Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Warda

Pages: [1] 2 3 ... 5
2
Kävipä tässä seuraavasti joitakin viikkoja sitten, täällä laputettujen lyhtytolppien asuinalueellani:

Pyöräilin iltasella kotiin ystäväni luota, olimme kaivelleet kaapeista kirpputoriroinaa myyntiin ja pyöräni oli nyssäköillä lastattu. Sattuipa siinä sitten silmään lyhtytolpassa juuri tuollainen mainitsemani tarra. Huomasin, että mukanani oli juuri se laukku, jonka pohjalle olin kaappeja tyhjennellessäni löytänyt ikivanhan, ryppyisen "kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia"- tarran. Kultaiselta 90-luvulta.

Pysähdyin siinä sitten hetken mielijohteesta liimaamaan tuon nostalgisen tarran silmiini osuneen "monikulttuurisuus tuhoaa lastesi tulevaisuuden" -tarran päälle. Vaan kuinkas kävikään!

Muuan, keski-ikäinen, Timo K******** oma-aloitteisesti esittäytyvä herra tepastelee vastaan pienessä maistissa, lähikapakasta matkalla. Ryhtyy siinä sitten minua kuulustelemaan ja tarranliimailijaksi syyttelemaan: väittää, että olen varmasti liimaillut koko kadun täyteen ja vänkää ilmoittavansa asiasta sekä poliisille että paikallislehteen. Yritän siihen hieman yllättyneenä sovinnollisesti ehdottaa, että repäisemme molemmat tarrat irti, koska eiväthän tarrat lyhtypylväissä totta tosiaan kovin kauniita ole. Pikemminkin niihin pitäisi virkata sydämiä tai muita kauniimpia koristeita.

Vaan siitäkös Timppa kimpaantuu: hän riuhtaisee "kaikki samanarvoisia..."- tarran kädestäni, "todistusaineistoksi poliisille". Ryhtyy sitten utelemaan, josko olen venäläinen. Syyttää minua, että yritän venäläistää aluetta! Hieman huvittuneena vakuutan olevani syntyperäinen suomalainen, jota Timpan on kovin vaikea uskoa. Utelee vanhempieni syntyperää. Ei usko, että hekin ovat suomalaisia. Tivaa kielitaitoani. Kysyy, osaanko venäjää - jota toki myönnän hieman osaavani, kiitos lukion d-kielen. Lisään, ettei minua suinkaan haittaa, jos joku pitää minua venäläisenä.

Tästä seuraa kiivasta, gestapomaista syyttelyä ja kuulustelua "venäläistät aluetta! Oletko repinyt Patriootti-tarroja pois? Ootsä joku aktivisti vai? Liimailet tarroja varmasti joka paikkaan!? Miksi liimasit tuon, jos et ole venäläinen? "

Lopulta Timppa keksii, että minun on vähintäänkin oltava naimisissa ulkomaalaisen kanssa. "SUlla on varmasti ulkomaalainen mies! Siksi sä liimasit ton!"

Ihmettelen, miksi Timo niin kiivastuu. Vastaan, että voisin aivan mainiosti liimata tarran, jossa lukee vaikkapa "kehu suomalaista miestä" tms. Siitä Timppa yltyy tivaamaan, miksen sitten liimaila sellaisia!?

"Jos liimailisin, tulisiko Timppa valittamaan tarrojen liimailusta ja uhkailemaan rikosilmoituksella", kysyin.

Siihenpä Timppa sitten väsähti ja lähti kotiinsa.


Kuka :) suunnittelisi ja väsäisi tarran/julisteen, jossa lukisi "kehu (suomalainen) mies päivässä" ?

Voisin liimata sinne Timpan kotikulmille...


