rekrytointi- ja tutorointiohjelma, jonka yksi tärkeä kohderyhmä on maahanmuuttajaväestö.

Jatketaan pääkaupunkiseudun aiesopimusten käyttöä kokonaisvaltaisemman kotouttamispolitiikan aikaansaamiseksi. Aiesopimuksiin sisällytetään työllisyyden, kotoutumisen ja koulutuksen vahvistamista. Selvitetään, millä tavalla seudun ongelmallisiin alueisiin kohdistuvien muiden toimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan kehittää ja yhdistää aiesopimuksia syventämällä.

Maahanmuuttajien asumisessa huolehditaan kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen riittävästä tarjonnasta ja tasapainoisesta sekä kattavasta seudullisesta jakautumisesta.

Kaupunkiseutujen kehittämisessä on harjoitettava positiivista erityiskohtelua. Määrärahoja kohdennetaan alueille, joilla on korkea työttömyys, paljon vuokralla asuvia ihmisiä ja korkea maahanmuuttajien osuus väestöstä.

Maahanmuuton tilastointi- ja tutkimustoimintaa tulee selkeyttää ja tehostaa. Selvitetään maahanmuuton osaamiskeskuksen perustamisen edellytykset.

Maahantuloon liittyvät asiat kootaan sisäministerin vastuulle. Kotouttamistoimien johto kootaan työministerin vastuulle ja poikkihallinnollista yhteistoimintaa vahvistetaan. Hallituskaudella arvioidaan kotouttamisen hallinnon toimivuus, rakenne ja kehittämistarpeet.

Offline Kellottaja

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 839
Re: Uuden hallituksen maahanmuuttopolitiikka
« Reply #5 on: June 18, 2011, 13:30:16 »
No jaa, kehitys menee kiitollisimmillaan siten, että otamme afrikkalaisia kristittyjä pakolaisiksi ja kun sitten nekin gettoutuu muslimien tavoin, niin on pakko syyttää suoraan afrikkalaisuutta tai ihonväriä ja siinä vaiheessa on helpompi debunkata... Ja Hallis voi vihdoin päästä sinne minne kuuluukin, marginaaliin Tapio Puolimatkan ja muiden hörhöteoreetikoiden kanssa.

Monista kristityistä Afrikan maista tulleet ovat työllistyneet hyvin, eikä heitä löydy rikostilastojen kärjestä.

Kuuma peruna

 • Guest
Re: Uuden hallituksen maahanmuuttopolitiikka
« Reply #6 on: June 18, 2011, 13:40:13 »
Onko sinulla näyttöä asiasta?

Offline Kellottaja

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 839
Re: Uuden hallituksen maahanmuuttopolitiikka
« Reply #7 on: June 18, 2011, 13:53:11 »
Onko sinulla näyttöä asiasta?

Tämä on mun vanha teoria. Tietyistä maista tulleet kotoutuvat hyvin, riippumatta ihonväristä.
Luku- ja kirjoitustaito, englannin kielen taito, kristinusko ja asiallinen syy saapua Suomeen edesauttavat kotoutumista.
Työllisyysastetilaston kärkipäässä Suomessa ovat seuraavat kansallisuudet: Kenia, Nigeria ja Ghana.Quote
Työllisten osuus koko väestöstä suomalaisia suurempi useilla kansalaisuusryhmillä

Kansalaisuuden mukaan tarkasteltuna Suomessa vakituisesti asuvasta väestöstä suhteellisesti eniten työllisiä oli kenialaisten (67,7 prosenttia), alankomaalaisten (60,2 prosenttia) ja nigerialaisten (59,4 prosenttia) kansalaisissa vuoden 2008 lopussa. Osuus on laskettu kaikista kyseisen maan kansalaisista.

