Todellisuus

Keskustelu => Off topic => Topic started by: Warda on June 22, 2012, 14:43:39

Title: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Warda on June 22, 2012, 14:43:39
http://www.hs.fi/paakirjoitukset/Alkoholin+vaarallisuus+on+yh%C3%A4+tabu/a1340260841279


Quote
Ih­mi­nen on mes­ta­ri jät­tä­mään huo­miot­ta sel­lai­set vaa­rat, joi­ta hän ei ha­lua ot­taa huo­mioon. Ti­lal­le hän ha­kee syn­ti­puk­ke­ja vaa­rois­ta, jois­ta voi syyl­lis­tää mui­ta. Va­lis­tuk­sel­la on vai­kea kor­ja­ta täl­lai­sia asen­tei­ta.

Hy­vä esi­merk­ki on kes­kus­te­lu syr­jäy­ty­mi­ses­tä ja poi­kien ke­hit­ty­mi­ses­tä agg­res­sii­vi­sik­si, it­se­tu­hoi­sik­si ja ky­vyt­tö­mik­si nä­ke­mään ti­lan­tei­ta mui­den sil­min. On ai­van il­meis­tä, et­tä poi­kien on­gel­miin vai­kut­taa mo­ni te­ki­jä, mut­ta oi­reel­lis­ta on se, min­kä­lai­sia syi­tä jul­ki­suu­des­sa kä­si­tel­lään ja min­kä­lai­sia ei. Vi­kaa hae­taan vi­ran­omais­ten toi­min­nas­ta ja so­siaa­li­sen tuen puut­tees­ta tai kou­lus­ta, jo­ka joh­taa huo­noon it­se­tun­toon. Vii­me kä­des­sä pää­dy­tään päi­vit­te­le­mään per­hei­den vai­keuk­sia ja ha­joa­mi­sia.

Mut­ta het­ki­nen. Puo­li vuo­si­sa­taa sit­ten ei ol­lut kuul­tu­kaan kou­lup­sy­ko­lo­geis­ta. So­siaa­li­nen tu­ki tu­li su­vul­ta ja lä­hiym­pä­ris­töl­tä, jos oli tul­lak­seen. Mik­si siis on­gel­mat ovat pa­hen­tu­neet? Mik­si per­heet ha­joa­vat juu­ri nyt?

Yk­si var­ma asia, jo­ka on muut­tu­nut sel­väs­ti puo­len vuo­si­sa­dan ai­ka­na, on al­ko­ho­lin ku­lu­tus. Se on kas­va­nut 50 vuo­den ai­ka­na noin ne­lin­ker­tai­sek­si asu­kas­ta koh­ti.


Mo­nes­ti sa­no­taan, et­tä al­ko­ho­lia juo­daan, kos­ka on hen­kis­tä pa­hoin­voin­tia. Pi­täi­si voi­da myös ky­syä, on­ko pa­hoin­voin­tia sik­si, et­tä al­ko­ho­lia juo­daan. Tä­mä ky­sy­mys on kui­ten­kin ta­bu.

Al­ko­ho­lin on­gel­ma on riip­pu­vuu­den ke­hit­ty­mi­nen, jo­ka on si­tä to­den­nä­köi­sem­pää, mi­tä sään­nöl­li­sem­min kes­kus­her­mos­to al­tis­tuu al­ko­ho­lil­le. Sik­si ei ole it­ses­tään sel­vää, et­tä al­ko­ho­lin päi­vit­täi­nen käyt­tö oli­si tur­val­li­sem­paa kuin vii­kon­lop­pu­käyt­tö. Rans­ka­lais­ten juo­ma­ta­poi­hin ve­dot­taes­sa pi­tää muis­taa, et­tä vii­ni­mais­sa on juo­tu vii­niä tu­han­sia vuo­sia. Her­kim­min al­ko­ho­li­soi­tu­vat ih­mi­set ovat vä­hi­tel­len kuol­leet pois jat­ka­mas­ta su­kuaan.

Al­ko­ho­li on koh­ta­lo­kas­ta al­ku­pe­räis­kan­soil­le, joil­le se on uu­si asia. Tä­mä nä­kyy hy­vin in­tiaa­nien ja inuit­tien koh­ta­los­ta. Al­ku­pe­räis­kan­so­jen sa­no­taan al­ko­ho­li­soi­tu­van, kos­ka hei­dän maan­sa on ryös­tet­ty ja elin­kei­non­sa tu­hot­tu. Pi­tää kui­ten­kin us­kal­taa ky­syä myös toi­sin­päin: kuin­ka pal­jon hei­dän kult­tuu­rian­sa on tu­hon­nut val­koi­sen mie­hen tuo­ma al­ko­ho­li?

Suo­mes­sa­kin voi väit­tää, et­tä luon­non­va­lin­ta hoi­taa asian ja al­ko­ho­liin lii­kaa miel­ty­vät kuo­le­vat pois. Sii­hen voi kui­ten­kin men­nä vii­si­tu­hat­ta vuot­ta.

Toi­nen al­ko­ho­liin liit­ty­vä tyy­pil­li­nen piir­re on ryh­dis­täy­ty­mis­ky­ky. Vaa­ti­vas­sa ti­lan­tees­sa ih­mi­nen pys­tyy ryh­dis­täy­ty­mään si­ten, et­tä käyt­täy­ty­mi­nen ja suo­ri­tus­ky­ky ovat nor­maa­le­ja hu­ma­las­ta huo­li­mat­ta. Oi­keus­ke­mian pro­fes­so­ri Ant­ti Al­ha luen­noi jo 1960-lu­vul­la, et­tä kun lää­kä­ri huo­maa klii­ni­ses­sä hu­ma­la­ti­la­tut­ki­muk­ses­sa ryh­dis­täy­ty­mis­tä, se pu­huu hu­ma­la­ti­lan puo­les­ta.

Ryh­dis­täy­ty­mi­nen ja vah­vis­tu­nut it­se­tun­to ovat eri­tyi­sen vaa­ral­li­nen yh­dis­tel­mä lii­ken­tees­sä. Ajo­ky­ky voi lie­väs­sä hu­ma­las­sa ol­la hy­vä, kun hen­ki­lö ryh­dis­täy­tyy. Mut­ta rau­hal­li­sen ajon jäl­keen tu­le­va yl­lät­tä­vä ti­lan­ne pal­jas­taa he­ti al­ko­ho­lin vai­ku­tuk­sen. Vä­häi­nen­kin hu­ma­la hait­taa tark­kaa­vai­suut­ta, huo­non­taa koor­di­naa­tio­ta ja ai­heut­taa yli­rea­goin­tia. Vaa­ti­vaan ajo­tes­tiin me­ne­vä kul­jet­ta­ja pi­tää ajo­ky­kyään eri­no­mai­se­na, ja tes­tin tu­los on hä­nel­le useim­mi­ten suu­ri jär­ky­tys.

Täs­sä suh­tees­sa oi­keus­mi­nis­te­riön nä­ke­myk­set sii­tä, et­tä al­le puo­len pro­mil­len hu­ma­la ei ai­heut­tai­si ajo­ky­vyn huo­non­tu­mis­ta, ovat kä­sit­tä­mät­tö­miä. Ajo­ky­ky huo­no­nee ni­men­omaan yl­lät­tä­vis­sä ti­lan­teis­sa, jot­ka ovat kaik­kein vaa­ral­li­sim­pia.

Kol­mas al­ko­ho­liin liit­ty­vä il­miö on se­lit­te­ly, jo­ka saa jos­kus hy­vin ag­gres­sii­vi­sia sä­vy­jä. Al­ko­ho­li li­sää omaa erin­omai­suu­den tun­net­ta, jon­ka taas on osoi­tet­tu vä­hen­tä­vän tois­ten tar­pei­den ja mie­li­pi­tei­den huo­mioon ot­ta­mis­ta ja em­pa­tiaa.

Jul­ki­ses­sa al­ko­ho­li­kes­kus­te­lus­sa ag­gres­sii­vi­nen puo­lus­te­lu ja hait­to­jen vä­hät­te­ly on sil­miin­pis­tä­vää - kuin lap­sel­ta yri­tet­täi­siin hiek­ka­laa­ti­kol­la ot­taa le­lua pois.

Teol­li­suu­den edus­ta­jil­la on tie­ten­kin asias­sa iso ta­lou­del­li­nen int­res­si, ja kan­nan­otot muis­tut­ta­vat taan­nois­ta tu­pak­ka­kes­kus­te­lua. Mut­ta myös koh­tuu­käyt­tä­jät ja jo­pa tut­ki­jat puo­lus­te­le­vat al­ko­ho­lin po­si­tii­vis­ta mer­ki­tys­tä ta­val­la, jo­ka ke­mi­kaa­leis­ta kes­kus­tel­taes­sa ha­kee ver­tais­taan.

Hyö­dyl­li­sil­le­kin ke­mi­kaa­leil­le vaa­di­taan sa­ta­ker­tai­sia tur­va­mar­gi­naa­le­ja, ja sil­ti nii­den ris­ke­jä pe­lä­tään. Jos al­ko­ho­li-ni­mi­sel­le ke­mi­kaa­lil­le ha­lu­taan sa­ta­ker­tai­nen tur­va­mar­gi­naa­li, suu­rin sal­lit­tu vuo­ro­kau­si­an­nos on jäl­ki­ruo­ka­lu­si­kal­li­nen olut­ta tai tee­lu­si­kal­li­nen vii­niä.

Nel­jä vii­des­tä suo­ma­lai­ses­ta pi­tää elin­tar­vik­kei­den li­sä­ai­nei­ta va­ka­va­na vaa­ra­na. Tie­dos­sa­ni ei ole yh­tään nii­hin liit­ty­vää kuo­le­man­ta­paus­ta. Sai­ras­tu­mis­ris­ki on pie­ni. Muu­ta­mat li­sä­ai­neet ai­heut­ta­vat al­ler­giaa, mut­ta tiuk­ka en­nak­ko­tar­kas­tus ja suu­ret tur­va­mar­gi­naa­lit te­ke­vät vai­ku­tuk­set erit­täin epä­to­den­nä­köi­sik­si. Kuin­ka on mah­dol­lis­ta, et­tä ylei­set asen­teet eri ris­ke­jä ver­rat­taes­sa ovat men­neet näin pa­has­ti har­haan?

Asen­tei­siin vai­kut­ta­mi­sen te­kee vai­keak­si myös se, et­tä muu­ta­mat jär­jes­töt ja osa me­diaa elä­vät ih­mis­ten pe­lot­te­lus­ta. Ruoan li­sä­ai­neet ja ym­pä­ris­tö­myr­kyt ovat help­po­ja vi­hol­li­sia. Pe­lot­te­li­jat ei­vät suin sur­min­kaan ha­lua puut­tua vai­keam­piin asioi­hin, kos­ka ne tar­vit­se­vat suu­ren ylei­sön tuen.

Kiel­to­la­ki ei toi­mi, mut­ta nyt al­ko­ho­li­po­li­tii­kas­sa on men­ty nyr­jäh­tä­neen yk­si­lön­va­pau­den ni­mis­sä toi­seen ää­rim­mäi­syy­teen.

Yh­tä lail­la kuin tu­pak­ka, al­ko­ho­li ai­heut­taa erit­täin suur­ta hait­taa myös muil­le ih­mi­sil­le ja yh­teis­kun­nal­le. Al­ko­ho­li liit­tyy usein vä­ki­val­taan. Se on suu­ri syy per­hei­den ha­joa­mi­seen. Kuol­lei­suus mak­sa­sai­rauk­siin on kak­sin­ker­tais­tu­nut 2000-lu­vul­la. Kun mu­kaan lue­taan vä­lil­li­set ter­veys­vai­ku­tuk­set, al­ko­ho­liin liit­ty­viä kuo­le­mia on Suo­mes­sa noin 4 500 vuo­des­sa.

On­ko meil­lä va­raa ol­la kes­kus­te­le­mat­ta va­ka­vas­ti tä­män riip­pu­vuut­ta ai­heut­ta­van ke­mi­kaa­lin hai­tois­ta?

Kir­joit­ta­ja on lää­ke­tie­teen ja ki­rur­gian toh­to­ri se­kä en­ti­nen tok­si­ko­lo­gian pro­fes­so­ri.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 22, 2012, 14:49:44
Ei se alkoholi ole ongelma vaan vimma olla riippuvainen jostakin ja yhtäaikainen kuvitelma vapaudesta, enimmäkseen pakoa vastuusta, lopulta pakoa siitä sietämättömästä vapaudesta; saada pää täyteen vaikka tärpätillä, taju kankaalle, pehmentää päänsä, unohtaa. Ellei alkoholia olisi, söisivät sieniä tai polttelisivat, keittelisivät, pureskelisivat ruohokasveja sekä niistä jalostettuja mömmöjä, kattelisivat passiivisina aivot narikkaan -pohjalta telkkaria tai nettiä, pelejä, hässisivät toisialtaan paikat kipeiksi, tajun kankaalle, Nirvanaan ja niin edelleen. Olisiko sekään nyt laitaa, hillua torajyvissään pää pehmeänä. Monesti noita käytetään useampia yhtä aikaa.

Totta kai se on kierre, nuokin kaikki liittyyvät kaikkeen, toisiinsa ja muuhun maailmaan. Kierre monella tapaa, silläkin, että kun yhdestä riippuvuudesta pääsee, toinen tulee tilalle: kun sutta lähtee pakoon, karhu tulee vastaan.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Ilkka on June 22, 2012, 15:12:36
Pitää osata valita itsellensä sopivat riippuvuudet :)
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Kaptah on June 22, 2012, 15:13:22
Hyvä kirjoitus, ja harvinaisen totta. Suomalainen väkivalta ja kurjuus on erittäin vahvasti yhteydessä alkoholiin.

Oma alkoholinkulutukseni on siirtynyt vuosien saatossa ranskalaisempaan suuntaan, joskin juon mieluummin olutta kuin viiniä. Ryyppääminen on yliarvostettua, mutta lähes päivittäin otan päivällisen kanssa tai illalla hetken rauhoittuessani yhden oluen. Viikonloppuisin tosin revähtää, saatan ottaa jopa kolme. Terveyslomakkeissa tietysti näyttää pahalta...

"Kuinka usein käytät alkoholia?"
"d)Päivittäin tai lähes päivittäin."

Moni tosin käyttää kerran tai kaksi kuussa ja silti kuussa yhtä paljon kuin minä.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 22, 2012, 15:13:49
Pitää osata valita itsellensä sopivat riippuvuudet :)

Välineestäkö päämäärä, Elämän Tarkoitus, jolle kaikki muu on sitten alisteista?
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 22, 2012, 15:15:19

***
Moni tosin käyttää kerran tai kaksi kuussa ja silti kuussa yhtä paljon kuin minä.


Jotkut käyttävät kerran vuodessa, noin 365 päivää kerrallaan. Sitten koittaakin jo uusi, jos koittaa.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Ilkka on June 22, 2012, 15:24:42
Pitää osata valita itsellensä sopivat riippuvuudet :)

Välineestäkö päämäärä, Elämän Tarkoitus, jolle kaikki muu on sitten alisteista?