 

3
Off topic / Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu
« on: June 22, 2012, 14:43:39 »
http://www.hs.fi/paakirjoitukset/Alkoholin+vaarallisuus+on+yh%C3%A4+tabu/a1340260841279


Quote
Ih­mi­nen on mes­ta­ri jät­tä­mään huo­miot­ta sel­lai­set vaa­rat, joi­ta hän ei ha­lua ot­taa huo­mioon. Ti­lal­le hän ha­kee syn­ti­puk­ke­ja vaa­rois­ta, jois­ta voi syyl­lis­tää mui­ta. Va­lis­tuk­sel­la on vai­kea kor­ja­ta täl­lai­sia asen­tei­ta.

Hy­vä esi­merk­ki on kes­kus­te­lu syr­jäy­ty­mi­ses­tä ja poi­kien ke­hit­ty­mi­ses­tä agg­res­sii­vi­sik­si, it­se­tu­hoi­sik­si ja ky­vyt­tö­mik­si nä­ke­mään ti­lan­tei­ta mui­den sil­min. On ai­van il­meis­tä, et­tä poi­kien on­gel­miin vai­kut­taa mo­ni te­ki­jä, mut­ta oi­reel­lis­ta on se, min­kä­lai­sia syi­tä jul­ki­suu­des­sa kä­si­tel­lään ja min­kä­lai­sia ei. Vi­kaa hae­taan vi­ran­omais­ten toi­min­nas­ta ja so­siaa­li­sen tuen puut­tees­ta tai kou­lus­ta, jo­ka joh­taa huo­noon it­se­tun­toon. Vii­me kä­des­sä pää­dy­tään päi­vit­te­le­mään per­hei­den vai­keuk­sia ja ha­joa­mi­sia.

Mut­ta het­ki­nen. Puo­li vuo­si­sa­taa sit­ten ei ol­lut kuul­tu­kaan kou­lup­sy­ko­lo­geis­ta. So­siaa­li­nen tu­ki tu­li su­vul­ta ja lä­hiym­pä­ris­töl­tä, jos oli tul­lak­seen. Mik­si siis on­gel­mat ovat pa­hen­tu­neet? Mik­si per­heet ha­joa­vat juu­ri nyt?

Yk­si var­ma asia, jo­ka on muut­tu­nut sel­väs­ti puo­len vuo­si­sa­dan ai­ka­na, on al­ko­ho­lin ku­lu­tus. Se on kas­va­nut 50 vuo­den ai­ka­na noin ne­lin­ker­tai­sek­si asu­kas­ta koh­ti.


Mo­nes­ti sa­no­taan, et­tä al­ko­ho­lia juo­daan, kos­ka on hen­kis­tä pa­hoin­voin­tia. Pi­täi­si voi­da myös ky­syä, on­ko pa­hoin­voin­tia sik­si, et­tä al­ko­ho­lia juo­daan. Tä­mä ky­sy­mys on kui­ten­kin ta­bu.

Al­ko­ho­lin on­gel­ma on riip­pu­vuu­den ke­hit­ty­mi­nen, jo­ka on si­tä to­den­nä­köi­sem­pää, mi­tä sään­nöl­li­sem­min kes­kus­her­mos­to al­tis­tuu al­ko­ho­lil­le. Sik­si ei ole it­ses­tään sel­vää, et­tä al­ko­ho­lin päi­vit­täi­nen käyt­tö oli­si tur­val­li­sem­paa kuin vii­kon­lop­pu­käyt­tö. Rans­ka­lais­ten juo­ma­ta­poi­hin ve­dot­taes­sa pi­tää muis­taa, et­tä vii­ni­mais­sa on juo­tu vii­niä tu­han­sia vuo­sia. Her­kim­min al­ko­ho­li­soi­tu­vat ih­mi­set ovat vä­hi­tel­len kuol­leet pois jat­ka­mas­ta su­kuaan.