Offline Kourumies

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3094
Re: Uuden hallituksen maahanmuuttopolitiikka
« Reply #8 on: June 18, 2011, 13:53:41 »
No jaa, kehitys menee kiitollisimmillaan siten, että otamme afrikkalaisia kristittyjä pakolaisiksi ja kun sitten nekin gettoutuu muslimien tavoin, niin on pakko syyttää suoraan afrikkalaisuutta tai ihonväriä ja siinä vaiheessa on helpompi debunkata... Ja Hallis voi vihdoin päästä sinne minne kuuluukin, marginaaliin Tapio Puolimatkan ja muiden hörhöteoreetikoiden kanssa.

Monista kristityistä Afrikan maista tulleet ovat työllistyneet hyvin, eikä heitä löydy rikostilastojen kärjestä.

Monissa kristityissä Afrikan maissa naisten ympärileikkaus on tavallista.
Aiemmin nimellä Köyry Väyränen tunnettu artisti.

Offline metrics

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1255
Re: Uuden hallituksen maahanmuuttopolitiikka
« Reply #9 on: June 18, 2011, 14:41:22 »
Luku- ja kirjoitustaito, englannin kielen taito, kristinusko ja asiallinen syy saapua Suomeen edesauttavat kotoutumista.
Työllisyysastetilaston kärkipäässä Suomessa ovat seuraavat kansallisuudet: Kenia, Nigeria ja Ghana.

Harvoin tapaa Suomessa tai Euroopassa ylipäätään sellaista noista maista tullutta, joka ei osaisi englantia.

Jussi Jalonen

 • Guest
Re: Uuden hallituksen maahanmuuttopolitiikka
« Reply #10 on: June 18, 2011, 16:09:05 »
Heitän kyynisen veikkauksen, että ainakaan turvapaikka-asioissa mikään tuskin tulee oikeastaan muuttumaan.

Thors arvioitiin edellisen valtioneuvoston jäsenistä kireintä oikeistoa edustavaksi, ja maahanmuuttoasioissa ja integraatiossa hänen asenteensa saattoi olla harvinaisen kolea. Se, että samainen naisihminen muotoutui jonkun maahanmuuttovastaisen alakulttuurin silmätikuksi oli yksi niitä viime vaalikauden merkillisiä kieroutumia. Käytännössähän koko vaalikausi meni Thorsin toteuttamien maahanmuuttopolitiikan erilaisten kiristysten merkeissä, mistä turvapaikanhakijoiden työnteko-oikeuden rajoittaminen taisi kai olla kyseenalaisimpia. Samaan aikaan tavanomaiset epäillyt karjuivat kurkut suorina, että ruotsinkielinen kukkahattuhyysäritäti ajaa rajat-auki-politiikkaa.

Räsäselle ei paljoa työsarkaa niissä asioissa jäänyt. Näemmä hän on päättänyt säätää perheenyhdistämisasioita, mikä käytännössä on vain yksi pikkuseikka ja jatkoa edellisen hallituksen politiikalle. Räsänen tullaan punnitsemaan ennen kaikkea sisäministerinä, jonka toimenkuvaan liittyy paljon muutakin kuin maahanmuuttopolitiikka.

Se, missä saattaa muutoksia tulla, on tuo Kuuman Perunan tiedustelema työperäinen maahanmuuttopolitiikka, mutta se taas kuulunee tällä vaalikaudella enemmänkin työministeriölle, samoin kuin ne integraatioasiat.Best,

J. J.

Offline Julmuri

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3920
 • Pienimunainen fasisti
Re: Uuden hallituksen maahanmuuttopolitiikka
« Reply #11 on: June 18, 2011, 16:20:05 »
Heitän kyynisen veikkauksen, että ainakaan turvapaikka-asioissa mikään tuskin tulee oikeastaan muuttumaan.

Miksi siinä nyt mikään pitäisi olennaisesti muuttua? Se, että maahanmuuttoministerin pesti lopetetaan ja homma siirretään takaisin sisäministerille on ollut valtakunnan maahanmuuttovirkamiesten harras toive, koska näiden asioiden jakaminen kahteen ministeriöön on haitannut toiminnan tehokkuutta. Tämän minä tiedän mistä tiedän.
"Jos Suomi olisi esim. Latvian kaltainen persereikä, meillä ei olisi mitään ongelmaa turvapaikkaturismista" - nimimerkki "kami" Hommaforumilla

Offline Username1

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4383
 • Populismi = energiataloudellisin maailmankuva!
Re: Uuden hallituksen maahanmuuttopolitiikka
« Reply #12 on: June 18, 2011, 16:35:38 »
Kellottaja.