Kun tietäisikin, tässä vaan yrittää korjailla kurssiansa sitä mukaa kun huomaa (jos huomaa) pahemmin menevänsä metsään & yrittää elää ihmisiksi siinä samalla. Ei ole minusta filosofiksi (kuin korkeintaan korpi-sellaiseksi).
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 22, 2012, 15:29:13
Pitää osata valita itsellensä sopivat riippuvuudet :)

Välineestäkö päämäärä, Elämän Tarkoitus, jolle kaikki muu on sitten alisteista?

Kun tietäisikin, tässä vaan yrittää korjailla kurssiansa sitä mukaa kun huomaa (jos huomaa) pahemmin menevänsä metsään & yrittää elää ihmisiksi siinä samalla. Ei ole minusta filosofiksi (kuin korkeintaan korpi-sellaiseksi).


Eihän se silloin ole ongelma tai ainakin se on ratkaistavissa jos huomaa ajoissa. Harvoin on liian myöhästä, toki mitä pikemmin huomaa, sen parempi. Mitä tulee korjausliikkeisiin, eihän Roomaakaan päivässä rakennettu. Sen polttamiseen ei tosin monta päivää tarvittu.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Harri on June 22, 2012, 15:50:09
Viherstalinistinen vihakirjoitusaviisi kirjoittaa:

Viina on viisasten juoma - katso keitä he ovat!

Alkoholia voi juoda monella tapaa: siinä missä italialainen tissuttelee maltillisesti viinillä, vetää venäläinen rajut kännit vodkalla.

WHO:n julkaiseman Global Status Report on Alcohol and Health 2011 -julkaisussa maat luokitellaan viiteen luokkaan sillä perusteella, kuinka turvallisesti niissä osataan käyttää alkoholia.

Suomalaiset käyttävät alkoholia melko paljon, mutta määrään suhteutettuna juomisen riskit sijoittuvat keskimmäiseen eli kolmanteen luokkaan. Riskittömimmässä ykkösluokassa ovat muun muassa Saksa ja Ranska, kaikkein riskialtteimmassa viitosluokassa ovat esimerkiksi Ukraina ja Venäjä.

Vaikka usein puhutaan esimerkiksi punaviinin terveellisyydestä, ovat alkoholin haitat moninkertaiset hyötyihin verrattuna. WHO arvioi, että alkoholinkäyttö tappaa noin kymmenen kertaa enemmän ihmisiä kuin mitä maltillinen juominen pelastaa.

Haitat eivät jakaudu tasan sukupuolten kesken. Miesten riski kuolla alkoholiperäiseen tautiin tai alkoholin aiheuttamaan onnettomuuteen on yli viisinkertainen naisiin verrattuna.


Linkin (http://www.vihrealanka.fi/uutiset/viina-on-viisasten-juoma-%E2%80%93-katso-keit%C3%A4-he-ovat) takana vielä mielenkiintoinen graafi alkoholin kokonaiskulutuksesta sekä kuolleisuus maksakirroosiin/100000 asukasta maittain.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 22, 2012, 16:13:55
Osa suomalaisten toivottavasti katoavaa kansanperinnettä on toinen toistensa mätkiminen ja syyllistäminen milloin mistäkin asiasta. Yhteistä niille kaikille pyrkimiksille on päästä rajoittamaan toisten elämää tavalla tai toisella, holhota. Noin käy kun katsoo elämää norsunluutornista: juoppo luulee kaikkia muita juopoiksi, kapakankävijä luulee kaikkien kulkevan kapakassa vaikka suurin osa porukkaa ei ikinä niissä kävisikään, joku lääkäri luulee kaikkia kipeiksi kun ainoastaan kipeitä näkee. Ken härjillä ajaa, härjistä puhuu.

Niin on tuonkin pääkirjoituksen laita, noita on nähty tuhansia. Etenkin juhlapyhien aikaan niitä poksahtelee esiin kuin sieniä sateeella. Yhteistä niille kaikille on se, että varsinaista ongelmaa kierretään, vaikka kuinka väitetääisiinkin jotain asiaa pidettävän tabuna ja että ongelma olisikin siinä. Ei alkoholinkäyttö Suomessa mikään tabu ole. Saatavuus tuntuu olevan, toiset haluavat rajoittaa saatavuutta minimiin, toiset haluaisivat poistaa loputkin rajoitukset ja suurin osa siltä väliltä.

En tiedä. Saatavuus ei itselleni ole kyllä ongelma, jos on koskaan ollutkaan. Hinta, niin kaupassa kuin nauttimisen aikana ja jälkeenkin saattaa sitä olla. Ellei viinaa saa kapakasta eikä kaupasta niin uhmakas kansa pystyttää kilju-ja ponutehtaita joka niemen notkoon ja saarelmaan, ostaa veljeskansalta vaikka pirtua, ainakin se juutaskäkriäisosa, saarijärvenpaavoille viuna ei ikinä ongelma ole ollutkaan, ei vaikka sitä saisi pitkin päivää ja ympäri yön. Tilastoi siinä sitten.

Kainarissa (http://www.kainuunsanomat.fi/Kainuu/1194749034020/artikkeli/nuoret+napistelijat+piinaavat+kajaanilaisia+liikkeita.html) näkyi eilen uutinen, jonka mukaan nuoret enenevästi pöllivät kaupoista muun muassa olutta ja siideriä, myyntiajan jälkeen, kun kaupat ovat vielä avoinna, mutta kaljaosastot peitettyinä. Jotkut pöllivät sittenkin, kun ovat ovat kiinni, niin kuin apteekkejakin.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Mikael Lönnroth on June 22, 2012, 16:15:28
Hyvä alustus oli!

Mutuni on, että totta kai nuo vaikuttavat molempiin suuntiin niin kuin professori kertoo.

Kun hän ihmetteli miten ihmisille toiset riskit ovat oleellisempia kuin toiset niin tulee muuten mieleen Wall-E:sta kapteenin repliikki I don't want to survive, I want to live, eli olisiko tässä kyse siitäkin, ettei elämä voi olla vain mahdollisimman pitkää selviytymistä kuolemaa varten vaan siihen halutaan myös jotain merkityksellistä sisältöä. Alkoholi palvelee tätä tarkoitusta. Ainakin siinä mielessä, että sitä sisältöä hetkellisesti kuvittelee löytäneensä, kerta toisensa jälkeen.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 22, 2012, 16:31:49
Hyvä alustus oli!

Mutuni on, että totta kai nuo vaikuttavat molempiin suuntiin niin kuin professori kertoo.

Kun hän ihmetteli miten ihmisille toiset riskit ovat oleellisempia kuin toiset niin tulee muuten mieleen Wall-E:sta kapteenin repliikki I don't want to survive, I want to live, eli olisiko tässä kyse siitäkin, ettei elämä voi olla vain mahdollisimman pitkää selviytymistä kuolemaa varten vaan siihen halutaan myös jotain merkityksellistä sisältöä. Alkoholi palvelee tätä tarkoitusta. Ainakin siinä mielessä, että sitä sisältöä hetkellisesti kuvittelee löytäneensä, kerta toisensa jälkeen.

No kun on juoppoja ja sitten on kaappijuoppoja ja sitten on alkohisteja ja sitten on rappioalkoholisteja. On myös raittiita ja raivoraittiita, yltiöraittiitakin. Osa juopoista on sosiaalista sorttia, eivät halua viettää aikaansa eivätkä etsiä seuraa mistään Sunnuntainukutuksen teetuvista tai urheilu- ynnä muun sellaisen harrastuksen parista vaan kaduita, kylänraiteilta ja kapakoista. Suurimmalle osalle ne kapakatkaan eivät ole ongelma, käydään napsimassa mukillinen tai pari, joskus useampi mutta vain joskus. Joillekin se hirttää päälle, mistään muualta ei sitten sitä elämää muka löydykään. Tämän tulette näkemään taas kun lomakausi toden teolla alkaa ja terassit täyttyvät, niin livenä kuin mediassakin. Siinä sitten sattuu kaikenlaista.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 22, 2012, 16:54:52
Yksi piirre noissa Viinasta tulee humalaan -jutuissa on sekin, että sitten toisella kädellä kehuskellaan jotain pilveä, kuinka vaaratonta se muka on verrattuna alkoholiin. Khattia kanssa. Koska kaikkien noiden päänsekoitusaineiden sekakäyttöä esiintyy ja vieläpä mittavassa määrin, ratkaisuna nähdään alkoholin kieltäminen ja vain alkoholin. Pilvestä, pillereistä khatista sun muista ruohoista ja mömmöistä ei puhuta mitään ja niiden vaaroja vähätellään. Kaikki ulkomainen kun on niin hienoa ja eksoottista. Ikään kuin eivät olisi nähneet, kuinka joku pilvikin pitempään ja säännöloisesti käytettynä pehmentää pään ja totaalisesti. Toiset vetävät spiidiä (Speed Kills) ja sitten hashista saadakseen unta. Hienompi kierre kuin viinakierre, niinkö?

Bob Marley -vainaakin sanoi aikoinaan: "Me smoke only a little, me smoke only five grams a day". Noinkohan olisi ollut kuolematta syöpään jos olisi pilvensä (THC) nauttinut vaikka teenä.

Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Mikael Lönnroth on June 22, 2012, 16:57:16
Tänä viikonloppuna taidetaan juoda jonkun verran alkoholia täällä Suomessa.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 22, 2012, 17:08:05
Tänä viikonloppuna taidetaan juoda jonkun verran alkoholia täällä Suomessa.

Melkoisen varmasti. Ketkä juovat, ketkä eivät, ketkä kohtuullisesti (suurin osa), ketkä kohtuuttomasti (näkyvin ja kuuluvin osa). Kymmenestä kahteenkymmeneen hukkuu tai töppäilee muuten vaan niin, että henki menee itseltä ja pahimmissa tapauksissa muiltakin. Semmoista se on, joka vuosi, säästä riippuen, joskus voi jäädä allekin. On ollut jo vuosikymmeniä, jo ennen sinun syntymääsi tai minun.

Vaan menisikö ilmankin, ilman viinaa tai viinakauppoja?
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: evil clown on June 22, 2012, 17:11:43
Ei se alkoholi ole ongelma vaan vimma olla riippuvainen jostakin ja yhtäaikainen kuvitelma vapaudesta, enimmäkseen pakoa vastuusta, lopulta pakoa siitä sietämättömästä vapaudesta; saada pää täyteen vaikka tärpätillä, taju kankaalle, pehmentää päänsä, unohtaa. Ellei alkoholia olisi, söisivät sieniä tai polttelisivat, keittelisivät, pureskelisivat ruohokasveja sekä niistä jalostettuja mömmöjä, kattelisivat passiivisina aivot narikkaan -pohjalta telkkaria tai nettiä, pelejä, hässisivät toisialtaan paikat kipeiksi, tajun kankaalle, Nirvanaan ja niin edelleen. Olisiko sekään nyt laitaa, hillua torajyvissään pää pehmeänä. Monesti noita käytetään useampia yhtä aikaa.

Alkoholin ongelma lieneekin se että se on sekä terveydelle että käyttäjän ympäristölle (http://www.economist.com/blogs/dailychart/2010/11/drugs_cause_most_harm) paljon haitallisempaa kun monet mainitsemistasi muista keinoista..

Yksi piirre noissa Viinasta tulee humalaan -jutuissa on sekin, että sitten toisella kädellä kehuskellaan jotain pilveä, kuinka vaaratonta se muka on verrattuna alkoholiin. Khattia kanssa. Koska kaikkien noiden päänsekoitusaineiden sekakäyttöä esiintyy ja vieläpä mittavassa määrin, ratkaisuna nähdään alkoholin kieltäminen ja vain alkoholin. Pilvestä, pillereistä khatista sun muista ruohoista ja mömmöistä ei puhuta mitään ja niiden vaaroja vähätellään. Kaikki ulkomainen kun on niin hienoa ja eksoottista. Ikään kuin eivät olisi nähneet, kuinka joku pilvikin pitempään ja säännöloisesti käytettynä pehmentää pään ja totaalisesti. Toiset vetävät spiidiä (Speed Kills) ja sitten hashista saadakseen unta. Hienompi kierre kuin viinakierre, niinkö?

Taidatkin olla meedio kun tämän juuri pistit kun olin painamassa post-nappulaa. Tämä sakki josta puhut (johon itsenikin luen) ei esitä vaihtoehdoksi juuri koskaan alkoholin kieltoa, vaan valtion taholta kontrolloitua pehmeiden päihteiden jakelua. Jotkut toki kannattavat kaiken sallimista, koska mm. heroinistien yliannostuskuolemat usein johtuvat siitä että uusi huumeannos onkin vähemmän jatkettua kuin vanha mutta käyttäjällä ei ole mahdollisuutta tietää tätä joten sitä töötätään sen verran kuin vanhaakin. On myös kokemusta  (http://www.iatdmct.org/images/File/INJECTABLE_HEROIN_PRESCRIPTION_version_Feb5.pdf) siitä että jakamalla heroiinia ilmaiseksi rikollisuus vähenee ja erityisesti addiktien elämänlaatu paranee huomattavasti. Itse pitäisin kuitenkin 'kannabis Alkoon'-tyylistä ratkaisua selkeästi parhaimpana tässä vaiheessa tässä maassa. Koska pidän sinua fiksuna ihmisenä, suosittelisinkin sinulle että tutustuisit aihealueeseen hiukan paremmin ennen kuin jatkat keskustelua, koska vaikuttaa siltä että lähtötasosi on melkoisen alhaalla.

Ei tässä kyse ole harmien vähättelystä, vaan vähentämisestä. Vaikka moottorisaha suojalaitteineen on turvallisempi kuin moottorisaha suojalaitteeta, on se silti vaarallinen peli. Jos kuitenkin puu on kaadettava ja moottorisahaa tarvitaan, eikö ole parempi että käytetään suojalaitteellista sahaa? Päihteiden suhteellisesta vaarallisuudesta voi tietysti olla montaa mieltä, mutta käsittääkseni alan asiantuntijat niin Suomessa (Onnela) kuin maailmalla pitävät alkoholia erittäin vaarallisena sekä käyttäjälle että käyttäjän ympäristölle.