Al­ko­ho­li on koh­ta­lo­kas­ta al­ku­pe­räis­kan­soil­le, joil­le se on uu­si asia. Tä­mä nä­kyy hy­vin in­tiaa­nien ja inuit­tien koh­ta­los­ta. Al­ku­pe­räis­kan­so­jen sa­no­taan al­ko­ho­li­soi­tu­van, kos­ka hei­dän maan­sa on ryös­tet­ty ja elin­kei­non­sa tu­hot­tu. Pi­tää kui­ten­kin us­kal­taa ky­syä myös toi­sin­päin: kuin­ka pal­jon hei­dän kult­tuu­rian­sa on tu­hon­nut val­koi­sen mie­hen tuo­ma al­ko­ho­li?

Suo­mes­sa­kin voi väit­tää, et­tä luon­non­va­lin­ta hoi­taa asian ja al­ko­ho­liin lii­kaa miel­ty­vät kuo­le­vat pois. Sii­hen voi kui­ten­kin men­nä vii­si­tu­hat­ta vuot­ta.

Toi­nen al­ko­ho­liin liit­ty­vä tyy­pil­li­nen piir­re on ryh­dis­täy­ty­mis­ky­ky. Vaa­ti­vas­sa ti­lan­tees­sa ih­mi­nen pys­tyy ryh­dis­täy­ty­mään si­ten, et­tä käyt­täy­ty­mi­nen ja suo­ri­tus­ky­ky ovat nor­maa­le­ja hu­ma­las­ta huo­li­mat­ta. Oi­keus­ke­mian pro­fes­so­ri Ant­ti Al­ha luen­noi jo 1960-lu­vul­la, et­tä kun lää­kä­ri huo­maa klii­ni­ses­sä hu­ma­la­ti­la­tut­ki­muk­ses­sa ryh­dis­täy­ty­mis­tä, se pu­huu hu­ma­la­ti­lan puo­les­ta.

Ryh­dis­täy­ty­mi­nen ja vah­vis­tu­nut it­se­tun­to ovat eri­tyi­sen vaa­ral­li­nen yh­dis­tel­mä lii­ken­tees­sä. Ajo­ky­ky voi lie­väs­sä hu­ma­las­sa ol­la hy­vä, kun hen­ki­lö ryh­dis­täy­tyy. Mut­ta rau­hal­li­sen ajon jäl­keen tu­le­va yl­lät­tä­vä ti­lan­ne pal­jas­taa he­ti al­ko­ho­lin vai­ku­tuk­sen. Vä­häi­nen­kin hu­ma­la hait­taa tark­kaa­vai­suut­ta, huo­non­taa koor­di­naa­tio­ta ja ai­heut­taa yli­rea­goin­tia. Vaa­ti­vaan ajo­tes­tiin me­ne­vä kul­jet­ta­ja pi­tää ajo­ky­kyään eri­no­mai­se­na, ja tes­tin tu­los on hä­nel­le useim­mi­ten suu­ri jär­ky­tys.

Täs­sä suh­tees­sa oi­keus­mi­nis­te­riön nä­ke­myk­set sii­tä, et­tä al­le puo­len pro­mil­len hu­ma­la ei ai­heut­tai­si ajo­ky­vyn huo­non­tu­mis­ta, ovat kä­sit­tä­mät­tö­miä. Ajo­ky­ky huo­no­nee ni­men­omaan yl­lät­tä­vis­sä ti­lan­teis­sa, jot­ka ovat kaik­kein vaa­ral­li­sim­pia.

Kol­mas al­ko­ho­liin liit­ty­vä il­miö on se­lit­te­ly, jo­ka saa jos­kus hy­vin ag­gres­sii­vi­sia sä­vy­jä. Al­ko­ho­li li­sää omaa erin­omai­suu­den tun­net­ta, jon­ka taas on osoi­tet­tu vä­hen­tä­vän tois­ten tar­pei­den ja mie­li­pi­tei­den huo­mioon ot­ta­mis­ta ja em­pa­tiaa.

