Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Julmuri

Pages: [1] 2
1
Tietoa, tilastoja, tutkimuksia / Ihmisoikeudet.net - Oppia ihmisyydestä
« on: September 17, 2013, 17:51:44 »
"Ihmisoikeudet.net - Oppia ihmisyydestä

Sivustoon on koottu perustiedot ihmisoikeuksista: Ihmisoikeuksien historia, tärkeimmät oikeudet, ihmisoikeussopimukset
ja eri valvontamekanismit. Oikeuksien toteutumista tarkastellaan eri globaalikasvatukseen liittyvien teemojen kautta
kansainvälisesti ja Suomessa.

Opettajalle -osiosta löytyy valmiita tehtäviä oppilaitoksissa toteutettavaksi.
Sivusto on yhteistyössä eri ihmisoikeusjärjestöjen kokoama ja ylläpitämä.
"

Esimerkkejä:

"Mitä ihmisoikeudet sisältävät?

Alla luetellut oikeudet on kirjattu kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Allekirjoittamalla nämä sopimukset
valtiot sitoutuvat turvaamaan kyseiset oikeudet paitsi kansalaisilleen myös muille alueellaan oleville ihmisille.

Jokaiselta alasivulta löydät seuraavaa tietoa:

1. Mitä oikeus merkitsee
2. Miten oikeus on kirjattu ihmisoikeussopimuksiin  
3. Ihmisoikeustuomioistuinten päätöksiä kyseiseen oikeuteen liittyen              
4. Pohdi ja keskustele, valmiita tehtäviä oppitunneille.
"

Syrjinnän kielto ihmisoikeussopimuksissa

2
"Uutisia

Uusi raportti julkaistu  

Heli Sjöblom-Immala

Tervetuloa Suomeen? Korkeakouluopiskelijoiden asenteita mittaava ETNOBAROMETRI 2013

Tutkimuksia A 44. Siirtolaisuusinstituutti 2013. 132 s. ISBN 978-952-5889-52-9

Vuoden 2012 lopussa Suomessa asui noin 250 000 vierasta kieltä puhuvaa. Vuodesta 1990 lähtien maahanmuuttajien määrä Suomessa on noin kymmenkertaistunut. Moniin muihin läntisiin maihin verrattuna Suomessa on vielä tällä hetkellä selvästi vähemmän maahanmuuttajia, mutta todennäköisesti heidän määränsä jatkossakin kasvaa voimakkaasti. On siis tärkeää tietää, miten maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin Suomessa suhtaudutaan. Ensimmäinen Siirtolaisuusinstituutin toteuttama asennetutkimus selvittää tulevaisuuden potentiaalisten päättäjien - yliopisto- ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden - mielipiteitä maahanmuutosta ja maahanmuuttajista. Kyselyn vastanneet opiskelijat, joita on yhteensä 14 568, opiskelevat eri puolilla Suomea sijaitsevissa 13 korkeakoulussa. Vastanneista n. 1 100 on ulkomaalaistaustaisia.

Opiskelijat kannattavat selvästi enemmän työvoiman, kuin pakolaisten maahanmuuttoa. Myönteisimmin he suhtautuvat länsimaalaisiin, korkeasti koulutettuihin ja hyvässä työmarkkina-asemassa oleviin tulijoihin. Ulkomailla asuminen ja erityisesti henkilökohtaisten maahanmuuttajakontaktien määrä näyttää selvimmin olevan yhteydessä maahanmuuttomyönteisyyteen. Maahanmuuton yhteiskunnallisista vaikutuksista kysyttäessä uskovat opiskelijat maahanmuuton vahvistavan eniten maan kulttuuri- ja taide-elämää sekä yrittäjyyttä. Turvallisuuden puolestaan uskotaan heikkenevän eniten. Tärkeimpänä maahanmuuttajan kotoutumisen tukikeinona opiskelijat pitivät kielen ja kulttuurin opetusta. Kotoutumistukea ja -toimia he haluaisivat suunnata erityisesti yksintulleille alaikäisille ja turvapaikanhakijoille.

Lisätietoja tästä.

Julkaisuun liittyvät liitetaulukot löytyvät osoitteesta http://www.migrationinstitute.fi/pdf/siirtolaisuusinstituutti_barometri-2013_liitteet.pdf

"

Asennekysely taas vaihteeksi, tällä kertaa opiskelijoiden asenteista. Liitetiedostoissa erinäisiä taulukoita,
sieltä näkee esimerkiksi sen, keitä mitäkin puoluetta kannattavat opiskelijat tänne eniten haluavat, keitä vähiten.

Esitteestä:

Quote from: [url=http://www.migrationinstitute.fi/pdf/etnobarometri_2013_lisatietoa.pdf]Heli Sjöblom-Immala - Siirtolaisinstituutti[/url]

"Tervetuloa Suomeen? Korkeakouluopiskelijoiden asenteita mittaava ETNOBAROMETRI 2013". Julkaisun tekijä on FL Heli Sjöblom-Immala.