Sinänsä tämä lienee kyllä väärä lanka tälle keskustelulle, joten jos haluat aiheeseen tutustumisen jälkeen jatkaa, avaa vaikka uusi ketju jossa voidaan jatkaa vääntöä, omien kokemuksieni mukaan tämä kun on lähestulkoon ikuinen suo.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 22, 2012, 17:25:47

***

Sinänsä tämä lienee kyllä väärä lanka tälle keskustelulle, joten jos haluat aiheeseen tutustumisen jälkeen jatkaa, avaa vaikka uusi ketju jossa voidaan jatkaa vääntöä, omien kokemuksieni mukaan tämä kun on lähestulkoon ikuinen suo.


EC is here!

Tuttua kamaa, myös nuo lehtiartikkelit, niihin viittasinkin. Aika monta ihmistä, joille nuo aineet olivat tuttuakin tutumpia olen myös joko saattanut hautaan tai muuten vaan nähnyt haudattavan tai kuullut. Siinä eivät auta, eivät porttiteoriat, eivät The Economistin Coca on coolimpi -jututkaan. Suomen oloihin vertautuvuudestakaan ei ole mitään takeita. Olisit siis tarjoamassa päänsäsekoittajille vain lisää, kovempaa ja coolimpaa valikoimaa, entisten lisäksi. Kaikkia sieniä ei muuten kannata syödä.

Mitäpä niistä vääntelemään. Älä vaan sinäkään usko ihan kaikkeen, vaikka se tukisikin omia mielipiteitäsi tai intressejäsi.

Alkoholista, sen haitoista ja mahdollisista hyödyistäkin on kertynyt kokemuksia vuosituhansia, niin meillä kuin muuallakin, uudemmista päänsekoitusaineista ei niinkään puhumattakaan siitä, mitä tapahtuisi, mikäli alkoholia ei olisi lainkaan saatavilla. Jostain muslimimaasta tuskin tarkkoja tilastoja saadaan ainakaan pitemmältä ajanjaksolta, ei niitä ole täältäkään. Ennen muinoin niissäkin juotiin viinaa avoimemmin kuin nykyisin. Alkoholi on siis se piru, jonka tunnemme, noita muita emme tunne kuin pintapuolisesti.

Pitänee vielä mainita, että kahvi ja tupakka ovat vaarallisimmat huumeet, joita käytän, viinaa hyvin harvoin tätä nykyä, muita en lainkaan.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu LISÄTTY JUOMAGALLUP!
Post by: Julmuri on June 22, 2012, 18:39:11
No, niin käsi sydämelle. Lisäsin juomisgallupin ketjuun.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 22, 2012, 19:15:23

No, niin käsi sydämelle. Lisäsin juomisgallupin ketjuun.


No kun en minä tiiä, ei oo suunnitelmia, mutta mistäpä sen tietää. Puuttuu vaihtoehdot "Tuskin" tai "Töin tuskin" tai "Enpä tiiä".

Jälkigallup lienee paikallaan viikonlopun jälkeen. Mikäli ihmiset olisivat olleet rehellisiä, voitaisiin sitten vertailla, kuinka hyvin suunnitelmat pitivätkään pakkansa, oliko tie paikkaan, jossa on sopimaton lämpötila kivetty hyvillä tai miksei pahoillakin aikomuksilla.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Zakari on June 22, 2012, 19:20:40
Pitihän tähän galluppiin osallistua. Kuulun hyvin kohtuulisiin käyttäjiin. Alkoholi on ristiriitainen asia, itselle ei ongelma.

Jussin jatkoja täältä eteläisestä Hämeestä, lainehtivien viljapeltojen ja pottusarkojen ääreltä.

Z

Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 22, 2012, 19:27:37
Pitihän tähän galluppiin osallistua. Kuulun hyvin kohtuulisiin käyttäjiin. Alkoholi on ristiriitainen asia, itselle ei ongelma.

Jussin jatkoja täältä eteläisestä Hämeestä, lainehtivien viljapeltojen ja pottusarkojen ääreltä.

Z


Kohtuus kaikessa, niinhän sitä sanottiin. Koskaan ei tiedä, kuka tulee käymään ja niin edelleen. Voihan se alkoholi olla ongelma silläkin tapaa, että jos tekee mieli vetäistä vaikka lärvätsalot eikä iloisia juomaveikkoja näy mailla halmeilla eikä edes viunaa, iloisista juomatytöistä nyt puhumattakaan.

Otsikosta muuten, voisi kuulua paremmin niin, että "Tabun vaarallisuus on yhä tabu".
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Taha Islam on June 22, 2012, 19:50:32
Jos tuntisin tarvetta muuttaa kemikaaleilla käsitystäni todellisuudesta, vaihtaisin uskomusjärjestelmääni.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 22, 2012, 20:03:49

Jos tuntisin tarvetta muuttaa kemikaaleilla käsitystäni todellisuudesta, vaihtaisin uskomusjärjestelmääni.


Meinaatko notta parhaat fibat ja harhat saa luontaisilla kemikaaleilla? "Uskonto on parasta huumetta"? Toisaalta, et tarkoittane aivan täysin luontaisia vaan vähintäänkin toisen ihmisen avustamana syntyneitä säväreitä.

Tämän päivän maailmassa se uskonto voisi hyvinkin edustaa myös sitä pahinta mahdollista huumetta.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Taha Islam on June 22, 2012, 20:28:54
Turha sitä on teeskennellä, että päihteet eivät olisi pakoa todellisuudesta, toisin sanoen siitä, mitä uskoo todellisuuden olevan. Kyse on tietoisuuden puuduttamisesta ja rikoksesta ihmisyyttä vastaan.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Timo Anttila on June 22, 2012, 20:32:32
Ohan se jumalauta jos keskitsii lähetään lantraamaan ja asiaan, koska kissani Hermann oli uponnut matkoillaan metsässä johonkin hylättyn jäteöljytynnyriin tms. ja sain juuri-ja-juuri pestyä kamuni fairyllä (näin eläinlääkäri neuvoi) kuntoon, väitän lähes kolossaalisella tavalla, että niinkuin perseen pyyhkimisen, äänestämisen, Suomen Sisulaisten ja Taha Islamin tekstien lukemisen ja astraalimatkaamisen suhteen, että kohtuus malttia, jonka oppineen vasta kun sokeri ei enään sula suussa ja sormi ei taivu pajatson laukaisemiseen.

Hyvät joulut kaikille!  
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 22, 2012, 20:33:25
Turha sitä on teeskennellä, että päihteet eivät olisi pakoa todellisuudesta, toisin sanoen siitä, mitä uskoo todellisuuden olevan. Kyse on tietoisuuden puuduttamisesta ja rikoksesta ihmisyyttä vastaan.

Ihmis- ja eläinkunnassakin tuota "tietoisuuden puuduttamista ja rikosta ihmisyyttä vastaan" on harjoitettu aina.

Jotkut pakenevat sitä todellisuutta uskontoon, puuduttavat tietoisuutensa sillä, täyttävät tyhjän tilan roskalla, jota pahimmissa tapauksissa pakottavat toisillekin, sellaisenaan. Sitten sillä uskonnolla oikeutetaan vielä toinen toistaan törkeämpiä ihmisoikeusloukkauksia ja pokkana.

Siinä vasta todellinen rikos ihmisyyttä vastaan onkin.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 22, 2012, 20:36:54
Ohan se jumalauta jos keskitsii lähetään lantraamaan ja asiaan, koska kissani Hermann oli uponnut matkoillaan metsässä johonkin hylättyn jäteöljytynnyriin tms. ja sain juuri-ja-juuri pestyä kamuni fairyllä (näin eläinlääkäri neuvoi) kuntoon, väitän lähes kolossaalisella tavalla, että niinkuin perseen pyyhkimisen, äänestämisen, Suomen Sisulaisten tekstien lukemisen suhteen ja astraalimatkaamisen suhteen, että kohtuus malttia, jonka oppineen vasta kun sokeri ei enään sula suussa ja sormi ei taivu pajatson laukaisemiseen.

Hyvät joulut kaikille! 


Jouleja, jouleja, myös juhannusta sinnekin.

Onneksi on nettipajatso (https://www.ray.fi/fi/kasino/pelit/pajatso?rd_from=%2Fpajatso), älä vaan jää koukkuun, tatsikaan ei ole sama kuin ennen.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Timo Anttila on June 22, 2012, 20:44:54
Turha sitä on teeskennellä, että päihteet eivät olisi pakoa todellisuudesta, toisin sanoen siitä, mitä uskoo todellisuuden olevan. Kyse on tietoisuuden puuduttamisesta ja rikoksesta ihmisyyttä vastaan.

Ihmis- ja eläinkunnassakin tuota "tietoisuuden puuduttamista ja rikosta ihmisyyttä vastaan" on harjoitettu aina.

Jotkut pakenevat sitä todellisuutta uskontoon, puuduttavat tietoisuutensa sillä, täyttävät tyhjän tilan roskalla, jota pahimmissa tapauksissa pakottavat toisillekin, sellaisenaan.

Siinä vasta todellinen rikos ihmisyyttä vastaan onkin.

Tässä muuten tuli mieleeni pyhän Tiihon Zadonskilaisen lausuma (muistaakseni), että absolutismi on väärin (muitakin ja parempia syitä toki meillä ortodokseilla on lahkolaisten ja vastaavien alkoholia demonisoivaa julistusta vastaan!), koska se olisi paholaisen matkimista. Paholainen, jonka uskotaan olevan perinjuurin paha ja ilkeä heppu ei juo, koska hän tai se pelkää, että hän muuttuisi leppoisaksi tai jopa vähemmän pahaksi.

Muistelen myös Valamon skeemaigumeni Johanneksen, joka ei itse paljoa naukkaillut sanoneen, että jos viinan käytössä on jotain hyvää, on se krapulan aiheuttama nöyryys ja häpeä oman itsensä suhteen. Siis, eräänlainen korostuneen katumisen tila.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 22, 2012, 20:47:50
Turha sitä on teeskennellä, että päihteet eivät olisi pakoa todellisuudesta, toisin sanoen siitä, mitä uskoo todellisuuden olevan. Kyse on tietoisuuden puuduttamisesta ja rikoksesta ihmisyyttä vastaan.

Ihmis- ja eläinkunnassakin tuota "tietoisuuden puuduttamista ja rikosta ihmisyyttä vastaan" on harjoitettu aina.

Jotkut pakenevat sitä todellisuutta uskontoon, puuduttavat tietoisuutensa sillä, täyttävät tyhjän tilan roskalla, jota pahimmissa tapauksissa pakottavat toisillekin, sellaisenaan.

Siinä vasta todellinen rikos ihmisyyttä vastaan onkin.

Tässä muuten tuli mieleeni pyhän Tiihon Zadonskilaisen lausuma (muistaakseni), että absolutismi on väärin (muitakin ja parempia syitä toki meillä ortodokseilla on lahkolaisten ja vastaavien alkoholia demonisoivaa julistusta vastaan!), koska se olisi paholaisen matkimista. Paholainen, jonka uskotaan olevan perinjuurin paha ja ilkeä heppu ei juo, koska hän tai se pelkää, että hän muuttuisi leppoisaksi tai jopa vähemmän pahaksi.

Muistelen myös Valamon skeemaigumeni Johanneksen, joka ei itse paljoa naukkaillut sanoneen, että jos viinan käytössä on jotain hyvää, on se krapulan aiheuttama nöyryys ja häpeä oman itsensä suhteen. Siis, eräänlainen korostuneen katumisen tila.

Noh, niin kuin lääkkeissäkin, annostus ja ajoitus ratkaisevat.

Muuten, kisuliinilleni muinoin ostin lemmikieläinkaupasta sellaisen kissanminttuhiiren. Meni aivan tutkalle, aikuinen rontti, leikki sen kanssa, viskeli, pureskeli ja jahtasi suupielet kuolassa tohkeissaan pitkin pirttiä, kiehnäsi ja kehräsi.

Hermannille ja Hugolle terkkuja.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Timo Anttila on June 22, 2012, 20:52:56
Turha sitä on teeskennellä, että päihteet eivät olisi pakoa todellisuudesta, toisin sanoen siitä, mitä uskoo todellisuuden olevan. Kyse on tietoisuuden puuduttamisesta ja rikoksesta ihmisyyttä vastaan.

Taha, jos ois aivan pakkotilanne ja sinun pitäisi valita sianlihan syömisen tai alkoholin juomisen suhteen(tietty saisit syödä jotain halalia siinä samalla!), niin kumman valitsisit?

Jälkis: ortodoksisessa perinteessä röökinvetoa pidetään muuten synnillisempänä kuin kossun vetämistä, noin karkeasti ottaen.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Timo Anttila on June 22, 2012, 20:54:20
Turha sitä on teeskennellä, että päihteet eivät olisi pakoa todellisuudesta, toisin sanoen siitä, mitä uskoo todellisuuden olevan. Kyse on tietoisuuden puuduttamisesta ja rikoksesta ihmisyyttä vastaan.

Ihmis- ja eläinkunnassakin tuota "tietoisuuden puuduttamista ja rikosta ihmisyyttä vastaan" on harjoitettu aina.

Jotkut pakenevat sitä todellisuutta uskontoon, puuduttavat tietoisuutensa sillä, täyttävät tyhjän tilan roskalla, jota pahimmissa tapauksissa pakottavat toisillekin, sellaisenaan.

Siinä vasta todellinen rikos ihmisyyttä vastaan onkin.

Tässä muuten tuli mieleeni pyhän Tiihon Zadonskilaisen lausuma (muistaakseni), että absolutismi on väärin (muitakin ja parempia syitä toki meillä ortodokseilla on lahkolaisten ja vastaavien alkoholia demonisoivaa julistusta vastaan!), koska se olisi paholaisen matkimista. Paholainen, jonka uskotaan olevan perinjuurin paha ja ilkeä heppu ei juo, koska hän tai se pelkää, että hän muuttuisi leppoisaksi tai jopa vähemmän pahaksi.

Muistelen myös Valamon skeemaigumeni Johanneksen, joka ei itse paljoa naukkaillut sanoneen, että jos viinan käytössä on jotain hyvää, on se krapulan aiheuttama nöyryys ja häpeä oman itsensä suhteen. Siis, eräänlainen korostuneen katumisen tila.

Noh, niin kuin lääkkeissäkin, annostus ja ajoitus ratkaisevat.

Muuten, kisuliinilleni muinoin ostin lemmikieläinkaupasta sellaisen kissanminttuhiiren. Meni aivan tutkalle, aikuinen rontti, leikki sen kanssa, viskeli, pureskeli ja jahtasi suupielet kuolassa tohkeissaan pitkin pirttiä, kiehnäsi ja kehräsi.

Hermannille ja Hugolle terkkuja.