Jul­ki­ses­sa al­ko­ho­li­kes­kus­te­lus­sa ag­gres­sii­vi­nen puo­lus­te­lu ja hait­to­jen vä­hät­te­ly on sil­miin­pis­tä­vää - kuin lap­sel­ta yri­tet­täi­siin hiek­ka­laa­ti­kol­la ot­taa le­lua pois.

Teol­li­suu­den edus­ta­jil­la on tie­ten­kin asias­sa iso ta­lou­del­li­nen int­res­si, ja kan­nan­otot muis­tut­ta­vat taan­nois­ta tu­pak­ka­kes­kus­te­lua. Mut­ta myös koh­tuu­käyt­tä­jät ja jo­pa tut­ki­jat puo­lus­te­le­vat al­ko­ho­lin po­si­tii­vis­ta mer­ki­tys­tä ta­val­la, jo­ka ke­mi­kaa­leis­ta kes­kus­tel­taes­sa ha­kee ver­tais­taan.

Hyö­dyl­li­sil­le­kin ke­mi­kaa­leil­le vaa­di­taan sa­ta­ker­tai­sia tur­va­mar­gi­naa­le­ja, ja sil­ti nii­den ris­ke­jä pe­lä­tään. Jos al­ko­ho­li-ni­mi­sel­le ke­mi­kaa­lil­le ha­lu­taan sa­ta­ker­tai­nen tur­va­mar­gi­naa­li, suu­rin sal­lit­tu vuo­ro­kau­si­an­nos on jäl­ki­ruo­ka­lu­si­kal­li­nen olut­ta tai tee­lu­si­kal­li­nen vii­niä.

Nel­jä vii­des­tä suo­ma­lai­ses­ta pi­tää elin­tar­vik­kei­den li­sä­ai­nei­ta va­ka­va­na vaa­ra­na. Tie­dos­sa­ni ei ole yh­tään nii­hin liit­ty­vää kuo­le­man­ta­paus­ta. Sai­ras­tu­mis­ris­ki on pie­ni. Muu­ta­mat li­sä­ai­neet ai­heut­ta­vat al­ler­giaa, mut­ta tiuk­ka en­nak­ko­tar­kas­tus ja suu­ret tur­va­mar­gi­naa­lit te­ke­vät vai­ku­tuk­set erit­täin epä­to­den­nä­köi­sik­si. Kuin­ka on mah­dol­lis­ta, et­tä ylei­set asen­teet eri ris­ke­jä ver­rat­taes­sa ovat men­neet näin pa­has­ti har­haan?

Asen­tei­siin vai­kut­ta­mi­sen te­kee vai­keak­si myös se, et­tä muu­ta­mat jär­jes­töt ja osa me­diaa elä­vät ih­mis­ten pe­lot­te­lus­ta. Ruoan li­sä­ai­neet ja ym­pä­ris­tö­myr­kyt ovat help­po­ja vi­hol­li­sia. Pe­lot­te­li­jat ei­vät suin sur­min­kaan ha­lua puut­tua vai­keam­piin asioi­hin, kos­ka ne tar­vit­se­vat suu­ren ylei­sön tuen.

Kiel­to­la­ki ei toi­mi, mut­ta nyt al­ko­ho­li­po­li­tii­kas­sa on men­ty nyr­jäh­tä­neen yk­si­lön­va­pau­den ni­mis­sä toi­seen ää­rim­mäi­syy­teen.

Yh­tä lail­la kuin tu­pak­ka, al­ko­ho­li ai­heut­taa erit­täin suur­ta hait­taa myös muil­le ih­mi­sil­le ja yh­teis­kun­nal­le. Al­ko­ho­li liit­tyy usein vä­ki­val­taan. Se on suu­ri syy per­hei­den ha­joa­mi­seen. Kuol­lei­suus mak­sa­sai­rauk­siin on kak­sin­ker­tais­tu­nut 2000-lu­vul­la. Kun mu­kaan lue­taan vä­lil­li­set ter­veys­vai­ku­tuk­set, al­ko­ho­liin liit­ty­viä kuo­le­mia on Suo­mes­sa noin 4 500 vuo­des­sa.