TERVETULOA SUOMEEN? - ETNOBAROMETRI 2013 -tutkimuksessa selvitetään laajalla kyselyllä eri puolella Suomea sijaitsevien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden suhtautumista maahanmuuttoon ja erilaisiin maahanmuuttajiin. Opiskelijat valittiin kohderyhmäksi, koska he ovat tulevaisuuden päättäjiä. Heidät on myös kohtuullisen helppo tavoittaa sähköisen kyselyn avulla, mikä edesauttaa seurantatutkimuksen toteuttamista. Kyselyyn vastasi 13 458 suomalaista ja 1 110 ulkomaalaistaustaista opiskelijaa.

Pakolaisuuteen suhtaudutaan selvästi kielteisemmin kuin työvoiman maahanmuuttoon. Erityisesti miesten kohdalla on asenne-ero tässä suhteessa selvä. Myös ulkomaalaiset opiskelijat suhtautuivat sangen nihkeästi pakolaisten vastaanottoon.

Tulosten mukaan mieluisimpia ovat länsimaiset muuttajat. Venäläisten tuloon on suhtauduttu yleensä nihkeästi. Heidän asemansa opiskelijoiden keskuudessa on parantunut, mutta toisaalta romanialaisten tuloon suhtaudutaan kielteisesti. Perinteisesti kansainvälisyys (kv-kontaktit, työskentely ulkomailla) heijastuvat positiivisina asenteina, toisaalta naisten suhtautuminen on selvästi positiivisempaa kuin miesten. Erityisen kovat asenteet maahanmuuttajia kohtaan on ammattikorkeakoulujen miesopiskelijoilla.

Suurissa kaupungeissa asuneet ovat maaseudulla eläneitä myönteisempiä. Myös ateistit ja vapaa-ajattelijat ovat kristittyjä suopeampia maahanmuuttajien tulolle. Vihreitä ja vasemmistoliittoa äänestäneet ovat myönteisimpiä, perussuomalaisia äänestäneet taas kielteisimpiä poliittisella käyttäytymisellä arvioituna.

Opiskelijat uskovat kulttuuri- ja taide-elämän sekä yrittäjyyden vahvistuvan eniten maahanmuuton kautta. Sen sijaan turvallisuus tuntuu olevan maahanmuuton kautta koetuksella. Samoin ajattelivat myös ulkomaalaistaustaiset opiskelijat.

Korkeakouluopiskelijoiden mielestä kotouttamiseen olisi syytä panostaa, suomen kielen ja kulttuurin opetus koetaan tärkeiksi kotoutumista tukeviksi tekijöiksi. Eniten kotoutumiseen liittyviä tukitoimenpiteitä tarvitsevat vastaajien mielestä yksintulleet alaikäiset.

Positiivisimmin maahanmuuttajiin suhtautuvia voidaan kutsua -totaalipositiivisiksi-. He ovat suurin ryhmä ja heihin kuuluu kolmannes vastanneista opiskelijoista. He olivat pääsääntöisesti naisia, keskimääräistä vanhempia ja heillä on hyvät kansainväliset yhteydet omaavia. Vastaajien vanhempien koulutustausta, oma uskonnollisuus ja asuinympäristö eivät selkeästi poikenneet koko aineistosta.
Kaikkein kielteisimmin maahanmuuttoon suhtautuvia voidaan kutsua -totaalikielteisiksi-. Heitä oli aineistosta noin 12 %. Ryhmään kuuluvat olivat pääasiassa miehiä ja ammattikorkeakoululaisia, samoin heidän vanhempiensa koulutustaso oli keskimääräistä alhaisempi. Ryhmään kuuluvien kansainväliset kontaktit olivat erittäin vähäiset. Puolet perussuomalaisten puoluetta äänestäneistä opiskelijoista kuului tähän ryhmään.

Kysely sisälsi myös muutaman avokysymyksen, joihin saatiin noin 1 000 sivua vastauksia.
Esimerkki totaalipositiivisten ryhmään kuuluvilta: -Maahanmuuttajat ovat yhtä hienoja ja viallisia ihmisiä kuin kaikki muutkin. Näin kokemuksesta. Mielestäni on järjetöntä, että maahanmuuttajien pitäisi todistaa olevansa parempia, lainkuuliaisempia ja tuottavampia kuin muut- (Yliopisto, nainen)-.
Esimerkki totaalikielteisten avovastauksesta: -Turhat turvapaikan hakijat ja ilmaistuella eläjät kokonaan pois.- (Ammattikorkeakoulu, mies). Totaalikielteisten vastauksissa ei vieroksuttu myöskään väkivaltaan viittaamista.

Kaikkiaan tulokset osoittavat, että maahanmuuttoon suhtaudutaan korkeakouluopiskelijoidenkin keskuudessa voittopuolisesti positiivisesti. Eroja löytyy suhtautumisessa eri syistä tuleviin. Erityisesti miespuolisten opiskelijoiden asenteet vaikuttivat kovilta. Oletettavasti heidän joukostaan tulevat tulevaisuuden Suomen keskeiset päättäjät. Kansainvälisyysopetuksen ja kansainvälisen vaihdon lisäämiseen korkeakouluissamme on selvästi tarvetta ainakin tämän asennemittauksen perusteella tarkasteltuna.