Huge menee ihan pilveen kissanmintusta. Hermann ei, eikä hänen pikkusiskonsa Maija, joka nyttemin osa laumaani.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Mikael Lönnroth on June 22, 2012, 20:57:46
Turha sitä on teeskennellä, että päihteet eivät olisi pakoa todellisuudesta, toisin sanoen siitä, mitä uskoo todellisuuden olevan. Kyse on tietoisuuden puuduttamisesta ja rikoksesta ihmisyyttä vastaan.

Sallitaanko muuten sinun elämänkatsomuksessasi kipulääkitys?
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Timo Anttila on June 22, 2012, 21:05:10
Turha sitä on teeskennellä, että päihteet eivät olisi pakoa todellisuudesta, toisin sanoen siitä, mitä uskoo todellisuuden olevan. Kyse on tietoisuuden puuduttamisesta ja rikoksesta ihmisyyttä vastaan.

Sallitaanko muuten sinun elämänkatsomuksessasi kipulääkitys?

Asia ei nyt tietystikkään minulle kuulu, vaikka vastustan Saarikallen & Co halua kriminalisoida ympärileikkaukset, että Taha ainakin suositteli Uuden Suomen puolella kipulääkitystä asiaan liittyen.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Zakari on June 22, 2012, 23:08:48
Turha sitä on teeskennellä, että päihteet eivät olisi pakoa todellisuudesta, toisin sanoen siitä, mitä uskoo todellisuuden olevan. Kyse on tietoisuuden puuduttamisesta ja rikoksesta ihmisyyttä vastaan.

Taha, jos ois aivan pakkotilanne ja sinun pitäisi valita sianlihan syömisen tai alkoholin juomisen suhteen(tietty saisit syödä jotain halalia siinä samalla!), niin kumman valitsisit?

Jälkis: ortodoksisessa perinteessä röökinvetoa pidetään muuten synnillisempänä kuin kossun vetämistä, noin karkeasti ottaen.

Taha ei anna haastatteluja, tietääkseni. Sitä paitti oli aika mauton kysymys, jopa näin jussina. Peace.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Taha Islam on June 22, 2012, 23:34:38
Turha sitä on teeskennellä, että päihteet eivät olisi pakoa todellisuudesta, toisin sanoen siitä, mitä uskoo todellisuuden olevan. Kyse on tietoisuuden puuduttamisesta ja rikoksesta ihmisyyttä vastaan.

Taha, jos ois aivan pakkotilanne ja sinun pitäisi valita sianlihan syömisen tai alkoholin juomisen suhteen(tietty saisit syödä jotain halalia siinä samalla!), niin kumman valitsisit?

Jälkis: ortodoksisessa perinteessä röökinvetoa pidetään muuten synnillisempänä kuin kossun vetämistä, noin karkeasti ottaen.

Taha ei anna haastatteluja, tietääkseni. Sitä paitti oli aika mauton kysymys, jopa näin jussina. Peace.

Niin. Myös ihmettelen tuota syntien suuruusjärjestykseen asettamista.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 22, 2012, 23:55:46
Turha sitä on teeskennellä, että päihteet eivät olisi pakoa todellisuudesta, toisin sanoen siitä, mitä uskoo todellisuuden olevan. Kyse on tietoisuuden puuduttamisesta ja rikoksesta ihmisyyttä vastaan.

Taha, jos ois aivan pakkotilanne ja sinun pitäisi valita sianlihan syömisen tai alkoholin juomisen suhteen(tietty saisit syödä jotain halalia siinä samalla!), niin kumman valitsisit?

Jälkis: ortodoksisessa perinteessä röökinvetoa pidetään muuten synnillisempänä kuin kossun vetämistä, noin karkeasti ottaen.

Taha ei anna haastatteluja, tietääkseni. Sitä paitti oli aika mauton kysymys, jopa näin jussina. Peace.

Niin. Myös ihmettelen tuota syntien suuruusjärjestykseen asettamista.

Ajatolla Khomeini: "There is no joy in islam".
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: metrics on June 23, 2012, 00:06:39
Olen jo ottanut muutaman. Viime yö menikin tämän päivän onnettomuuslööppejä hoitaessa. Yksikään ei kyllä ollut selvänä, kuskit mukaanlukien.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Taha Islam on June 23, 2012, 00:08:28
Ajatolla Khomeini: "There is no joy in islam".

Tämä olisi wanha cunnon ayatollah kortti, mutta muistit lainauksen väärin.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 23, 2012, 00:11:11
Ajatolla Khomeini: "There is no joy in islam".

Tämä olisi wanha cunnon ayatollah kortti, mutta muistit lainauksen väärin.

Kui se sitten menee kokonaisuudessaan?
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Taha Islam on June 23, 2012, 00:40:09
Kui se sitten menee kokonaisuudessaan?

En näe mitään syytä tietää sitä. En tunne häntä.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu LISÄTTY JUOMAGALLUP!
Post by: Harri on June 23, 2012, 03:26:34
No, niin käsi sydämelle. Lisäsin juomisgallupin ketjuun.

Tunnustan, otan niin paljon kuin kestän. Toisin sanoen niin paljon kuin lompakko kestää, yhtään enempää ei kestä. Sormetkin vielä näppäimistöllä kauniisti liikkuvat, toisinkin olisin siis voinut valehdella.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Jussi Jalonen on June 23, 2012, 10:31:30
Vastasin kyselyyn. Vietän siveellistä ja raitista kaupunkijuhannusta Tampereella ja kirjoittelen väitöskirjaa puhtaaksi. Aina välillä käyn lenkillä ja uimassa.

Ylipäätään en pahemmin juo. Tavanomaisina juhlapyhinä, kuten juhannuksena, vappuna ja uutena vuotena en juo periaatteesta ikinä mitään. Pääsiäisenä saatan heitellä muutamia siivuja karitsan kostukkeeksi, kuten Vapahtajammekin aikoinaan.

En oikein edes muista milloin olisin viimeksi juonut alkoholia, mutta olisikohan ollut tuossa viikko pari sitten kun join paukun kirkasta viinaa kalaruuan alle. Minulla on vajaa votkapullo pakkasessa. Silloin tällöin saatan heittää lasin tai pari, mutta aika vähiin se jää. Jonkinlaisessa humalassa taisin olla viimeksi, no, olisikohan ollut joskus syksyllä 2008?

Viinaa minulla kyllä piisaa niin ettei heti kesken lopu. Tällä hetkellä inventaarioni on seuraavanlainen:


Starka, kymmenen vuotta kypsytettyä erittäin hienoa votkaa (50%, 500 ml)
Żołądkowa Gorzka, katkerovotkaa (38%, 500 ml)
Żubr³wka, heinällä maustettua votkaa (40%, 500 ml),
Pan Tadeusz, puolalaista ruisvotkaa (40%, 500 ml)
Zeljonaja marka ržanaja, venäläistä ruisvotkaa (40%, 500 ml)
Wiśni³wka luksusowa, puolalaista kirsikkavotkaa (38%, 500 ml)
Wiśni³wka lubelska, puolalaista kirsikkavotkaa (36%, 500 ml), pitäisi muuten edelleenkin lähettää Timo Anttilalle.
Old Krupnik, puolalaista hunajalikööriä (38%, 500 ml)
Suktinis, liettualaista simaa (50%, 350 ml)
Kurpiowska, puolalaista dw³jniak-simaa, eli 1/2 hunajaa (16%, 750 ml)
Bernardyńska, puolalaista tr³jniak-simaa, eli 1/3 hunajaa (13%, 750 ml)
Avshar, viisivuotista armenialaista brandya (40%, 500 ml)
Ararat, viisivuotista armenialaista brandya (42%, 500 ml)
Aroma floris, bessarabialaista brandya (40%, 500 ml)
Montanhas de Minas, brasilialaista cacha§aa (42%, 700 ml)

... sekä lisäksi se avattu Sobieski-leka, pari lestiä tavallista bourbonia, rommia ja vielä yksi Valamon luostarista saatu pullo.


Vaikken pahemmin juokaan, niin parempi, että ne ovat minulla kuin jollain muulla, eikö?


Kesää,

J. J.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Julmuri on June 23, 2012, 10:55:27
Melkoinen viinakokoelma. Itsellä ei kyllä onnistuisi tuollaisen säilyttäminen, toisaalta tiukka viina on aika ehdottomassa pannassa mulla. Eilen meni kaksi lasia viiniä ja kaksi olutta. Ei krapulaa.

Olen tosin oppinut huomaamaan, että vähäinenkin määrä alkoholia huonontaa unta merkittävästi jos pitää aikaisin herätä. Hyviä puolia alkoholissa on paljon vähemmän kuin halutaan uskoa.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Taha Islam on June 23, 2012, 11:12:21
Rakkaus viinaan on selvästi näkyvissä. Siitä tulikin mieleen islamilainen opetus, joka menee suurin piirtein näin: Sitä mitä rakastat, hallitsee sinua ja se joka hallitsee mitä rakastat, hallitsee sinua. Vasta kun rakastaa sitä, mitä kukaan ei hallitse, on vapaa.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Ilkka on June 23, 2012, 11:18:38
Turmio tulisi tuollaisen Jalos-Jussin kokoelman kera, itsekin Julmurin tavoin pysyttelen kyllä hyvinkin pitkälti erossa kirkkaista, joskus naukun Jameisonia treeneissä mutta naukku tässä yhtedessä todellakin tarkoittaa 1-2 tujausta, muutoin pidättäydyn vahvassa puolalaisessa oluessa.

Jos jotain muuta niin lähes aina sitten jotakin punaviiniä.

Lis: Minustakin on hyvä että nimenomaan Jussilla on tuo vodkakokoelma, ei esimerkiksi minulla. Tässä toteutuu joku kosminen asioiden balanssissaolo, tavara on juuri siellä missä sen pitää ollakin, täällä sen riski joutua väärinkäytetyksi olisi suuri.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Kaptah on June 23, 2012, 11:22:14

Viinaa minulla kyllä piisaa niin ettei heti kesken lopu. Tällä hetkellä inventaarioni on seuraavanlainen:

Kunnioitettava lista. Pitäisipä listata omatkin joskus. Listan pituus voi olla samaa luokkaa, mutta noin mielenkiintoisia juomia ei ole paljoa. Paria hyvää konjakkia on, samoin kuin noita ulkomailta tuotuja paikallisia erikoisuuksia. Löytyy mm. puolalaista absinttia.

Niitä on mukava omistaa vieras- ja juhlavarana, mutta kun ei niitä ikinä tule juotua.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Julmuri on June 23, 2012, 11:40:55
Ajatolla Khomeini: "There is no joy in islam".

Tämä olisi wanha cunnon ayatollah kortti, mutta muistit lainauksen väärin.

Kui se sitten menee kokonaisuudessaan?


Allah did not create man so that he could have fun. The aim of creation was for
mankind to be put to the test through hardship and prayer. An Islamic regime
must be serious in every field. There are no jokes in Islam. There is no humor in
Islam. There is no fun in Islam. There can be no fun and joy in whatever is serious.
Islam does not allow swimming in the sea and is opposed to radio and television
serials. Islam, however, allows marksmanship, horseback riding and competition ..


Wikipedia väittelee tällaista. Minulla ei ole mitään vaikeuksia uskoa, että Khomeini olisi sanonut näin. Veihän hän maansa takaisin kivikauteen sen oltua edistyksellisiimpiin kuuluva muslimimaa. Mitenköhän fundis-muslimit muuten saavat surffata netissä jos radiokin on kielletty?
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Taha Islam on June 23, 2012, 11:53:21
Wikipedia väittelee tällaista. Minulla ei ole mitään vaikeuksia uskoa, että Khomeini olisi sanonut näin.

Ei mimullakaan, mutta luulen, ettei hän antanut lausuntoaan englanniksi ja käännöksestäkään ei löydy Vangoethen antamaa lainausta.

Kun näitä lausuntoja kuuntelee täytyy muistaa, että ne on annettu tietylle yleisölle, joka tuntee termien ja sanojen kontesktuaalisen merkityksen. Menepä itse kuuntelemaan jääkiekkovalmentajaa pukuhuoneeseen ja vertaa siihen, mitä kameroiden edessä sanotaan.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Kaptah on June 23, 2012, 12:24:21
Kun näitä lausuntoja kuuntelee täytyy muistaa, että ne on annettu tietylle yleisölle, joka tuntee termien ja sanojen kontesktuaalisen merkityksen

Luulen, että näitä lukiessani minusta tuntuu samalta kuin jostakusta muusta tuntuu silloin, kun kaikkia persujen möläyksiä selitellään väärinymmärryksellä ja kontekstista irrottamisella.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Harri on June 23, 2012, 12:40:47
No niin, ei olisi pitänyt. Nyt ei ole enää yhtään kivaa.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Taha Islam on June 23, 2012, 12:47:48
Luulen, että näitä lukiessani minusta tuntuu samalta kuin jostakusta muusta tuntuu silloin, kun kaikkia persujen möläyksiä selitellään väärinymmärryksellä ja kontekstista irrottamisella.

Tuskin tuntuu, mutta kai tajuat, että kyse ei ole mistään möläyttelystä, vaan saarnasta, jossa käytetään tiettyjä termejä ja kelikuvia? Ajattele nyt miten joku "sielunpaimen" voidaan tulkita, jos sieluksi käsitetään oman tahdon omaava astraaliruumis ja paimentamiseksi karjan ajaminen teurastuspaikalle.

Mutta siitä voitaisiin lähteä, että kyseessä on käännös, eli kääntäjän tulkinta siitä mitä on sanottu. Persujen möläyksiä ei tarvitse kääntää.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 23, 2012, 13:05:10
Rakkaus viinaan on selvästi näkyvissä. Siitä tulikin mieleen islamilainen opetus, joka menee suurin piirtein näin: Sitä mitä rakastat, hallitsee sinua ja se joka hallitsee mitä rakastat, hallitsee sinua. Vasta kun rakastaa sitä, mitä kukaan ei hallitse, on vapaa.


Tähän voisi nyt tietysti sanoa vaikka ja mitä mutta enpä suokaan sinulle sitä iloa.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Taha Islam on June 23, 2012, 13:16:01
Tähän voisi nyt tietysti sanoa vaikka ja mitä mutta enpä suokaan sinulle sitä iloa.

Kiitos tästäkin. On ihan hyvä, että vanhemmiten oppii, että kaikkea sitä mitä on sisällä, ei tarvitse möläyttää. Näin säilyy edes kuvitelma sivistyneisyydestä.

Noin sivumennen sanoen pidän lähinnä huvittavana, että päihteitä elämänsä kestämiseen tarvitsevat ihmiset ovat täällä jakamassa elämänohjeita.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 23, 2012, 13:23:43

***

Noin sivumennen sanoen pidän lähinnä huvittavana, että päihteitä elämänsä kestämiseen tarvitsevat ihmiset ovat täällä jakamassa elämänohjeita.