On­ko meil­lä va­raa ol­la kes­kus­te­le­mat­ta va­ka­vas­ti tä­män riip­pu­vuut­ta ai­heut­ta­van ke­mi­kaa­lin hai­tois­ta?

Kir­joit­ta­ja on lää­ke­tie­teen ja ki­rur­gian toh­to­ri se­kä en­ti­nen tok­si­ko­lo­gian pro­fes­so­ri.

5
http://www.soininvaara.fi/2012/03/03/onko-kotihoidon-tuen-lyhentaminen-saastotoimi/

http://www.adressit.com/kotihoidontukea_ei_saa_vahentaa

http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/kotihoidontuen-supistaminen-suututtaa-viekaa-viela-isovanhemmatkin/2012/03/1504646

Minun mielestäni siinä ei ole lainkaan mieltä. Kyseessä ei ole säästökeino, vaan onneton yritys tunkea loputkin alle 3-vuotiaat vanhempineen työelämän kiireiseen oravanpyörään. Kunnille koituvat kulut nousisivat kuitenkin jo pelkkien päivähoitopaikkojen lisäämisten osalta monin verroin korkeammaksi kuin mitä kotihoidon tuen kustannukset tätä nykyä ovat. Lisäksi saisimme tietenkin hip ja hei, pirteitä ja onnellisia vanhempia tasapainoisine, onnellisine, terveine päiväkotilapsukaisineen tulevan työelämän tarpeita tyydyttämään!?  :o

Hoitovapaalla olevat vanhemmat vapauttavat työpaikkoja esimerkiksi vastavalmistuneiden nuorten ensimmäisiksi ansioiksi. Onko tässä porukassa kenties liian vähän työttömiä?

Hoitovapaalta (tai vaikkapa sapattivuodelta) palattuaan vanhemmat ovat tutkitusti saaneet hengähdystaukoa työelämästä ja jaksavat panostaa siihen entistä ehommin. Mikään ei ole yhtä raastavaa, kuin kuljettaa itkevää, itkien päivähoitoon jäävää pikkulasta yleisimmin 8-10- tuntista laitospäivää viettämään.

Laitoksesta puhuessani en tässä halua halveerata päivähoitohenkilökuntaa, vaan järjestelmää, jossa lapset viettävät pitkiä päiviä ylisuurissa ryhmissä. Yhteistä, perheen kanssa vietettävää aikaa ei pienille jää usein paria tuntia pidempää /vrk, jos päiväkotiin ja/tai työpaikalle on vähääkään matkaa, kuten yleensä on. Herätys - 7.00, päiväkodissa 08.00, äiti/isi töissä 09.00, lapsi kotiin 17-18.00, nukkumaan 20.00...

9-10h päiväkodissa, matkoineen 10-11h. Normiarkea useimmille 3-vuotiaana. Miksi tähän rumbaan pitäisi tunkea kaikki lapset jo 2-vuotiaina?

Kuka ja minkä puolueen ehdokas tällaisia idiotismeja ylipäänsä on keksinyt ehdottaa - säästämisen nimissä etenkään?  :o Eikö meillä ole jo riittävästi työttömiä (nuoria etenkin), jotka pitäisi saada työllistymään pienten lasten vanhempien sijaan?

Jos säästöjä toivotaan, kannattaisi panostaa siihen, että pienten lasten vanhemmat voisivat joustavammin tehdä keikka- ja osa-aikatyötä. Nykyjärjestelmässä päivähoidon hinta ja päivähoitoajat eivät jousta keikka- ja osa-aikatyötä tekevien eduksi. Myös työnantajat palkkaavat mieluummin yhden ylitöitä tekevän kokoaikaisen kuin kaksi osa-aikaista, koska "kustannustehokkuus". Isiä ja äitejä ei kannusteta hoitovapaalle eikä osa-aikatyöhön. Hoitoalan ja opetusalan ammattilaiset tuntevat tilanteen ja sen aiheuttamat ongelmat mainiosti. Onko heitä kuunneltu lainkaan?6
http://yle.fi/selkouutiset/index.php?id=8994

Tässä siis Suomessa asuvien ulkomaalaistaustaisten ajatuksia avioliitosta, parisuhteista yms...