Lisätietoja: Johtaja Ismo Söderling, Siirtolaisuusinstituutti. Puhelin: 050-511 3586, Sähköposti: isoder@utu.fi

Julkaisu tilattavissa Siirtolaisuusinstituutin verkkokaupasta kauppa.siirtolaisuusinstituutti.fi tai puhelimitse
Satu Löppönen puhelin: 02-28 404 40 tai sähköposti: satu.lopponen@utu.fi

Aiheeseen liittyvä YLE:n uutinen: Maahanmuutto jakaa jyrkästi korkeakouluopiskelijoiden asenteet

3
Yleinen keskustelu / Laillinen alaikäisen ampuminen Floridassa
« on: July 18, 2013, 18:07:47 »
Floridan lait sallivat itsensä puolustamisen jopa asetta käyttäen, itseään saa puolustaa myös oman kodin ulkopuolella eikä uhrin ole tarpeen kuolla itse osoittaakseen aseenkäytön tarpeellisuuden, riittää että itse kokee uhkan olevan todellinen.
On huomattava että Zimmermannin tapauksessa puolustuksen ei tarvinnut turvautua edes tähän subjektiiviseen uhkaan, sillä oikeudelle esitettyjen todisteiden mukaan Martin aloitti tappelun ja sai Z:n kaadetuksi alleen jossa tilanteessa Z. käytti asetta hätävarjeluna.

Suomeksi siis Z. meni aukomaan päätänsä Martinille ja saikin sitten itse turpaansa, jonka vuoksi pisti pojan kylmäksi. Oikeusmurhahan tuossa kiistatta on kyseessä, koska Martin ei edes ollut aseistettu. Jos Z. olisi antanut Martinin rauhassa mennä kaupasta hakemiensa karkkien ja limpparin kanssa ei koko episodia olisi tapahtunut. Zeta on kuitenkin jo aikamies, jolla on väkivaltatausta, joten on täysin epäuskottavaa, että hänen olisi pitänyt ampua aseeton teinipoika pakosta.

4
Tietoa, tilastoja, tutkimuksia / OECD:n maahanmuuttoraportti
« on: June 18, 2013, 15:27:33 »
OECD: International Migration Outlook 2013

"This publication provides an analysis of recent developments in migration movements and policies in OECD countries and two analytical chapters, covering the fiscal impact of immigration in OECD countries and the discrimination against immigrants."

5
Euroopan muuttoliikeverkosto - European Migration Network (EMN)
 

"Euroopan muuttoliikeverkosto (European Migration Network, EMN) on EU-jäsenmaissa sekä Norjassa toimivista kansallisista yhteyspisteistä sekä kansallisten verkostojen jäsenistä muodostuva tutkimus- ja tiedonvaihtoverkosto. Euroopan muuttoliikeverkoston toimintaa koordinoi EU-komissio, ja sillä on EU:ssa lainsäädännöllinen asema (14.5.2008 Neuvoston päätös 2008/381/EY). Suomen yhteyspiste toimii Maahanmuuttoviraston Oikeus- ja maatietopalveluyksikön yhteydessä.  

Euroopan muuttoliikeverkoston tarkoituksena on tuottaa ajantasaista, puolueetonta, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa lähinnä jo olemassa olevan tutkimustiedon perusteella maahanmuutto- ja turvapaikka-asioista EU-valtioissa politiikan suunnittelun tueksi Euroopan unionissa. Euroopan muuttoliikeverkoston keskeinen lisäarvo on sen keräämän tiedon analysoiminen ja jakaminen poliitikkojen ja viranomaisten lisäksi myös laajalle yleisölle.

Toistaiseksi verkoston työskentelyä varten on kehitetty seuraavat tutkimus- ja analyysivälineet:
 
-¢ Vuosittainen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaraportti
-¢ Teematutkimukset, yksi laaja ja 1-3 tiivistettyä tutkimusta
-¢ Ad hoc-kyselyt
-¢ EMN neljännesvuosittaisraportit
"

7
Tietoa, tilastoja, tutkimuksia / Bright Minds and Dark Attitudes
« on: November 06, 2012, 18:11:57 »
http://pss.sagepub.com/content/23/2/187

Despite their important implications for interpersonal behaviors and relations, cognitive abilities have been largely ignored as explanations of prejudice. We proposed and tested mediation models in which lower cognitive ability predicts greater prejudice, an effect mediated through the endorsement of right-wing ideologies (social conservatism, right-wing authoritarianism) and low levels of contact with out-groups. In an analysis of two large-scale, nationally representative United Kingdom data sets (N = 15,874), we found that lower general intelligence (g) in childhood predicts greater racism in adulthood, and this effect was largely mediated via conservative ideology. A secondary analysis of a U.S. data set confirmed a predictive effect of poor abstract-reasoning skills on antihomosexual prejudice, a relation partially mediated by both authoritarianism and low levels of intergroup contact. All analyses controlled for education and socioeconomic status. Our results suggest that cognitive abilities play a critical, albeit underappreciated, role in prejudice. Consequently, we recommend a heightened focus on cognitive ability in research on prejudice and a better integration of cognitive ability into prejudice models.