Heillä on sitten arvoisensa tuomari sinun korkeassa persoonassasi, niinkö?

Sitäpaitsi päihteitä elämänsä kestämiseen tarvinnevat lähinnä alkoholistit, sellaiset eivät tänne kirjoittele - korkeintaan entinen alkoholisti ja himojensa orja, jonka on täytynyt tarttua johonkin itseänsä suurempaan tai johonkin, jota kuvittelee itseään ja elämää suuremmaksi, tukahduttaakseen viettinsä. Itse sairaus tuskin sillä paranee.

Viina on tosiaankin viisasten juoma, joskus myös in vino, veritas.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Julmuri on June 23, 2012, 13:24:27
Näinkin "päihdevastaisella" palstalla on melkoinen tulos, että vain 20% on toistaiseksi ilmoittanut olevansa jussina täysin raittiina tai ainakin ilman viinaa.

Mitä tulee islamiin ja päihteisiin, ainakin omat vähäiset kokemukset muslimimaailmassa vahvistavat sen, että siellä päihdytään kuten muuallakin. Jos ei viinalla, mitä moni muslimikin tosin juo, sitten se korvataan jollain muulla. Ei ole siis muslimeilla kyllä mitään prassailun varaa päihtymisen suhteen kollektiivina esittää. Kohta arvatenkin kuulemme, etteivät itsensäpäihdyttäjät ole muslimeita.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Harri on June 23, 2012, 13:25:10
Onneksi jääkaapissa on 20 litraa rakkaudella tehtyä kotisiideriä. Hemmetti kun tästä pitää antaa 10 litraa kaverille pois. Eikös ne tällaisista asioista synny ne traagiset ryyppyrinkien tappelut, jotka päätyvät teräaseiden väärinkäyttöön.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Taha Islam on June 23, 2012, 13:38:14
Heillä on sitten arvoisensa tuomari sinun korkeassa persoonassasi, niinkö?

Enpä osaa sanoa, mutta kyllä ihmisellä joka tuntee tarvetta nauttia liuottimia paetakseen todellisuutta, on jonkinlaisia ongelmia. Vähän sama kuin saisi parisuhdevinkkejä Kata Kärkkäiseltä.

Quote
Sitäpaitsi päihteitä elämänsä kestämiseen tarvinnevat lähinnä alkoholistit...

On vaikea kuvitella muuta syytä huumata itsensä, kuin tarve. Ehkä joku tieteellinen koe?
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Taha Islam on June 23, 2012, 13:40:03
Kohta arvatenkin kuulemme, etteivät itsensäpäihdyttäjät ole muslimeita.

Sinä väität heitä muslimeiksi, joten todistustaakka on sinulla.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 23, 2012, 13:51:51

***

On vaikea kuvitella muuta syytä huumata itsensä, kuin tarve.


Toisille se on pakonomaista, useimmille ei, pakenipa uskontoon tai mihin tahansa huumeeksi koettuun. Ei tarvitse edes paeta, virkistykseksi, huvikseenkin voi asioita tehdä säällisissä rajoissa. Ellei niitä rajoja osaa itse asettaa, ne asettavat muut. Utile et dulci.


Ehkä joku tieteellinen koe?


En ihmettele, mikäli tuo olisi sinun käsityksesi tieteestä. Kuten yllä todettiin, muutkin eläimet kuin ihmiset harrastavat vastaavaa.

Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Mikael Lönnroth on June 23, 2012, 13:52:44
Kohta arvatenkin kuulemme, etteivät itsensäpäihdyttäjät ole muslimeita.

Sinä väität heitä muslimeiksi, joten todistustaakka on sinulla.

Kun Mikäli he itse väittävät itsensä muslimeiksi niin asia ei ole kovin monimutkainen.

Et-ole-minun-lapseni-jos-menet-naimisiin-tuon-tytön-kanssa-argumentointia odotellessa hyvää juhannusta! :)

EDIT: Ai niin. Neljä olutta, ei krapulaa, ei elämänohjeita.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Taha Islam on June 23, 2012, 14:01:30
Kun Mikäli he itse väittävät itsensä muslimeiksi niin asia ei ole kovin monimutkainen.

Eli kun natsi sanoo, että ei ole natsi, se on uskottava.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 23, 2012, 14:08:46
Kun Mikäli he itse väittävät itsensä muslimeiksi niin asia ei ole kovin monimutkainen.

Eli kun natsi sanoo, että ei ole natsi, se on uskottava.


Kirjoitteluusi tutustuneena sanoisin, että osuva rinnastus.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Mikael Lönnroth on June 23, 2012, 14:36:30
Kun Mikäli he itse väittävät itsensä muslimeiksi niin asia ei ole kovin monimutkainen.

Eli kun natsi sanoo, että ei ole natsi, se on uskottava.

Muslimeiksi identifoituvat hyvin monet erilaiset ihmiset, joilla myös on hyvin erilaisia käsityksiä siitä mitä islam ja muslimina oleminen on.

Kuka tahansa voi tietysti henkilön oman vakaumuksen päälle lastata erilaisia kriteerejä siitä mitä muuta tulisi olla, jotta "objektiivisesti" olisi muslimi mutta mikäli todelisuutta haluaa ymmärtää niin minusta on paljon hedelmällisempää jäsentää tutkimustulokset sen mukaan mitä tutkittavat henkilöt itse kertovat olevansa.

Siispä näen ihan mahdollisena ja toivottavana sellaiset tutkimukset, joissa sanotaan, että x% muslimeista on joskus elämässään kokeillut alkoholia (tämä % vaihtelee alueen mukaan mutta on vissiin järjestelmällisesti aika alhainen) kuin sellaisia tutkimuksia, jotka sanovat "muslimeista" vain sen mitä joku imaami (tai Taha) pitää oikeana ja muut tulokset rajataan tutkimuksen ulkopuolelle.

"Natsiksi" identifoituminen pidetään yleisesti melko halventavana asiana, joka pitää tietysti ottaa huomioon kun väestöltä lähtee kysymään "Oletko natsi?", mutta sen lisäksi tuo väitteesi/kysymyksesi on ongelmallinen koska se antaa ymmärtää, että tiedämme vastauksen ennen kysymystä vaikka minusta kyse on kahdesta eri asiasta: ulkopuolisen toimijan käsityksestä henkilöstä ja henkilön omasta käsityksestä itsestään.

Nämä kysymykset ovat minusta vertailukelpoisempia:

Uskommeko jos henkilö sanoo olevansa kristitty?
Uskommeko jos henkilö sanoo olevansa bah¡'­? (onkohan tämä oikea muoto? :))
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Julmuri on June 23, 2012, 15:06:59
Tahan tapauksessa vertaus kyllä kuuluisi:
 Jos tuo mies sanoo, että hän ja vain hän määrittelee kuka on natsi, uskoisitko?

Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Taha Islam on June 23, 2012, 15:18:47
Kuka tahansa voi tietysti henkilön oman vakaumuksen päälle lastata erilaisia kriteerejä siitä mitä muuta tulisi olla...

Minusta pelkkä johdonmukaisuus olisi suotavaa. Sanoilla on sovitut merkitykset ja väittämällä, että muslimit juovat vapaaehtoisesti alkoholia tulee samalla väittäneeksi, että Islamin mukaan po. toiminta ei ole haram.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 23, 2012, 15:20:54
Kuka tahansa voi tietysti henkilön oman vakaumuksen päälle lastata erilaisia kriteerejä siitä mitä muuta tulisi olla...

Minusta pelkkä johdonmukaisuus olisi suotavaa. Sanoilla on sovitut merkitykset ja väittämällä, että muslimit juovat vapaaehtoisesti alkoholia tulee samalla väittäneeksi, että Islamin mukaan po. toiminta ei ole haram.

Onneksi meidän ei tarvitse välittää siitä, kaada ittelles vaan.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Taha Islam on June 23, 2012, 15:28:23
Onneksi meidän ei tarvitse välittää siitä, kaada ittelles vaan.

Onko teitä tämän "Vongoethe" nimimerkin takana montakin?
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: metrics on June 23, 2012, 15:35:35
Onneksi meidän ei tarvitse välittää siitä, kaada ittelles vaan.

Onko teitä tämän "Vongoethe" nimimerkin takana montakin?

Hän ja Guy Fawkes -naamari.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 23, 2012, 15:35:53
Onneksi meidän ei tarvitse välittää siitä, kaada ittelles vaan.

Onko teitä tämän "Vongoethe" nimimerkin takana montakin?


Noinko sen ymmärsit? En ihmettele.

Ei, en todellakaan tarkoittanut sitä. Yksin olen ja yksin olen ollut mitä tulee tämän nimimerkin kirjoituksiin ainakin täällä. Pseudonimimerkeistä/sattumalta saman nimimerkin valinneista en tiedä.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Taha Islam on June 23, 2012, 15:39:39
Yksin olen ja yksin olen ollut...

Puhuit kuitenkin "meistä", eli vetosit yleiseen mielipiteeseen. Argumentti on hylätty.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 23, 2012, 15:41:57
Yksin olen ja yksin olen ollut...

Puhuit kuitenkin "meistä", eli vetosit yleiseen mielipiteeseen. Argumentti on hylätty.


Ei sen ollut tarkoituskaan olla mikään "argumentti".

Kai huomasit, että muutkin ihmiset ainakin sanovat juovansa tai juoneensa tekopyhistä hurskasteluistasi huolimatta.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Taha Islam on June 23, 2012, 15:47:38
...tekopyhistä hurskasteluistasi...

Sinulla on varmasti syy käytökseesi. Juominen varmasti helpottaa.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 23, 2012, 15:48:47
Onneksi meidän ei tarvitse välittää siitä, kaada ittelles vaan.

Onko teitä tämän "Vongoethe" nimimerkin takana montakin?

Hän ja Guy Fawkes -naamari.


(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Anonymous_at_Scientology_in_Los_Angeles.jpg/220px-Anonymous_at_Scientology_in_Los_Angeles.jpg) (http://en.wikipedia.org/wiki/Guy_Fawkes_mask)


"Please accept my resignation. I don't want to belong to any club that will accept people like me as a member."
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 23, 2012, 15:55:28
...tekopyhistä hurskasteluistasi...

Sinulla on varmasti syy käytökseesi. Juominen varmasti helpottaa.


No kun minä en yleensä juo alkoholia. Kehotatko nyt minua juomaan?
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: metrics on June 23, 2012, 15:55:38
Herran pieksut! Arkumentti on esitetty! Ne

http://www.aif.ru/ <-tuonne

Sieltä myös faktat (ja kafkat).
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 23, 2012, 15:58:25
Herran pieksut! Arkumentti on esitetty! Ne

http://www.aif.ru/ <-tuonne

Sieltä myös faktat (ja kafkat).

Npabaa voisi olla toinen. Met voisimma kävästä vaikka pektopahissa sillä aikaa.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Taha Islam on June 23, 2012, 16:03:25
Tahan tapauksessa...

Kirjaan pöytäkirjaan, että nimimerkki "Julmurin" mielestä Muhammedin(SAAS) antama määritelmä muslimille ei ole pätevä.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Julmuri on June 23, 2012, 16:12:21
Tahan tapauksessa...

Kirjaan pöytäkirjaan, että nimimerkki "Julmurin" mielestä Muhammedin(SAAS) antama määritelmä muslimille ei ole pätevä.

Oletko sinä profeetta Muhammed?
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: metrics on June 23, 2012, 16:13:39
Herra puheenjohtaja, työjärjestykseen:
Voisiko Tahan nyt ihan aikuisen oikeasti bannata (niinkuin niin monelta muultakin foorumilta), ja ottaa takaisin Ojajärven, AV:n ym.?

Köyrystä on sentään jotain hyötyä kielitaitonsa vuoksi, mikä tekee hänen perseilynsä siedettäväksi. Taha nyt on lähinnä inttävä kiusankappale.

Koska olemme armollisia, esim. 6kk bänni, jonka jälkeen 3kk koeaika, voisi olla kosher.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 23, 2012, 16:18:47
Herra puheenjohtaja, työjärjestykseen:
Voisiko Tahan nyt ihan aikuisen oikeasti bannata (niinkuin niin monelta muultakin foorumilta), ja ottaa takaisin Ojajärven, AV:n ym.?

Köyrystä on sentään jotain hyötyä kielitaitonsa vuoksi, mikä tekee hänen perseilynsä siedettäväksi. Taha nyt on lähinnä inttävä kiusankappale.

Koska olemme armollisia, esim. 6kk bänni, jonka jälkeen 3kk koeaika, voisi olla kosher.


Eiköhän morbidin huumorin tarjontaa ole ollut viime aikoina riittämiin, ellei vallan ylitarjontaa.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: metrics on June 23, 2012, 16:21:43
Eiköhän morbidin huumorin tarjontaa ole ollut viime aikoina riittämiin, ellei vallan ylitarjontaa.

Tämä on jo letaalia. Taha on se syy, miksi Jeppe juo.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Kourumies on June 23, 2012, 16:31:34
Eiköhän morbidin huumorin tarjontaa ole ollut viime aikoina riittämiin, ellei vallan ylitarjontaa.

Tämä on jo letaalia. Taha on se syy, miksi Jeppe juo.

Nyt on siis selvinnyt, että suomalaisten alkoholisoitumiseenkin on syynä islamisoituminen: kotimaisilla käännynnäismuslimeilla on niin levottomat jutut, että Jepen pitää ottaa täräys väkeviä sietääkseen niitä. Joku voisi kuitenkin selittää, miten maahanmuuttajamuslimit muka ovat tähän syypäitä. Useimmilla tuntemillani on nimittäin aika hyvä huumorintaju. Pitää ollakin, jos täällä haluaa somalina elellä.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: metrics on June 23, 2012, 16:43:34
Nyt on siis selvinnyt, että suomalaisten alkoholisoitumiseenkin on syynä islamisoituminen: kotimaisilla käännynnäismuslimeilla on niin levottomat jutut, että Jepen pitää ottaa täräys väkeviä sietääkseen niitä. Joku voisi kuitenkin selittää, miten maahanmuuttajamuslimit muka ovat tähän syypäitä.

Useimmat tuntemani muslimit ovat samassa määrin muslimeja kuin minä olen kristitty.

Quote
Useimmilla tuntemillani on nimittäin aika hyvä huumorintaju. Pitää ollakin, jos täällä haluaa somalina elellä.

Jaa. Pitääpä kokeilla. Tästä lähin asun Suomessa somalina.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Kourumies on June 23, 2012, 17:04:58
Nyt on siis selvinnyt, että suomalaisten alkoholisoitumiseenkin on syynä islamisoituminen: kotimaisilla käännynnäismuslimeilla on niin levottomat jutut, että Jepen pitää ottaa täräys väkeviä sietääkseen niitä. Joku voisi kuitenkin selittää, miten maahanmuuttajamuslimit muka ovat tähän syypäitä.