Tässä siis esiteltynä tämä samainen porukka, joka keskustelee ja väittelee selkouutisten sivuilla muistakin aiheista:
http://yle.fi/selkouutiset/index.php?id=8929#poll-like

8
Ajattelin hypettää vielä ihan täysillä vaaleihin saakka. Kuka lähtee mukaan? Olen menossa? :)  (Kutsu leviää facebookissa)

"Ole mukana tekemässä historiaa. Pekka Haaviston presidenttikampanjan tueksi järjestettävässä esittävän taiteen juhlassa lauantaina 28.1. on mukana upea kirjo esiintyjiä. Musiikkia, tanssia ja teatteria paremman Suomen rakentamisen puolesta. Tule mukaan!

Esiintyjiksi ilmoittautuneita tähän mennessä:
Anu Komsi, Tuija Hakkila, Iiro Rantala, Alpo Aaltokoski, Ona Kamu, Anna-Mari Kähärä, Janne Marja-Aho, Verneri Pohjola, Jarmo Saari, Tanssiryhmä Tsuumi, Pekka Strings, Martti Suosalo, Kirsti Kuosmanen, Teijo Eloranta, Jouni Kannisto, Tuomo Railo, ryhmä Kansallisteatterin näyttelijöitä...

Inspiroivia puheenvuoroja pitämässä Helena Ranta, Pirkko Saisio, Tobias Zilliacus, Irina Krohn...

Esiintyjälista täydentyy päivittäin!

Liput ¡ 25 €, 40€ ja 4. hlön aitioliput alk. 500€
Lipunmyynti Tiketistä perjantaista alkaen ja ovelta ennen esitystä.

Avokätiset kannattajat voivat ostaa myös 4 hengen aitiolippuja, alkaen 500 €. Tiedustelut: haavistontukena(ät)gmail.com

Tapahtuman tuotto ohjataan kokonaisuudessaan Pekka Haaviston presidenttikampanjan tueksi. Juhlan järjestävät esittävän taiteen eri toimijat yhdessä."

9
Tietoa, tilastoja, tutkimuksia / Suomalaisten itsemurhat vähentyneet
« on: January 13, 2012, 21:29:55 »
http://www.image.fi/artikkelit/el-m-voittaa

Syytä siis uskoa tulevaisuuteen. Aivan kaikessa emme kuitenkaan kurjistu... :)

10
Meidän "suvaitsevaistoon kuuluvien mokuttajien" väitetään toistuvasti suhtautuvan vieraisiin kulttuureihin ilman pienintäkään halua kritisoida tai arvottaa eri kulttuuripiirteitä,  ts. "eksoottistä värinää varauksetta palvoen".

Kuvitellaan, ettemme tunne vieraita kulttuureita muutoin kuin itämaisen vatsatanssin harrastajina tai intialaisten ruokien ystävinä.

Tässä kuitenkin teema, josta itse olen nuorempana keskustellut enemmänkin ko. maista kotoisin olevien nuorten ja aikuisten naisten ja miesten kanssa. Keskustelemme samaisesta teemasta myös Suomessa asuvien, ko. alueilta tulleiden tuttujen kanssa. Irakilaistuttuni mainitsi viimeksi tavatessamme uutisen, jonka irakilainen toimittaja oli aiheesta taannoin tehnyt, haastatellut kunniamurhista mm. sikäläisiä naiskansanedustajia.