8
Foorumin säännöt ja kehitys / Toiveita forumin kehittämiseksi?
« on: August 15, 2012, 18:33:33 »
Olen palannut kesälaitumilta sorvin ääreen ja minulla saattaa lämpimien ilmojen pian loppuessa olla enemmän aikaa forumille, joten nyt olisi hyvä aika koota käyttäjien toiveita Todellisuus.orgin tulevaisuudesta. Täällä on melko harvasta kirjoittajajoukosta huolimatta suuri määrä lahjakkuutta, joka päästessään täyteen potentiaalinsa voisi saada aikaan jotain vieläkin parempaa kuin nyt.

Jokainen voisi kertoa millainen haluaisi forumin olevan? Mitä siitä puuttuu? Mitä siinä on liikaa? Pitäisikö alkaa väsäämään esim. erillistä etusivua tai yhdistää forumiin blogeja tai uutisia entistä näkyvämmällä tavalla? Tulisiko forumin ottaa entistä selvemmin kantaa vai suvaita enemmän ns. vastapuolen mielipiteitä?

Siitä olen varma, että kaikki haluavat säilyttää ns. kriittis-kriittisen svengin ja siitä ei tulla joustamaan Aidon Moniäänisen Keskustelun nimissä niin kauan kuin se tarkoittaa eräiden premissien hyväksymistä. Toisista lähtökohdista lähtevä keskustelu kriitikkojen kanssa on tietysti jopa toivottavaa, mutta itse ainakin haluan säilyttää omaan kokemukseen perustuvan kannan ns. maahanmuuttokritiikin ihmisvihamielisestä pohjavireestä. Tämä tietysti "vihaa syntiä, älä syntistä" asenteella.

Itse heitän ensimmäisen toiveen:

- Valokuvia, jotka ovat itse otettuja. En tiedä vielä, miten ja missä, mutta valokuvat elävöittävät forumia ja niille voisi perustaa jopa omia osastoja.


 

9
Maahanmuutto ja monikulttuurisuus / Primitiivireaktio = vihapuhe?
« on: August 01, 2012, 19:24:14 »
Quote
Bulgariassa Sarajevon jalkapallojoukkuetta vastaan käydyssä ottelussa bulgarialaisfanit heiluttelivat Balkanin tunnettujen sotarikollisten nimiä kantavaa julistetta ja huutelivat Srebrenican kaupungin nimeä. Viikkoa aiemmin Srebrenicassa oli jälleen haudattu yli viidensadan vuonna 1995 tehdyn kansanmurhan uhrin jäänteet.

...

Vihapuhe on tätä päivää. Lievemmän muodon vihapuhe saa erilaisten kansanryhmien solvaamisessa ja toisten ehdoin tahdoin loukkaamisessa.

....

Myös henkilöt, joiden kuvittelisi edustavan sivistynyttä porukkaa, näyttävät pystyvän samaan. Korkeasti koulutettu ja oikein kansanedustajaksi asti edennyt henkilö näyttää mallia siitä, miten solvaavaksi tarkoitettu homottelu kuuluu kyseisen puolue-eliitin keinovalikoimaan.

Entäs sitten sananvapaus? Varsinkin nettiväki ajautuu pyhän raivon valtaan heti, kun joku kehtaa ehdottaa, että nimittelyä ja haukkumista ehkä voisi vähentää kaikilla areenoilla. -Mutta kun minulla on oikeus sanoa mitä haluan!- Pääpaino on sanalla minulla .

Useat kyseisen kansanedustajan puoluetovereista ja monet nettikeskustelijat tuntuvat kovasti puolustavan niin kutsuttua läntistä sivilisaatiota kristinuskoineen. Mutta missä kohdassa Raamatussa sanotaan, että toisen ihmisen loukkaaminen on keskeinen osa kristinuskoa? Kuuluiko erilaisuuden ivaaminen Jeesuksen metodeihin?
http://www.kirkkojakaupunki.fi/kannanotot/primitiivireaktio

Mielenkiintoinen näkökulma ja sormi osoittaa erityisesti Perussuomalaisen puolueen kriitikkosiiven kansanedustajiin, jotka tuntuvat kannattajineen käyvän kilpaa miten törkeillä nimityksillä voivat vähemmistöjä solvata. Samalla heillä tosiaan on otsaa esiintyä "kristillisten arvojen" puolestapuhujina.

Ko. siiven edustajat eivät tosin yleensä reagoi solvaamisesta huomauttamiseen sanomalla, että "minulla on oikeus" vaan "minulla on oikeus kritisoida maahanmuuttopolitiikkaa". Tässä maailmassa on todella paljon niin harhautuneita ihmisiä, joiden mielestä muslimien kollektiivinen leimaaminen pedofiileiksi on jonkinlaista "kritiikkiä" tai sitten he vain apinalaumana toistavat, mitä ovat oppineet. Mene ja tiedä. Hyvä puheenvuoro joka tapauksessa. Uudesta Sturmerista olisi varmaan tullut kenkää tuollaisesta.

10
Yleinen keskustelu / HS-GALLUP Asenteet maahanmuuttoon lieventyneet
« on: November 21, 2011, 17:14:15 »
Tämä löytyy tuolta maksullisen digilehden puolelta, joten en voi laittaa koko artikkelia.

Pääkohtia:

Quote
Joka neljäs poistaisi ulkomaalaisia maasta, jos työttömyys kasvaa.