Toki voi olla, että syystä tai toisesta kristityistä maista tulleet afrikkalaiset ovat hyvin menestyneet ja siksi se viekin aikansa, kun ei voida enää vähätellä/liioitella uskonnon osuutta gettoutumisessa. Viimeistään silloin, kun muslimit jäävät auttamattomasti vähemmistöön hum.ma.mujen keskuudessa.
Monikulttuurisuus on rikkaus.

Jussi Jalonen

 • Guest
Re: Uuden hallituksen maahanmuuttopolitiikka
« Reply #13 on: June 18, 2011, 16:53:44 »
Heitän kyynisen veikkauksen, että ainakaan turvapaikka-asioissa mikään tuskin tulee oikeastaan muuttumaan.

Miksi siinä nyt mikään pitäisi olennaisesti muuttua?


No ei pitäisikään. Lähinnä tuossa mietin sitä, miten jotkut kriitilliset ovat pitäneet Thorsia aivan järkyttävänä tulvaportit avanneena ministerinä ja saattavat ehkä odottaa Räsäsen pistävän asiat ruotuun. Tai vaihtoehtoisesti niitä muutamia toisen laidan edustajia, jotka ovat kauhistelleet sitä, miten Räsänen nyt varmasti yhdessä hallintovaliokunnan puheenjohtajan kanssa rakentaa piikkilangoin verhotut muurit rajoille.

Veikkaan, että käytännössä asioissa ei tule olemaan juuri mitään eroa, vaikka poliittisista syistä tietysti aina voidaan väittää aivan mitä tahansa. Samalla tavoinhan Rajamäki brassaili sillä, miten hänen ministerikautenaan turvapaikanhakijain lukumäärä oli ennätyksellisen alhainen - siis sinä yhtenä vuotena, jolloin hän ehti hoitaa ministerin virkaa neljä kuukautta.

Minua kiinnostaa oikeastaan tosiaan eniten, että minkähänlainen sisäministeri Räsänen noin muuten tulee olemaan. Toisessa ketjussahan veikkailin, että aselain kiristyksiä tuskin tulee, mikä on omasta mielestäni hyvä asia. Kiinnostavampaa on, miten Räsänen poliisitoimea muuten johtaa ja pyrkiikö hän noudattamaan jonkinlaista liialliseen nollatoleranssiin nojaavaa moraalipolitiikkaa järjestyksenvalvonnassa. Tässä taas voisi olla hyvinkin ainekset samanlaiseen fiaskoon minkä Kankaanniemi sai muinoin omassa ministerintoimessaan aikaiseksi salmiakkikossun kanssa sekoillessaan.

Mutta katsellaan nyt.Best,

J. J.

Offline Jussi Marttila

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 636
Re: Uuden hallituksen maahanmuuttopolitiikka
« Reply #14 on: June 18, 2011, 17:18:07 »
Se olisi aika lystikästä jos jotain nollatoleranssilinjaa yritettäisiin vetää, koska sillä tavalla saataisiin varmaan pistettyä poliisi lopullisesti rikki, halki, poikki ja pinoon. Poliisi on nyt jo instituutiona aika lähellä täydellistä romahtamispistettä, jos olisin nimimerkki Virkamies niin tekisin jonkun Rooma-vertauksen tässä kohtaa.

Enemmänkin näkisin että nyt olisi Räsäsellä hyvä tilaisuus antaa kirvestä tuottavuusohjelmalle, uudistaa poliisikoulutus ja lähteä tekemään hätäkeskusten suhteen järkeviä päätöksiä.
Sun bikinipöksyt on seeprannahkaa
Ja eniten inhoat maitorahkaa
Ja sitäkun hiutaleet paakkuuntuu veteen
Ja sitäkun miehelläei ota eteen