Useimmat tuntemani muslimit ovat samassa määrin muslimeja kuin minä olen kristitty.

Useimmat tosiaankin ovat, ja jos nyt vakavasti puhutaan, juuri sen takia minua kovasti ihmetyttää tämän erään nettifoorumin ja sen ympärillä pyörivän porukan kiihkeä halu selittää kaikki muslimit kulttuurinsa ja uskontonsa ohjailemiksi roboteiksi, jotka eivät kykene koskaan sopeutumaan sekulaariin länsimaiseen yhteiskuntaan. Sen nimi on kuulemma jotain sellaista kuin Homppafoorumi tai Hummafoorumi, ja sen porukan henkinen isä on muuan Juhani Kalma-uho tai Jukka Pakkasniitty tai jotain sellaista. Oletko kuullut puhuttavan siitä?

Quote
Quote
Useimmilla tuntemillani on nimittäin aika hyvä huumorintaju. Pitää ollakin, jos täällä haluaa somalina elellä.

Jaa. Pitääpä kokeilla. Tästä lähin asun Suomessa somalina.

Juu, kannattaa kysyä asiantuntijoilta apua. Esimerkiksi ihon värjääminen oikean sävyiseksi voi olla vaikeaa. Somali ei ole mitenkään mahdoton kieli oppia, mutta oppikirjat eivät ole kovin hyviä, joten pitää kysyä apua äidinkielenään somalia puhuvilta.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Timo Anttila on June 23, 2012, 17:11:30
Miten kananmunan voi valmistaa mikrossa? Tämä on siis kysymys, ei arvoitus!
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Taha Islam on June 23, 2012, 17:34:42
Oletko sinä...

En anna haastatteluja.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Zakari on June 23, 2012, 17:47:27
Oletko sinä...

En anna haastatteluja.

Tahalla ei ole mielipiteitä, vain tietoa. Mitä ihmettä hän tekee keskustelupalstalla?
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Harri on June 23, 2012, 17:50:26
Oletko sinä...

En anna haastatteluja.

Tahalla ei ole mielipiteitä, vain tietoa. Mitä ihmettä hän tekee keskustelupalstalla?

Saarnaa.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Zakari on June 23, 2012, 17:55:05
Oletko sinä...

En anna haastatteluja.

Tahalla ei ole mielipiteitä, vain tietoa. Mitä ihmettä hän tekee keskustelupalstalla?

Saarnaa.

Saarna on taitolaji, älä vedä sitä lokaan nimittämällä inttämistä ja saivartelua saarnaamiseksi.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Julmuri on June 23, 2012, 18:33:41
Oletko sinä...

En anna haastatteluja.

Tahalla ei ole mielipiteitä, vain tietoa. Mitä ihmettä hän tekee keskustelupalstalla?

Saarnaa.

Alan tosiaan tätä ihmetellä. Koska Taha ei kuitenkaan suoraan kieltänyt olevansa profeetta, emme voi bannata mahdollista suurmiestä keskuudestamme aivan näin helposti. Varoitus sisällöttömästä trollaamisesta. Seuraava on sitten third strike.

Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Mikael Lönnroth on June 23, 2012, 18:38:28
Taha, oletko mukana tässä touhussa: Suomen islamilainen puolue (http://www.suomenislamilainenpuolue.fi/puolueohjelma.html)?

EDIT:
Quote
Vihreän ohjelman mukaan päihdeongelmainen ohjataan raitistumaan ja tarvittaessa pakkohoitoon. Nuoriso ja lapset ovat vaarassa vapaamielisen alkoholipolitiikan vuoksi, siksi tulisikin julkisilla paikoilla ja julkisissa tiloissa kieltää alkoholin ja päihdyttävien aineiden nauttiminen sekä tehdä se julkisesti rangaistavaksi.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 23, 2012, 21:02:37
Kas niin, valitsin vaihtoehdon "en ota yhtään, vaikka mikä olisi". Ei ollut inspistä sellaiseen, tuskin tuleekaan. Viunaa olisi kyllä. Minne saakka viikonlopun voi katsoa kestävän?
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Taha Islam on June 23, 2012, 21:14:43
Oletko sinä profeetta Muhammed?

Muhammed(saas) kertoi, ketä kuuluu kutsua muslimiksi. Jos hänen määritelmänsä ei kelpaa, mitä järkeä on edes kutsua jotain uskomusjärjestelmää Islamiksi? Ihan yhtä hyvin sitä voisi kutsua kristinuskoksi tai animismiksi.

Mutta mitä päihteisiin tulee, niin Koraanin kielto nauttia alkoholia on kategorinen. Myös alkoholin kauppaa, kuljetukseen tarjoiluun yms. osallistuminen on kiellettyä siinä määrin, että alkoholikaupasta ansaittu raha on haram ja sillä rahalla ostetuissa vaatteissa suoritettu rukous on mitätön.

http://qa.sunnipath.com/issue_view.asp?HD=7&ID=17967&CATE=1
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Harri on June 23, 2012, 21:30:21
Kai sitä voi kuitenkin palata islamiin? Siis vetää kunnon perjantaiperseet ja palata sitten?

Kovin montaa islamistista persläpeä ei muuten maailmassa ei taida olla, jossa länsimaalaisille ei alkoholia ainakin hotelleissa tarjottaisi. Jossain Mauritaniassakin, missä orjuus vielä kukoistaa ja tyttäret naimakauppojen takia tarkoituksella lihotetaan saa länkkäri vetää lärvit hotellissa.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 23, 2012, 21:35:18
Oletko sinä profeetta Muhammed?

Muhammed(saas) kertoi, ketä kuuluu kutsua muslimiksi. Jos hänen määritelmänsä ei kelpaa, mitä järkeä on edes kutsua jotain uskomusjärjestelmää Islamiksi? Ihan yhtä hyvin sitä voisi kutsua kristinuskoksi tai animismiksi.

Mutta mitä päihteisiin tulee, niin Koraanin kielto nauttia alkoholia on kategorinen. Myös alkoholin kauppaa, kuljetukseen tarjoiluun yms. osallistuminen on kiellettyä siinä määrin, että alkoholikaupasta ansaittu raha on haram ja sillä rahalla ostetuissa vaatteissa suoritettu rukous on mitätön.

http://qa.sunnipath.com/issue_view.asp?HD=7&ID=17967&CATE=1

Onko tuo Koraanin viinin- tai viinanjuonti todellakin niin kategorinen? Koraanissahan on kohtia, joissa sitä viiniä kuvataan sangen myönteisesti puhumattakaan siitä, että profeetta Isa muutti kuulemma vettä viiniksi ja tituleerasi itseään viininjuojaksi. Eikö profeetta Isa siis olekaan muslimi, islamin profeetta? Kiellätkö senkin?
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Taha Islam on June 23, 2012, 21:44:28
Kai sitä voi kuitenkin palata islamiin? Siis vetää kunnon perjantaiperseet ja palata sitten?

Se joka päättää juoda alkoholia, on jo poistunut islamista ja joka ei aidosti aio olla juomatta, ei siihen koskaan palaakaan.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Taha Islam on June 23, 2012, 21:51:36
Onko tuo Koraanin viinin- tai viinanjuonti todellakin niin kategorinen?

On. Alkoholin juominen on anteeksiannettavaa vain pakkotilassa tai vahingossa, jota ei voi välttää.

Alkoholin juominen nähdään rikoksena ihmisyyttä vastaan, koska ihmiselle on annettu järki ja ymmärrys, eikä niitä saa tieten tahtoen "puuduttaa" niin, että aiheuttaa "epäinhimillistä" käytöstä.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 23, 2012, 21:54:40
Onko tuo Koraanin viinin- tai viinanjuonti todellakin niin kategorinen?

On. Alkoholin juominen on anteeksiannettavaa vain pakkotilassa tai vahingossa, jota ei voi välttää.

Alkoholin juominen nähdään rikoksena ihmisyyttä vastaan, koska ihmiselle on annettu järki ja ymmärrys, eikä niitä saa tieten tahtoen "puuduttaa" niin, että aiheuttaa "epäinhimillistä" käytöstä.


Profeetta Isa siis teki rikoksia ihmisyyttä vastaan.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 23, 2012, 22:00:03
Näyttäisi siltä, että Taha Islamin mielestä itse Muhamed (http://wikiislam.net/wiki/Muhammad_drank_wine_and_performed_ablution_with_it) olisi niin ikään osallistunut (http://ca.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110305152559AA5o2mm) Tahan rikoksena ihmisyyttä vastaan pitämään toimintaan.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Taha Islam on June 23, 2012, 22:05:05
Näyttäisi siltä, että Taha Islamin mielestä itse Muhamed (http://wikiislam.net/wiki/Muhammad_drank_wine_and_performed_ablution_with_it) olisi niin ikään osallistunut (http://ca.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110305152559AA5o2mm) Tahan rikoksena ihmisyyttä vastaan pitämään toimintaan.

Kyllä, kielto tuli vastaan asteittain.

Tämä kyllä haisee kämyilylle: "Points to keep in mind when answering: Hadiths are valid sources for Islam and cannot be rejected."

Tuohan ei pidä paikkaansa, mutta antaa asiantuntevan vaikutelman.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 23, 2012, 22:08:54
Näyttäisi siltä, että Taha Islamin mielestä itse Muhamed (http://wikiislam.net/wiki/Muhammad_drank_wine_and_performed_ablution_with_it) olisi niin ikään osallistunut (http://ca.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110305152559AA5o2mm) Tahan rikoksena ihmisyyttä vastaan pitämään toimintaan.

Kyllä, kielto tuli vastaan asteittain.

Onko siinä sitten vähän samaa meininkiä kuin Mekan ja Medinan aikaisia suuria verratessa? Kun ollaan vähemmistöasemassa, puhutaan toleranssista ja rauhanomaisesta rinnakkainelosta, mutta kun päästään niskan päälle, tulee toinen ääni kelloon?
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Mikael Lönnroth on June 23, 2012, 22:21:23
Onko tuo Koraanin viinin- tai viinanjuonti todellakin niin kategorinen?

On. Alkoholin juominen on anteeksiannettavaa vain pakkotilassa tai vahingossa, jota ei voi välttää.

Alkoholin juominen nähdään rikoksena ihmisyyttä vastaan, koska ihmiselle on annettu järki ja ymmärrys, eikä niitä saa tieten tahtoen "puuduttaa" niin, että aiheuttaa "epäinhimillistä" käytöstä.

Kun näkemykset ovat noin jyrkät niin näetkö jotain mahdollisuutta "hyvään ihmiskuntaan", joka ei perustu siihen, että kaikki maailman ei-muslimit kääntyvät sinun mielestäsi ainoaan oikeaan uskoon?
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Taha Islam on June 23, 2012, 22:22:00
Onko siinä sitten vähän samaa meininkiä kuin Mekan ja Medinan aikaisia suuria verratessa? Kun ollaan vähemmistöasemassa, puhutaan toleranssista ja rauhanomaisesta rinnakkainelosta, mutta kun päästään niskan päälle, tulee toinen ääni kelloon?

Ei, vaan yhteiskunnan kehittyessä kohti täydellistä islamilaista valtiota määräykset tulivat voimaan vaiheittain.

Muhammed(SAAS) ei koskaan ollut humalassa tai juonut alkoholia.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Taha Islam on June 23, 2012, 22:25:52
Kun näkemykset ovat noin jyrkät...

En pidä alkoholin juontikieltoa minään jyrkkänä suhtautumisena, pelkästään terveen järjen käytön seurauksena. Se on syöpävaarallinen liuotin, joka maksaa mm. suomalaisille miljardeja euroja vuodessa, puhumattakaan känniääliöiden aiheuttamista inhimillisistä tragedioista. Alkoholin suvaitseminen on aikamoista radikalismia. Se on mennyt niin pitkälle, että kännissä ajavaa autoilijaa ei välttämättä edes rangaista.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Harri on June 23, 2012, 22:26:20

Muhammed(SAAS) ei koskaan ollut humalassa tai juonut alkoholia.


Mistäs voit olla varma? Esiintyihän Teuvo Hakkarainenkin raittiusmiehenä, mutta kiitos modernien tiedotusvälineiden totuus paljastui toiseksi.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 23, 2012, 22:27:58
Onko siinä sitten vähän samaa meininkiä kuin Mekan ja Medinan aikaisia suuria verratessa? Kun ollaan vähemmistöasemassa, puhutaan toleranssista ja rauhanomaisesta rinnakkainelosta, mutta kun päästään niskan päälle, tulee toinen ääni kelloon?

Ei, vaan yhteiskunnan kehittyessä kohti täydellistä islamilaista valtiota määräykset tulivat voimaan vaiheittain.

Muhammed(SAAS) ei koskaan ollut humalassa tai juonut alkoholia.


Viiniäkö (http://ca.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110305152559AA5o2mm) ei lasketa alkoholiksi? Vai ovatko hadithit epäluotettavia? Jos ovat, sinäkö valitset, mitkä ovat, mitkä eivät? Onko WikiIslam (http://wikiislam.net/wiki/Muhammad_drank_wine_and_performed_ablution_with_it)-sivusto kämyjen kaappaama?
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Mikael Lönnroth on June 23, 2012, 22:37:25
Kun näkemykset ovat noin jyrkät...

En pidä alkoholin juontikieltoa minään jyrkkänä suhtautumisena, pelkästään terveen järjen käytön seurauksena. Se on syöpävaarallinen liuotin, joka maksaa mm. suomalaisille miljardeja euroja vuodessa, puhumattakaan känniääliöiden aiheuttamista inhimillisistä tragedioista. Alkoholin suvaitseminen on aikamoista radikalismia. Se on mennyt niin pitkälle, että kännissä ajavaa autoilijaa ei välttämättä edes rangaista.

Ehkä se on kommunikaatio-ongelma sitten. "Rikos ihmisyyttä vastaan" kuulostaa vain niin vakavalta asialta mutta ymmärrän kyllä perusteesi sille.

Kuitenkin, mitä vastaat siihen kysymykseen? Onko harmoniassa elävä ihmiskunta mahdollinen ilman kaikkien kääntymistä islamiin?
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Taha Islam on June 23, 2012, 22:40:32
Mistäs voit olla varma?

Sisällötöntä trollaamista?
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 23, 2012, 22:45:28

***

Kuitenkin, mitä vastaat siihen kysymykseen? Onko harmoniassa elävä ihmiskunta mahdollinen ilman kaikkien kääntymistä islamiin?


No mutta juuri äskenhän Taha todisti, että Jeesus ja Muhamed ovat tehneet rikoksia ihmisyyttä vastaan, Muhammedin osalta Taha sen tosin kieltää, monet muut lähteet eivät. Ei ollut heistäkään roolimalleiksi. Onneksi meillä on Taha Islam ja Jouko Piho?