Kansasta 44 prosenttia on nyt sitä mieltä, että maahanmuuttajia tulisi ottaa lisää. Samansuuruinen joukko vastustaa uusia maahanmuuttajia.

Viime vuonna kuusi kymmenestä vastusti uusia maahanmuuttajia. Silloin toivuttiin vuoden 2009 talouden rajusta taantumasta, jolloin bruttokansantuote supistui yli kahdeksan prosenttia.

Tämä nyt ei sinänsä väräyttänyt viisaria suuntaan jos toiseen, mutta seuraava kohta on myrkkyä niille, jotka väittävät nuivuuden johtuvan niistä kuuluisista "omista kokemuksista", joita yksikään nuiva ei tosin vielä ole onnistunut kertomaan:
Quote
pääkaupunkiseudun väestä 58 prosenttia pitää maahanmuuton lisäämistä hyvänä, kun maaseutumaisilla alueilla niin ajattelee 37 prosenttia.

Tämän valossa vahvistuu se, mikä on jokaiselle asiaa itsenäisesti ajattelevalle ollut selvää jo pidempään. Pelot maahanmuuttajista ovat suurimpia siellä, missä heitä ei ole ja juuri sinne propaganda leviää hedelmällisimpään maahan. Joka tapauksessa seuraavan kerran kun joku tulee selittämään kuinka "suvikset" eivät ole kokeneet monikulttuuria, mutta "nuivat" ovat, voi näyttää tätä todetakseen, että kyllä se asia ihan aikuisten oikeasti on juuri päinvastoin. Eihän edes yksikään nuivaksi luokiteltava kansanedustaja asu sellaisella alueella, joissa legendojen mukaan se monikulttuurihelvetti sijaitsee.

11
Ajattelin jatkaa tätä Israel-Palestiina keskustelua täällä. Tulevaisuudessakin voitaisiin aina siirtyä tähän ketjuun kun puhe tulee aiheesta.

Kun YK teki 1948 jakopäätöksen Palestiinasta, juutalaiset ryntäsivät kaduille riemuitsemaan ja tanssimaan. Arabit muodostivat kulkueita, jotka huusivat kuolemaa kaikille juutalaisille. Tässä kiteytyy ongelman ns. juurisyy, siirtokunnat ovat paljon pinnallisempi asia ja seurausta tästä.

Ei, vaan juurisyy on siinä, että nähdään asia yksipuolisesti (kuten sinä tuossa teet). Juuri tästä syystä siellä ei saada rauhaa aikaan, koska nähdään toinen osapuoli kaiken pahan syynä ja toinen puoli puhtaana pulmusena. Itse en näe tähän asetelmaan juuri olevan näköpiirissä juuri muutosta, enkä ole erityisen optimistinen sen suhteen, että sinne rauha saataisiin aikaiseksi.

Minä en näe asiaa yksipuolisesti, mutta en käsittele sitä myöskään propagandan vaan tosiasioiden kautta. Tässäkin minä kerroin sinulle aivan selvästi tosiasiat, miten osapuolten asenteet ilmenivät jakopäätöksen tultua julki. Et sinä voi sitä vastaan nillittää. Arabien politiikka on alusta asti ollut, että EI-Israelin tunnustamiselle, EI-neuvotteluja ja EI-rauhaa Israelin kanssa. Tämä on sittemmin vahvistettu useissa julkilausumissa eikä viime vuosina esitetyt muka-rauhanaloitteet oikeastaan sitä mihinkään ole muuttaneet, joten älä viitsi alkaa esittelemään jotain saudi-aloitteita vakavasti otettavina rauhansuunnitelmina.

Palestiinalaisille on oma valtio ollut tarjolla ihan alusta asti. Koskaan se ei ole kelvannut. Ei 1948 eikä 2000.

Quote
Jos siirtokunnat voi perustella sillä, että niillä alueilla asui juutalaisia 1948, niin tämähän perustelee sitten palestiinalaisten vaatimukset oikeutena palata niille alueille, joista heidät (tai nykyisin yhä enemmissä määrin heidän jo kuolleet esi-isänsä) puolestaan ajettiin pois.

Israelin väestöstä 1/5 on arabeja, joten ilmeisesti saavatkin asua. Eräissä siirtokunnissa on tosiaan kyse siitä, että muutettiin paikkoihin, joista juutalaiset etnisesti puhdistettiin 1948 totaalisesti. Olen samaa mieltä kanssasi siitä, että pakolaisten paluuoikeudesta puhuminen nykypäivänä on mieletöntä. Toki yksi hyvä tekosyy kaataa neuvottelut jos muuta ei keksitä.

Quote
Tuo strategiaperuste ydinasevallalle, jolla on myös alueen vahvin tavanomainen armeija, ja naapurina on köyhä valtio, jolla ei käytännössä ole mitään raskaita aseita, on suunnilleen yhtä hyvä perustelu kuin Stalinin vaatimukset aikoinaan Suomelta ennen talvisotaa.