Tässä kuitenkin Pohjois- Afrikasta:

http://areena.yle.fi/video/1322081830659

Paikalliset konservatiivit vastustavat naisen "liiallista vapautta" ja kulttuurin muuttumista neitsyydenpalvonnan suhteen. Suomessa asenteet ovat samantyyppisiä täkäläisten konsujen keskuudessa, mittakaava vaan hieman toinen (naispappeus, nirppanokat akateemiset  "ylikoulutetut" naiset jne...)

Kuulostaisikohan laasoslaisten korvissa kutkuttavalta, jos jokaisen suomalaisenkin naisen ensisijainen tavoite olisi päästä - neitsyenä -naimisiin?  ;)

11
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opettaptied.jsp?html=1&OpetTap=85963166


23.11.2011 16-19 UNIONINKATU 35 U35 LS

Oliko Breivik yksinäinen susi? Vihan ja väkivallan historiaa. Luennoijat Leena Malkki ja Jussi Jalonen

Olen menossa. Ajattelin, että lähdemme luennon jälkeen viettämään pikkujoulua jonnekin, jos haluatte - ei kuitenkaan "känniin ja sitten nuiville turpaan" - tyyl­in. ;)

Ei purra.

Tervetuloa!

 :)

12
http://www.intokustannus.fi/uutiset/2011/101/

http://www.helsinginuutiset.fi/tapahtumat/66870-polemiikkia-ja-politiikkaa-taiteiden-yossa

19.30-20.15
PITÄÄK– VIHAPUHETA PELÄTÄ?
Paneelin vetäjänä toimittaja Sanna Ukkola, debatissa
Simon Elo, Perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja
Jussi Jalonen, sotahistorioitsija
Jussi Förbom, vapaa toimittaja ja HALLAN VAARA -pamfletin kirjoittaja

Olen menossa tuonne. Saanko seuraa palstalaisista?

14
Olen menossa tuonne.  Tuleeko kukaan mukaan?

Lisätiedot: http://www.picnic4degrowth.net/

Kansainvälinen degrowth-piknik Suomessa 5.6.2011 klo 12-15

PAIKKA: HELSINGISSÄ paikkana on Töölönlahti, Finlandia-talon vieressä oleva puistoalue. Tunnistat paikan "Degrowth"-banderollista. HÄMEENLINNASSA paikkana on Linnanpuisto. VAASASSA: Kuntsin edustalla puistossa klo 13 alkaen. ROVANIEMELLÄ Kirkkolammen läheisyydessä klo 12-15. MUUT KAUPUNGIT: Muissakin kaupungeissa voit spontaanisti järjes...tää piknikin ilmoittamalla siitä vaikka täällä Facebookissa. Tervetuloa!

Kutsu degrowth-piknikille on kaikille avoin - idea on yksinkertainen: tuo mukanasi yksi, lähellä tuotetuista (mielellään luonnonmukaisista) aineksista tehty ruoka, -juoma tai oma reseptisi jaettavaksi, ota mukaan oma lautanen, lasi ja ruokailuvälineet (ei kertakäyttöastioita).

---

Lisätietoja:

Suomessa pidetään 5. kesäkuuta kansainvälinen degrowth-piknik. Edellinen piknik järjestettiin vuosi sitten, minkä jälkeen degrowth on noussut Suomessakin yleiseen keskusteluun - herättäen intohimoja puolesta ja vastaan.

Tänä vuonna piknikin teema on erityisesti energia. Energian käyttöä on vähennettävä! Käytettävä energia on tuotettava uusiutuvista lähteistä!

Degrowth-liike on monimuotoinen toimijoiden verkosto, jonka yhdistävä peruslähtökohta on yhteiskuntaan pesiytyneen kasvumanian kritiikki. Liike kyseenalaistaa ikuisen, jatkuvaan energian ja materian käytön lisäämiseen perustuvan talouskasvun mahdollisuuden hyvinvoinnin lähteenä. Kyse on ympäristön kantokyvyn rajoissa toimivan talouden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen toiminnan edistämisestä.