Jos Muhamedin toimia pitää kaikessa jäljitellä, täydellinen ihminen kun hän kuulemma oli, niin sittenhän meidän pitäisi muuttaa Mekkaan ja hankkia kamelit, releet ja rensselit ja tehdä samat virheetkin. Tosin täydellinen ihminen ei tee virheitä. Melkoinen dilemma, tahalaisuus.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Taha Islam on June 23, 2012, 23:38:59
Onko WikiIslam (http://wikiislam.net/wiki/Muhammad_drank_wine_and_performed_ablution_with_it)-sivusto kämyjen kaappaama?

Ei, vaan perustama.

Mikä ihmeen vimma on yrittää keksiä Islamia uudelleen ja siihen jotain virheitä? Jos haluaisin tietää jotain auton muutoskatsastuksesta, kysyin katsastuskonttorista, en joltain anonyymiltä nettifoorumilta ja sitten päivittelisi, kuinka viranomaiset ovat sala liitossa ja ovat petkuttaneet miljoonaa autoilijaa sata vuotta, kun en saa jarrutonta, kuusipyöräistä kiihdytysautoani katsastettua. Ihan samalla lailla, jos haluan tietää jotain Islamista, kysyn joltain tunnetulta oppineelta.

Wikiislamin huomaa kämysivustoksi jo pelkästään siitä, että artikkelit ovat anonyymejä.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 23, 2012, 23:42:26

***

Wikiislamin huomaa kämysivustoksi jo pelkästään siitä, että artikkelit ovat anonyymejä.


Ne hadithit, joihin linkitettiin ja joihin vedottiin lienevät anonyymejä nekin?
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Taha Islam on June 24, 2012, 10:03:15
Ne hadithit, joihin linkitettiin ja joihin vedottiin lienevät anonyymejä nekin?

Eivät tietenkään ole, koska kertojaketju on tärkeä. Mutta huomasitko, että väitteen kyseenalaistavat hadithit puuttuvat artikkelista kokonaan? Ne puuttuvat sieltä siksi, että niissäkin on kertojaketju, niitä on moninkertaisesti, mutta ennen kaikkea siksi, että kertojaketjun laatu on kaikkein tärkein komponentti hadithin aitoutta arvioidessa (tietysti sen jälkeen, että onko se ristiriidassa Koraanin kanssa).

Lisäksi siellä vedottiin sanakirjoihin, jotka kertovat sanan merkitsevän viiniä, vaikka linkit eivät johda mihinkään artikkeliin. Samalla kuitenkin linkitetään Wikipediaan, joka toteaa:
Quote
Nabidh is a drink traditionally made from fruits such as raisins/grapes or dates. Nabidh may be non intoxicating, mildy intoxicating, or heavily intoxicating depending on the level of fermentation.

Mutta et vastannut kysymykseeni. Jos haluaa tietää mihin muslimit uskovat, miksi et kysy siltä, joka opettaa Islamia muslimeille? Eikö ole totta, että uudelleenkeksijöiden tarkoitus ei ole opettaa Islamia, vaan kiistää se?

Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Taha Islam on June 24, 2012, 10:06:49
No mutta juuri äskenhän Taha todisti, että Jeesus ja Muhamed ovat tehneet rikoksia ihmisyyttä vastaan, Muhammedin osalta Taha sen tosin kieltää, monet muut lähteet eivät. Ei ollut heistäkään roolimalleiksi. Onneksi meillä on Taha Islam ja Jouko Piho?

Jos Muhamedin toimia pitää kaikessa jäljitellä, täydellinen ihminen kun hän kuulemma oli, niin sittenhän meidän pitäisi muuttaa Mekkaan ja hankkia kamelit, releet ja rensselit ja tehdä samat virheetkin. Tosin täydellinen ihminen ei tee virheitä. Melkoinen dilemma, tahalaisuus.

Eikö kuitenkin katsota tuo Wikiislam-artikkelin luotettavuus loppun asti, ennen kuin ryhdyt julistamaan minua miksikään? Voihan olla, että olet väärässä.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 24, 2012, 12:11:38
No mutta juuri äskenhän Taha todisti, että Jeesus ja Muhamed ovat tehneet rikoksia ihmisyyttä vastaan, Muhammedin osalta Taha sen tosin kieltää, monet muut lähteet eivät. Ei ollut heistäkään roolimalleiksi. Onneksi meillä on Taha Islam ja Jouko Piho?

Jos Muhamedin toimia pitää kaikessa jäljitellä, täydellinen ihminen kun hän kuulemma oli, niin sittenhän meidän pitäisi muuttaa Mekkaan ja hankkia kamelit, releet ja rensselit ja tehdä samat virheetkin. Tosin täydellinen ihminen ei tee virheitä. Melkoinen dilemma, tahalaisuus.

Eikö kuitenkin katsota tuo Wikiislam-artikkelin luotettavuus loppun asti, ennen kuin ryhdyt julistamaan minua miksikään? Voihan olla, että olet väärässä.

Toki toki, siksi kysyinkin enkä ole edes tarkistanut itse antamistasi ja suosittamistasi linkeistä, kuinka onkaan asian laita loppujen lopuksi. Varmaan oli vain ykköskaljaa, simaa tai muuta sellaista, noita on kuultu ennenkin, esimerkiksi tuo Yahoo Canadan (http://ca.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110305152559AA5o2mm) kommenttiosasto on pullollaan juuri samantyyppisiä juttuja, joita kirjoitat. Sama täällä (http://www.islam-qa.com/en/search/wine/AllWords/t,q,a).

Totta on, että jos hakee vaikkapa fraasilla "We were with the messenger of Allah, PBUH and he asked for a drink", tulokseksi saa noita samoja faithfreedomeita sun muita saitteja. Tarttis osata arabiaa ilmeisesti, tuskin englanninkielisillä sivustoilla mitään täydellistä hadith-kokoelmaa löytyykään.

Viime kädessä se on uskon asia. Kun ei usko, kaikki parhaimmatkin islam-selitykset kuulostavat kuin astrologeilta, jotka kokevat selittävänsä astrologian pätevyyttä sillä, että korjailevat käytettyä matematiikkaa ja tähtikarttoja, sen sellaisia asioita.

Saivartelu tuntuisi kyllä kuuluvan ainakin osaan imaamien työkalupakeista, siksi on pakko vilkaista vähän kriittisempiäkin lähteitä, ei pelkkiä Armstrongeja tai Hämeen-Anttiloita. Mitä uskovilta kysymiseen tulee, vaikkapa helluntaisaarnaajalta tai Jehovan Todistajalta tuskin mitään kovin syvällisiä teologisia näkökulmia saa. Sama juttu kysyttäessä da'waa harjoittavalta imaamilta.

Niin tai näin, vaikkapa Jeesuksen ehdit jo julistaa rikolliseksi, samalla miljardit ja taas miljardit alkoholia virkistykseen, miksei nautinnokseen käyttävät ja käyttäneet ihmiset, sellaisetkin, jotka ikinä eivät pahaa ole tehneet, eivät kännissä, eivät selvin päin. Joidenkin hillittömien ihmisten takia olet suurin piirtein tuomitsemassa helvettiin kaikki muutkin. Eikö hillittömyys ja viettiensä vietävänä oleminen ole se suurin synti, jos nyt sellaista haluaa kaivella?

"Ei ihmistä saastuta se, mikä menee suusta sisään. Se ihmisen saastuttaa, mikä tulee suusta ulos." No joo, joku saattaisi tulkita tuonkin siten, että jos juo viinaa ja yrjöää, se on paha asia. Joku muu näkee kyllä muutakin.

Kyllä minä ymmärrän voimakkaat mielipiteet ja kannanotot. Joku tolkku niissäkin kyllä pitäisi olla.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Taha Islam on June 24, 2012, 15:37:22
Eli olen väärässä, koska kyseessä on uskon asia, jota sinä et ymmärrä ja jossa moni on kanssani samaa mieltä. Voisiko debatin enää komeammin hävitä?
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 24, 2012, 15:40:57
Eli olen väärässä, koska kyseessä on uskon asia, jota sinä et ymmärrä ja jossa moni on kanssani samaa mieltä. Voisiko debatin enää komeammin hävitä?


Tasoisesi "debatin" häviän mielelläni.

Koko uskomusjärjestelmäsi on perseestä, siihen viittasin esimerkiksi puhuessani astrologiasta, mitä siitä sen enempää debatoimaankaan. Ei paska pöyhien parane. Ei vaikka miljoona kärpästä sanoisi paskaa maukkaaksi.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Taha Islam on June 24, 2012, 15:50:54
Eli olen väärässä, koska kyseessä on uskon asia, jota sinä et ymmärrä ja jossa moni on kanssani samaa mieltä. Voisiko debatin enää komeammin hävitä?


Tasoisesi "debatin" häviän mielelläni.

Koko uskomusjärjestelmäsi on perseestä, siihen viittasin esimerkiksi puhuessani astrologiasta, mitä siitä sen enempää debatoimaankaan. Ei paska pöyhien parane.

Ja koska tämä tulee sellaisen ihmisen suusta, joka tarvitsee alkoholia kestääkseen edes omaa elämäänsä, sen voi jättää omaan arvoonsa.

Muuten, lapset pelkäävät humalaisia. Onko vanhemmilla oikeus traumatisoida lapsiaan esiintymällä huumaantuneena?
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 24, 2012, 16:02:42
Eli olen väärässä, koska kyseessä on uskon asia, jota sinä et ymmärrä ja jossa moni on kanssani samaa mieltä. Voisiko debatin enää komeammin hävitä?


Tasoisesi "debatin" häviän mielelläni.

Koko uskomusjärjestelmäsi on perseestä, siihen viittasin esimerkiksi puhuessani astrologiasta, mitä siitä sen enempää debatoimaankaan. Ei paska pöyhien parane.

Ja koska tämä tulee sellaisen ihmisen suusta, joka tarvitsee alkoholia kestääkseen edes omaa elämäänsä, sen voi jättää omaan arvoonsa.

Muuten, lapset pelkäävät humalaisia. Onko vanhemmilla oikeus traumatisoida lapsiaan esiintymällä huumaantuneena?


Eikö sinulle jo käynyt selväksi, että en tarvitse? Joku muu saattaa tuntea tarvitsevansa. Käyttää toki saatan, joskus harvoin - saatan olla käyttämättäkin, ei ole ongelma kummassakaan mielessä.

No, laajentakaamme huumaantuneena oleminen abstrakteihin asioihin: entäpä kun joku tekee toinen toistaan hirvittävämpiä tekoja ja vieläpä perustelee, oikeuttaa ne puhtaana islamina pitämällään aatteella, uskomusjärjestelmällä, elämäntavalla, kulttuurilla, politiikalla, you name it? Känniselitykset Suomessa ainakaan eivät käy esimerkiksi rattijuopumuksen perusteeksi tai edes lieventäväksi asianhaaraksi.

Eikö tuollainen aate pitäisi kieltää kokonaan? Vaarallista nautittavaksi, myrkkyä, vältä ehdottomasti!

Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Taha Islam on June 24, 2012, 16:12:38
Saahan Suomessa olla kännissä 24/7, paitsi töissä. Kärjistettynä voi sanoa, että suomalaislapsen saa kasvattaa ja kouluttaa humalainen. Turha sitä on selitellä. Maassa maan tavalla.

Väitän islaminpelon johtuvan osittain siitä, että alkoholia elämässään tarvitsematon henkilö koetaan pelottavaksi luonnonoikuksi.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 24, 2012, 16:17:23
Saahan Suomessa olla kännissä 24/7, paitsi töissä. Kärjistettynä voi sanoa, että suomalaislapsen saa kasvattaa ja kouluttaa humalainen. Turha sitä on selitellä. Maassa maan tavalla.Jos lapsiaan kaltoin kohtelee, olipa kännissä eli ei, lapset otetaan huostaan. Kouluissa tai päiväkodissa, -kerhoissa, siellä, missä lapsia hoidetaan ja koulutetaan ei saa työskennellä humalassa. Juopahtaviakaan vanhempia, etenkään lasten kasvattajina ei katsota hyvällä, alkoholisteista nyt puhumattakaan.


Väitän islaminpelon johtuvan osittain siitä, että alkoholia elämässään tarvitsematon henkilö koetaan pelottavaksi luonnonoikuksi.


Harvemmin islamia pelätään, varotaan kylläkin ja syystä.

Koetko minut pelottavana, koska en tarvitse alkoholia? En halua sitä hupia muilta kieltää, vaikka en itse käyttäisikään. Muut eivät käsittääkseni koe, ainakaan siitä syystä enkä itse ole absolutisteja pelkästään heidän absolutisminsa takia kokenut pelottavina, niin kauan kuin se on yksityisasia. Toki käytän joskus muitakin tarpeettomia, ei-välttämättömiä asioita.

Eivät täällä kyllä raittiusyhdistykset ja -seurat eivätkä edes AA-kerhot ole kiellettyjä, tiesitkö?
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Julmuri on June 24, 2012, 19:20:21
Saahan Suomessa olla kännissä 24/7, paitsi töissä. Kärjistettynä voi sanoa, että suomalaislapsen saa kasvattaa ja kouluttaa humalainen. Turha sitä on selitellä. Maassa maan tavalla.

Väitän islaminpelon johtuvan osittain siitä, että alkoholia elämässään tarvitsematon henkilö koetaan pelottavaksi luonnonoikuksi.

Antti Tykinvalaja puhuu islamista kun kääntymistä tarjotaan hänelle mahdollisuutena säilyttää henkiriepu (noin vuonna 1516):

Kapteeni Torgut: Sokaistuksessaan kristityt näkevät Jumalan kolminkertaisena kuten viinin päihdyttämä mies näkee esineet, eikä se ole ihme, koska heidän pappinsa juovat viiniä uhritoimituksissaan, mutta profeetan laki kieltää viinin nauttimisen.

Antti Tykinvalaja : Onko tämä ilmestys tai merkki minulle, sillä enin pahuus, synti ja kurjuus, jota olen harjoittanut kaikissa kristikunnan maissa, on johtunut ylettömästä viinin nauttimisesta. Enkä enää epäile, että Jumala on käsittämättömässä viisaudessaan tahtonut minun joutuvan profeetan uskolaisten orjaksi säästääkseen minut lankeamasta enää koskaan helmasyntiini. Jumalan kolminaisesta olemuksesta en halua kinastella, koska se on totta puhuen aina ollut heikolle järjelleni käsittämätön asia ja siksi olen parhaani mukaan tahtonut uskoa kaiken mitä minulle on vakavasti todeksi vakuutettu. Mutta jos muslimit tunnustavat laupiaan ja armahtavaisen Jumalan ja jos profeettanne saa teidät juomaan pelkkää raitista vettä, niin oppinne omaksumista kannattaa vakavasti harkita.