Esiinnyt siis parempana sotilasasiantuntijana kuin Israelin kenraalit? Koetahan rauhoittua. pre-1967 Israel oli kapeimmalta kohdaltaan vain muutamia kilometrejä, vieressä monisataamiljoonainen suuri kansa, jossa vihamielinen suhtautuminen Israeliin on todella yleistä. 1949 aselepolinjoja kutsutaankin Israelissa "Auschwitz"-linjoiksi eikä Israel voi ottaa sitä riskiä, että noille linjoille voisivat arabit keskittää vapaasti joukkoja. Ydinase ei liity tähän mitenkään vaan osoittaa vain asenteellisuuttasi.

Quote
Ymmärrän ja moni palestiinalainenkin ymmärtää, että varmasti osa siirtokunnista jäisi Israelille rauhanteossa, mutta sitä jatkuvaa lisämaan rohmuamista, jota jatkuvasti uusien siirtokuntien rakentaminen on, on monen palestiinalaisen ja jopa neutraalin ulkopuolisen tarkkailijan vaikea hyväksyä.

Ensinnäkin nyt on myönnetty rakennuslupia vain olemassaolevien siirtokuntien rakennuskannan lisäämiseen. Siirtokunnat vievät Länsi-rannan pinta-alasta noin 2%, joten niiden merkitystä liioitellaan rankasti. Juutalaisten oli laillista muuttaa Länsi-rannalle 1920-1948, jonka jälkeen heidät etnisesti puhdistettiin alueelta. Kun Israel valloitti alueet 1967, mikä on peruste sille, että laillinen oikeus asua Länsi-rannalla oli hävinnyt? Miksi se on rauhaneste, että juutalainen asuu länsirannalla kun ei sekää ole, että arabi asuu Israelissa?


Quote
En myöskään ymmärrä tuota Suomi vertausta. Ei sitä tässä kukaan ole kritisoimassa, jos perhe muuttaa Tel Avivista Haifaan ja rakentaa sinne uuden kämpän. Sitä tässä ehkä oltaisiin, jos töölöläinen muuttaisi Tallinnaan ja käskisi paikallisten virolaisten painua vittuun ja saisi tähän touhuunsa vielä hiljaista taustatukea Suomen armeijalta.

Kuka on käskenyt "paikalliset vittuun"? Siirtokuntia ei ole laillista rakentaa toisten yksityismaille vaan ainoastaan käyttämättömälle maalle.

Quote
Juuri jotain Hamasin jääriä lukuunottamatta ei kukaan ole vaatimassa Israelin hävittämistä. KV-lain mukaan ei Israelin valtion olemassaolo ole laitonta, mutta siirtokuntien rakentaminen miehitetylle maalle on. YK:n tn:n päätökset (joita yleensä pidetään kv-lain kulmakivenä) vaativat Israelia vetäytymään 1967 rajojen sisään, mutta todennäköisesti palestiinalaiset olisivat valmiita suostumaan paljon vähempäänkin.

Ai "jotain hamasia lukuunottamatta"? Oletkos kuule tutustunut ollenkaan asennekyselyihin palestiinalaisten puolella? Minkäänlaista virallista tunnustusta ei edes ole vieläkään olemassa. Voisitko kertoa sellaisesta YK:n päätöslauselmasta, joka nimeää 1949 aselepolinjat rajaksi, jonka taakse Israelin pitää vetäytyä?

12
Ansaitsee minusta jo oman ketjunsa, jota voi jatkaa, koska sen verta railakasta menoa alkaa sielläkin erään oman ketjunsa jo omaavan "ankaran kriitikon" lisäksi. Tässä otan ensimmäisenä käsittelyyn toisen ankaraa kritiikkiä ihan erkkimäisesti kirjoitteleva.
http://rikukiuttu.puheenvuoro.uusisuomi.fi/85718-somalit

Quote
Tämä koskee enimmäkseen Thorsin aikaista touhua, josta vastuulliset Thors etunenässä pitää saattaa aikanaan valtakunnanoikeuteen maanpetturuudesta ja ministerinvalan rikkomisesta.

Nämä olivat siis "somalit" otsikolla olevan kirjoituksen alkusanat. Loppu seuraa samaa kaavaa. Suomi tuhoutuu, koska somalit eivät syö koulussa sianlihaa ja sen vuoksi suomalaiset saavat vähemmän kalapuikkoja.  

Esitellään tässä vielä toinen bloggari, joka ilmoittaa esittelyssään:
Quote
Haluan valistaa ihmisiä islamista ...

"Valistuksen" materiaalina toimivat kirjoittajan itsensä mukaan youtubesta katsottu video Greenlanen moskeijasta, Kirjatorilta alelaarista ostettu kirja somalinaisen kokemuksista sekä muiden "valistajien" kirjoitukset netissä. Hyvä, että näin, koska muutenhan olisi voinut käydä niin ettemme olisi saaneet tietoomme näitä asioita. Epäilemättä esimerkiksi Jaakko Hämeen-Anttila, Tariq Ramadan tai vaikka islamilaiseen maailmaan ja sen ääriliikkeisiin erikoistunut journalisti Jason Burke ovat aivan surkeita tiedonlähteitä verrattuna näihin harvinaisuuksiin, joiden päätyminen tietoomme oli vain briljantin oivalluksen ja lähes jumalallisen johdatuksen kaltaisen sattuman ansiota. Tämän kirjoittaja itse kertoo meille harvinaisen selvästi:
Quote
kaikki on vaan Hämeen-Anttila-nörtin hallusinaatioden visuaalisessa vallassa

Ja Supokin on aivan pihalla kun ei ole katsonut juutuubista brittiläisen neloskanavan skandaalidokkaria.