Viimeisen vuoden aikana degrowth-liikkeen suurin voitto Suomessa on ollut se, että talouskasvua kritisoivat näkökulmat ovat nousseet yleiseen tietoisuuteen ja keskusteluun. Keskustelun valtavirtaistuminen on samalla ollut degrowth-liikkeen näkökulmasta ongelmallista. Erityisesti talouseliitti on tuominnut degrowthin epärealistiseksi ja nihilistiseksi kurjuuden tieksi - vaikka paradoksaalisesti nimenomaan jatkuva talouskasvu on suorin tie tulevaisuuden niukkuuteen ja kurjuuteen. -Kestävä kasvu- on paradoksi itsessään - on epärealistista, että kasvu voisi jatkua ikuisesti ja samalla pysymme ekologisen kestävyyden rajoissa.

Degrowth-liike tavoittelee hyvinvointia ekologisissa rajoissa. Liike vaatii talouden palauttamista rengiksi samalla, kun politiikan keskiöön nostetaan ihmisten ja ympäristön hyvinvointi. Tulevaisuuden hyvinvoinnin turvaaminen edellyttää kulutuksen ja tuotannon kasvupakkojen purkamista. Talouskasvun vaateet eivät saa määritellä nykyistä ja tulevaa hyvinvointiamme. Hyvinvoinnin lähteet on löydettävä muualta kuin pakotetusta talouskasvusta.

Eduskuntavaaleissa ja niitä edeltäneissä vaalikeskusteluissa ekologiset ja talouskasvuun kriittisesti suhtautuvat näkökulmat jäivät visusti marginaaliin. Ympäristö ei kuitenkaan ole lakannut olemasta, vaan sen tila heikkenee jatkuvasti, mikä ravistelee jo nyt hyvinvoinnin perusteita niin Suomessa kuin globaalisti. Hyvinvoinnin turvaaminen vaatii kasvupakon purkamista - tänään!

Kutsu ystäväsi mukaan ja tule mukaan keskustelemaan, kyseenalaistamaan ja luomaan uutta suomalaista ja kansainvälistä hyvinvointikulttuuria!

Piknikin järjestelyistä ja tarkemmista paikoista tullaan tiedottamaan tarkemmin osoitteessa www.picnic4degrowth.net

Lisätietoja:
www.degrowthfinland.fi
Timo Järvensivu, timo.jarvensivu(a)aalto.fi, 050-3832483
Jaana Eskola, jaana.eskola(a)uta.fi
Jarna Pasanen, jarna.pasanen(a)kaapeli.fi
För information på svenska: Kristoffer Wilen, kristoffer.wilen(a)gmail.com
Suomen luonnonsuojeluliitto: Jouni Nissinen, jouni.nissinen(a)sll.fi
Luonto-Liitto: Leo Stranius, leo.stranius(a)luontoliitto.fi, 040-7547371

15
Vappuiloa kaikille! :)

Kansaa on sivistettävä.

Näistä kauniista sanoista on hyvä aloittaa:
http://www.youtube.com/watch?v=LoiNHP0Njeo&feature=relmfu

Jos herneet lähestyvät uhkaavasi hengitysaukkojasi, avaa tämä linkki ja toista perässä:
http://www.youtube.com/watch?v=YWjdUcuqc8o&feature=fvwrel

Mitä kotoa löytyy?
http://www.youtube.com/watch?v=7f_Fos-_Nfs&feature=relmfu

Miltä tuntuu?
http://www.youtube.com/watch?v=PtWGPpE2FOE&feature=related

Värit: oma poliittinen tunnusvärisi kannattaa osata, samoin värien merkitys eri uskonnoissa.
http://www.youtube.com/watch?v=60GmCAcPiVw&feature=fvwrel

Jos ohitat pitkän intron, pääset opiskelemaan aakkosia ja hieman elekieltä:
http://www.youtube.com/watch?v=kzUOUTGa3yI&feature=related


edit: äänestäisin pakkoarabian puolesta.

Pages: [1] 2 3 ... 5