- Mika Waltari, Mikael Hakim

Mikäli olisin muslimi, näkisin suomalaisen viinanjuonnin mahdollisuutena. Alkoholisteja voisi hyvinkin olla käännytettävissä oppiin, joka ei kanna AA:n opin stigmaa. Ehkäpä rattijuopoille voitaisiin tarjota mahdollisuutta vähäisempään tuomioon jos he kääntyvät islamiin? :)
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Taha Islam on June 24, 2012, 23:03:35
Saahan Suomessa olla kännissä 24/7, paitsi töissä. Kärjistettynä voi sanoa, että suomalaislapsen saa kasvattaa ja kouluttaa humalainen. Turha sitä on selitellä. Maassa maan tavalla.

Väitän islaminpelon johtuvan osittain siitä, että alkoholia elämässään tarvitsematon henkilö koetaan pelottavaksi luonnonoikuksi.

Antti Tykinvalaja...

Alkoholisti Waltari oli päissään ison osan elämästään ja tarinat pyörivät juomisen ympärillä. Itse eksyin moskeijaan juuri Waltarin kirjoja luettuani ja suunnitellessani rämäpäistä patikkareissua Pohjois-Afrikan halki. Jäin väittelemään paikallisen imaamin kanssa ja hävisin.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Zakari on June 24, 2012, 23:23:41
Saahan Suomessa olla kännissä 24/7, paitsi töissä. Kärjistettynä voi sanoa, että suomalaislapsen saa kasvattaa ja kouluttaa humalainen. Turha sitä on selitellä. Maassa maan tavalla.

Väitän islaminpelon johtuvan osittain siitä, että alkoholia elämässään tarvitsematon henkilö koetaan pelottavaksi luonnonoikuksi.

Antti Tykinvalaja...

Alkoholisti Waltari oli päissään ison osan elämästään ja tarinat pyörivät juomisen ympärillä. Itse eksyin moskeijaan juuri Waltarin kirjoja luettuani ja suunnitellessani rämäpäistä patikkareissua Pohjois-Afrikan halki. Jäin väittelemään paikallisen imaamin kanssa ja hävisin.

Ja nyt hyvät foorumilaiset, muistakaa tämä päivä. (nips)Taha Islam kirjoittaa inhimillisesti, kertoo jotain itsestään. Kiitos Taha, tunnut ihan ihmiseltä. Sinä olet aikonut, suunnitelut, et pelkästään tiennyt.

Oikeasti hienoa, siis oikeasti. Kerro lisää.

(Pahoittelut, että poikkesin aiheesta)

Edit: poistettu väite siitä, että Taha Islam olisi nimimerkki.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 25, 2012, 00:00:29
Saahan Suomessa olla kännissä 24/7, paitsi töissä. Kärjistettynä voi sanoa, että suomalaislapsen saa kasvattaa ja kouluttaa humalainen. Turha sitä on selitellä. Maassa maan tavalla.

Väitän islaminpelon johtuvan osittain siitä, että alkoholia elämässään tarvitsematon henkilö koetaan pelottavaksi luonnonoikuksi.

Antti Tykinvalaja...

Alkoholisti Waltari oli päissään ison osan elämästään ja tarinat pyörivät juomisen ympärillä. Itse eksyin moskeijaan juuri Waltarin kirjoja luettuani ja suunnitellessani rämäpäistä patikkareissua Pohjois-Afrikan halki. Jäin väittelemään paikallisen imaamin kanssa ja hävisin.

Kävikö vähän kuin tuossa Mahmoud al-Masrin tarinassa (http://www.memritv.org/clip/en/2268.htm)?

"Following are excerpts from a sermon delivered by Egyptian cleric Mahmoud Al-Masri, which aired on Al-Nas TV on August 10, 2009.
 
Mahmoud Al-Masri: My dear brothers, we want to repent, and we want to take by the hand those people who have not yet repented. We should feel pity for them. By Allah, we should not be tough with them. These people are sick. They are sinners. We should feel pity for them, we should care for them. We should act like doctors who care for the sick. You should care for them and feel great pity for them, and seek any ingenious way to make a person repent.

I’d like to tell you a very nice story. Once there was a Muslim who lived next to a Jew. The Muslim saw in the Jew a measure of goodheartedness - however small - and he wanted to find any way to make him convert to Islam. So he went to him and asked: "Don’t you feel the need for Islam? Why don’t you become a Muslim?- The Jew said: "The only thing preventing me from becoming a Muslim is that I love drinking alcohol. I would have become a Muslim ages ago, but the only thing stopping me is that I am an alcoholic.-

The Muslim devised a plan. He said: "No problem - become a Muslim, and continue to drink.- The Muslim didn’t meant this, of course, but he said to him: "Become a Muslim, and continue to drink.- The Jews said: "Fine.- He said: "I proclaim that there is no god but Allah, and Muhammad is the Messenger of Allah.- The Muslim said to him: "Now you have become a Muslim? If you drink alcohol, we will carry out the punishment for drinking alcohol on you, and if you renounce Islam, we will kill you.- So the man remained a Muslim and never drank alcohol again. This was a nice trick by this good Muslim.
"

Mikä tuo al-Masri on muuten miehiään. Näkyy tuolta Memritv:ssa löytyvän klippi pokineen (http://www.memritv.org/search/en/results/0/0/0/0/0/0/0/0/0.htm?k=Mahmoud%20al-Masri%20&bAdvSearch=false).

Parjausta ja panettelua, tietty, silti erikoisenoloinen kaveri.


Ja nyt hyvät foorumilaiset, muistakaa tämä päivä. Nimimerkki Taha Islam kirjoittaa inhimillisesti, kertoo jotain itsestään. Kiitos Taha, tunnut ihan ihmiseltä. Sinä olet aikonut, suunnitelut, et pelkästään tiennyt.

Oikeasti hienoa, siis oikeasti. Kerro lisää.

(Pahoittelut, että poikkesin aiheesta)


Kyllä Taha aina silloin tällöin, tahallaan tai tahattomasti kertoilee itsestäänkin, ei vain pidä utelusta. "Taha Islam" ei muuten ole nimimerkki vaan on hänen musliminimensä, tarkoitttaa kutakuinkin puhdasta islamia. Joka itsensä ylentää...
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Taha Islam on June 25, 2012, 00:07:31
tarkoitttaa kutakuinkin puhdasta islamia. Joka itsensä ylentää...

No ei kyllä tarkoita. Taha on yksi mielisuuristani, eikä niiden kirjaimien merkitys ole tiedossa. Niin sinut tuomitaan, kuin sinä tuomitset vai miten se meni?
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 25, 2012, 00:21:08
tarkoitttaa kutakuinkin puhdasta islamia. Joka itsensä ylentää...

No ei kyllä tarkoita. Taha on yksi mielisuuristani, eikä niiden kirjaimien merkitys ole tiedossa. Niin sinut tuomitaan, kuin sinä tuomitset vai miten se meni?


Oho, olen näköjään antanut johtaa itseni harhaan, en tarkistanut, mikä on kyllä synti. No, nyt meni luottamus siihenkin Usarin kommentoijaan, joka noin väitti - sitä ennen kuitenkin tarkistan.

EDIT: Ei olisi pitänyt luottaa alun perinkään. Arvelin, että hänellä tuossa paikkaa (http://kalleisotalo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/74363-halla-ahon-negatiivinen-erityiskohtelu#comment-985083) ei olisi ollut mitään syytä puhua lööperiä. Jotkut puhuvat toki syyttäkin. Pitää kysyä arabian taitajalta joskus. Voi tietenkin olla myös niin, että Harmaasudella on ollut jokin muu kieli kuin arabia lähtökohtanaan.

Näytät varoitelleen tupakoinnin vaaroista jo kymmenkunta vuotta takaperin Suomi-kakkosneloslankulla (http://keskustelu.suomi24.fi/node/280895). Nuori Taha?

Mittasin väärällä mitalla nyt ainakin.

Noin sanotaan Vuorisaarnassa 1992-käännöksen mukaan: "Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte, niin tullaan teille mittaamaan. Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi? Kuinka voit sanoa veljellesi: 'Annapa kun otan roskan silmästäsi', kun omassa silmässäsi on hirsi?  Sinä tekopyhä! Ota ensin hirsi omasta silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä. "Älkää antako koirille sitä, mikä on pyhää, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaa niitä jalkoihinsa ja käy teidän kimppuunne ja raatele teitä."
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Harri on June 25, 2012, 13:31:28
Iranissa alkoholin juominen (http://www.hs.fi/ulkomaat/Iran+aikoo+teloittaa+kaksi+ihmist%C3%A4+alkoholin+juonnista/a1305577329702) on erityisen vaarallista. Jos jäät kiinni, niin saat raippaa ja toistuessaan sinut tapetaan. Jos ryypiskely piilossa onnistuisikin, niin salaa valmistettu epäpuhdas alkoholi voi viedä mennessään.

"Iranissa on tuomittu kaksi ihmistä kuolemaan alkoholin nauttimisesta. Korkein oikeus on median mukaan vahvistanut tuomiot.

Samat henkilöt ovat jääneet jo kahdesti aiemmin kiinni juomisesta, ja tuolloin heitä rangaistiin 80 raipaniskulla.

Tuomiot ovat Iranissa noudatetun sharia-lain tulkinnan mukaisia. Kuolemantuomio tosin voidaan muuttaa ruoskinnaksi, jos syyllinen katuu.

Edellisen kerran Iranissa langetettiin kuolemantuomio toistuvasta juomisesta vuonna 2007, mutta tuomiota lievennettiin, kun syytetty katui julkisesti.

Tiukat lait eivät ole saaneet iranilaisia luopumaan alkoholista. Viranomaiset arvioivat, että maahan salakuljetetaan vuosittain 60-80 miljoonaa litraa alkoholia.

Viinaksia myös valmistetaan salaa, ja kyseenalaisin menetelmin tehdyt juomat aiheuttavat toisinaan kuolemantapauksia."


Lähde: HS
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Julmuri on June 25, 2012, 14:11:48
Saahan Suomessa olla kännissä 24/7, paitsi töissä. Kärjistettynä voi sanoa, että suomalaislapsen saa kasvattaa ja kouluttaa humalainen. Turha sitä on selitellä. Maassa maan tavalla.

Väitän islaminpelon johtuvan osittain siitä, että alkoholia elämässään tarvitsematon henkilö koetaan pelottavaksi luonnonoikuksi.

Antti Tykinvalaja...

Alkoholisti Waltari oli päissään ison osan elämästään ja tarinat pyörivät juomisen ympärillä. Itse eksyin moskeijaan juuri Waltarin kirjoja luettuani ja suunnitellessani rämäpäistä patikkareissua Pohjois-Afrikan halki. Jäin väittelemään paikallisen imaamin kanssa ja hävisin.

Hassua. Itsekin vierailin omatoimisesti ulkomaanmatkalla moskeijassa juuri Waltarin kirjojen innoittamana. Ainoa väittely tosin oli, että kysyin saako silloinen tyttöystäväni kiivetä kanssani moskeijan minareettiin. Imaamilla ei ollut mitään sitä vastaan.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Julmuri on June 25, 2012, 14:38:37
Iranissa alkoholin juominen (http://www.hs.fi/ulkomaat/Iran+aikoo+teloittaa+kaksi+ihmist%C3%A4+alkoholin+juonnista/a1305577329702) on erityisen vaarallista. Jos jäät kiinni, niin saat raippaa ja toistuessaan sinut tapetaan. Jos ryypiskely piilossa onnistuisikin, niin salaa valmistettu epäpuhdas alkoholi voi viedä mennessään.

Ahmadinejad on siis oikeassa. Iranissa ei ole homoja eikä alkoholismia. Jätti vain mainitsematta, mistä tämä johtuu.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Vongoethe on June 25, 2012, 14:44:03
Iranissa alkoholin juominen (http://www.hs.fi/ulkomaat/Iran+aikoo+teloittaa+kaksi+ihmist%C3%A4+alkoholin+juonnista/a1305577329702) on erityisen vaarallista. Jos jäät kiinni, niin saat raippaa ja toistuessaan sinut tapetaan. Jos ryypiskely piilossa onnistuisikin, niin salaa valmistettu epäpuhdas alkoholi voi viedä mennessään.


Ahmadinejad on siis oikeassa. Iranissa ei ole homoja eikä alkoholismia. Jätti vain mainitsematta, mistä tämä johtuu.


Mikäli expattien ja Iranin opposition puheisiin on luottaminen, niin kyllä viinanmyynti, prostituutio ja huumeosastokin kukoistavat - ja bisnestä pyörittävät juuri nuo samat valtaa pitävät islamistit. Prostituutiota, myös lapsisellaista nimittävät islamilaiseksi pika-avioliitoksi.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: mh on June 25, 2012, 16:11:33
Onhan se nähty, että tarvitaan vaan pieni vallanvaihto niin entinen vakaumuksellinen islamistivirkamies muuttuu länsimieliseksi kapitalistiksi tai kiihkokommunistiksi tai mikä nyt sattuu olemaan päivän sana. Valta, mikä ihana tekosyy.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Julmuri on June 25, 2012, 18:49:30
Onhan se nähty, että tarvitaan vaan pieni vallanvaihto niin entinen vakaumuksellinen islamistivirkamies muuttuu länsimieliseksi kapitalistiksi tai kiihkokommunistiksi tai mikä nyt sattuu olemaan päivän sana. Valta, mikä ihana tekosyy.

Quote
Sosialismin romahtaminen maailmassa 1989-91 on pahasti heikentänyt kommunististen terrorijärjestöjen asemaa, ja niiden sijaan esiin ovat nousseet islamistiset terroristit, joilla on myös siteitä kommunisteihin ja arabisosialisteihin (-Punainen Jihad-). Monet kommunistit ovat vain kasvattaneet parran ja jatkaneet terroriaan islamistien riveissä.
http://www.vapaasana.net/node/235

Mikä täydellinen selitys maailman pahuudelle. Punainen vaara vain muutti muotoaan.
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: mh on June 25, 2012, 19:10:25
Mutta missä välissä ne sitten muka ajoivat partansa?
Title: Re: Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
Post by: Taha Islam on June 25, 2012, 19:14:39
Vähän köyhää selittää pahuus kommunismilla. Imperialisteja voi vastustaa ilman että on marxilainen. Väite, että vastakkain on hyvikset ja pahikset ei ole välttämättä totta, koska yhden pahuus ei todiste toisen hyvyydestä.

Kylmä Sota oli vain lavaste kasvattaa tulonsiirtoja kansalta eliitille.