Ensimmäinen bloggari luultavasti kirjoittaa oikeasti oikealla nimellään, jälkimmäinen ei. Väärillä nimillä Usarissa kirjoittelu on hyvin tyypillinen Persu-nuivalaisten tapa. Puheenvuoro palvelu on oikea "aarreaitta" ja runsaudensarvi sen kaikkein hörhöimmän nuivailun esiintuomiseksi. Laitetaan tänne lisää, ettei pääse unohtumaan...


13
Yleinen keskustelu / Muutamia kommentteja monikulttuurisesta Oslosta
« on: September 27, 2011, 21:06:12 »
Kävin tässä vierailulla naapurivaltiomme Norjan pääkaupungissa ja ajattelin hieman kommentoida ajatuksia, joita se herätti monikulttuurista. Maa oli selkeästi edelleen shokissa heinäkuisista terroriteoista, koska oikeastaan jokaisen päivän Aftonpostenissa esitettiin jokin uusi näkökulma katastrofiin. Yleinen punainen lanka kolumneissa tuntui kuitenkin olevan järkähtämätön kannatus maahanmuutolle ja monikulttuurille, joita vastaan Breivik hyökkäsi. Myös tämän kirjoituksen johtopäätöksenä on kannanotto entistä monikulttuurisemman Suomen puolesta.

Hämmästykseseni huomasin, että myös sellaiset kommentit kuten "maahanmuuttajat rikastuttavat maatamme" olivat Norjassa yhä täysin valideja toisin kuin Suomessa, jossa maahanmuuttokriitikkojen rumputuli juuri tämänkaltaisia argumentteja kohtaan on saanut maahanmuuttoon myönteisestikin suhtautuvat ihmiset välttämään vastaavia. Jotta voin perustella, että tällaiset kommentit eivät suinkaan ole mitään oksymoroneja vaan päteviä ja valideja puheenvuoroja maahanmuuton puolesta, on minun avattava hieman n. 25% ulkomaalaisväestön omaavan Oslon ilmapiiriä ja tunnelmaa.

Ns. "rikastuneet" kaupunginosat kuten Grönland (en jaksa kaivaa norjalaisia ääkkösiä) tai Toyen eivät suinkaan olleet mitään palavia ghettoja vaan eloisia kortteleita täynnä kadulle levittäytyviä hedelmäkauppoja, kahviloita ja Norjan hintatasossa edullisia etnisiä ravintoloita. Maahanmuuttajien läsnäolo ei myöskään rajoittunut vain köyhempään "east endiin" vaan monikulttuuri on läsnä myös New Yorkin "Greenwich villageen" verrattavassa   Grunerlokkassa tai "paremman väen" Majorstuenissa. Maahanmuuttajien kortteleissa ei myöskään kivitetä hunnuttamattomia naisia vaan vanhoillisen oloiset afgaanimiehet saattoivat rauhassa keskustella alastontaidetta esittelevän näyttelyn ovien edessä. Samalla tavoin etniset norjalaiset tuntuivat viihtyvän maahanmuuttajien pitämissä katukahviloissa, jollaiset Suomesta puuttuvat tyystin, vaikka niistä saadun kahvin laatu oli sellainen, ettei puuttunut alkoholitarjoilu oikeastaan käynyt edes mielessä. Mielestäni juuri näissä katukahviloissa tavallaan tiivistyi sellainen aito integraatio ja monikulttuuri, jossa eri kulttuurit sulautuvat toisiinsa ja hyödyntävät toistensa parhaita piirteitä. Myös kaikkialle levittäytyvät hedelmäkojut ja Helsinkiin verrattuna keskimäärin huomattavasti laadukkaammat maahanmuuttajaravintolat aiheuttivat "miksi meillä ei ole tällaista" ajatuksia. Kuten allaolevista kuvista havaitsee, olisihan noista houkuttelevampi ostaa hedelmiä kuin Alepasta.Oslon väkiluku on kymmenessä vuodessa kasvanut Helsingin ohitse ja lukumääräisesti lisääntynyt lähes 100 000 hengellä. Ilmapiiriä voi lyhyesti kuvailla englanninkielen sanalla "booming". Kaupunki on hyvää vauhtia kasvamassa kilpailemaan Tukholman ja Kööpenhaminan kanssa Pohjolan vibranteimman kaupungin tittelistä Helsingin jäädessä kauas taakse. Voidaan perustellusti väittää, että maahanmuuttajat ovat auttaneet merkittävästi tämän tapahtumisessa ja kaupunkia voi käyttää esimerkkinä siitä "toimivasta monikulttuurista", jota maahanmuuttokriitikot aina peräänkuuluttavat. Ironisesti äärioikeistolaisen Breivikin teot näyttävät hitsanneen kansakunnan yhä tiiviimmin monikulttuurisen yhteiskunnan puolestapuhujiksi.

Norjan pääkaupunki on yllättäen molempiin suuntiin suomalaisille ja vastaavasti suomalaiset norjalaisille melko tuntemattomia Borettslaget sarjan Piirka Kellivoitea lukuunottamatta, joka hänkin on oikeasti etninen norjalainen. Suomalaiset eivät mahdu etnisissä vähemmistöissä edes 20. suurimman kansallisuuden listalle vaan kärkipäätä pitävät pakistanilaiset, somalit ja ruotsalaiset, joista somaleita on Oslossa enemmän kuin koko Suomessa yhteensä. Monikulttuurisuuden arvo ei löydykkään missään nimessä ihmisten arvon taulukoimisesta tuottavuusanalyysiin vaan virikkeellisestä ympäristöstä, monipuolisista palveluista ja kulttuurien kirjosta sekä positiivisesta suhtautumisesta kanssaihmisiin. Mikäli tämä olisi myös monikulttuurisen Helsingin tai miksei muidenkin Suomen kaupunkien tulevaisuus, en voi todeta kuin "tervetuloa monikulttuuri"!

14
Ajattelin nyt, että tämäkin kellokas ansaitsee oman ketjunsa mestarinsa tapaan jo senkin takia, ettei tuo Norja-ketju mene Hirvisaari-ketjuksi.

http://jameshirvisaari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/79461-totuus-oslon-raiskauksista

Uusimmassa kirjoituksessaan Hirvisaari käsittelee mielestään Norjan tällä hetkellä akuuteinta ongelmaa, josta media hänen mukaansa vaikenee. Tuodakseen väitteelleen painoarvoa Hirvisaari antaa lähteeksi 5-6 eri median julkaisua. Komediaksi kirjoitus muuttuu kun hän valtamedian linkittämisen jälkeen esittää seuraavan kommentin:
Quote
Jostakin syystä media ei kuitenkaan ole ollut erityisen kiinnostunut monikulttuurisuuden vakavistakaan lieveilmiöistä. Paljon hehkutetaan pelkkää monikulttuurin ihanuutta ja kaikki kritiikki pyritään tukahduttamaan.

Sitä en epäile hetkeäkään, että Hirvisaari on lueskellut jotain ihan muita kuin valtamedian sivustoja Norjan raiskauksista. Se, että linkkaa valtamediaan ja heti perään väittää sen vaikenevan aiheesta hakee kuitenkin väitteenä härskiydessään vertaistaan.

15
Syy äänestyksen tekemiseen:

Koska jatkuvasti esitetään väitteitä "anarkomarkojen","äärivasurien","nykyvasemmiston","vihervasemmiston" yms. yms. palstasta, haluaisin ottaa selvää mikä palstalaisten poliittinen suuntautuminen todellisuudessa on. Sehän nyt on sanomattakin selvää, että diversiteettiä löytyy ehkä jopa enemmän kuin naapuripalstalla homma-forumilla. Pyrin valitsemaan sellaiset vaihtoehdot, että jokainen puolue olisi jollain tavalla edustettuna. Lisäksi on valittavissa muutama vaihtoehto, jotka ovat perinteisen oikeisto-vasemmisto-ajattelun tai jopa demokratian ulkopuolella.

Kohtaa "joku muu" ei ole, koska tarkoitus on valita näistä omia mieltymyksiä parhaiten kuvaavaa. Kommenteissa voi sitten kertoa jos joku jäi uupumaan.

Tein valinnat vastaamaan puolueita, jotka mielestäni sijoittuvat näihin seuraavalla tavalla:

(joku voi olla eri mieltä ja siitä toivon perusteluita kommenteissa)
Oikeistopuolueista Kokoomus mahtuu mielestäni kohtiin 2 & 3, Keskusta 1 & 3, Perussuomalaiset*, Itsenäisyyspuolue ja vastaavat kohtaan 1. KD kohtaan 2, johon myös osa Persuista ehkä mahtunee.

Vasemmistopuolueista SDP kuuluu kohtiin 4 ja vähäisemmässä määrin kohtaan 5. Vasemmistoliitto taas pääasiassa kohtaan 5, mutta myös kohtaan 4 jossakin määrin sekä joitakin sirpaleryhmiä kohtaan 6. SKP, STP ja mitä niitä nyt onkaan kuuluvat sitten lähes puhtaasti kohtaan 6.

Muutos 2011:n kannattajat kuuluvat kohtaan 7 ja osa tietysti myös kohtaan 1.

Monarkian haikailijat voivat valita kohdista 8 & 9

Vihreiden kannattajat kuuluvat kohtiin 12 & 13 ja radikaalisiipenä kohta 14.

Natsit ja stalinistit sitten kohtiin 10 & 11

Uskonnollista valtiota kaipaavat kohtiin 15 & 16

Toivottavasti palstalaiset kaikki antavat kortensa kekoon. Äänestys on avoinna viikon päästä maanantaihin asti. Tavoitteenani on osoittaa, että niputetut väitteet palstalaisten poliittisesta suuntautumisesta eivät pidä paikkaansa ja tähän polliin voidaan sitten tulevaisuudessa vedota kun näitä syytöksiä esitetään.  

Kiitän kaikkia osallistuneita.

----------------------------------------

* Persut eivät kaikkien mielestä ole oikeistopuolue, mutta yleensä se kuitenkin niihin lasketaan.

Pages: [1] 2